DS các khối lớp thực tập thực tế tốt nghiệp từ ngày 06/7-14/8/2015_mới


DS khối YS 26

DS khối CĐĐD 5

DS khối ĐDTC 18

Các tin tiếp
Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh bình thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế (Cao đẳng Điều Dưỡng 8; Y sỹ 29)   (18/8/2017)
Khai giảng khóa y sỹ chuyển đổi điều dưỡng   (25/10/2016)
Khai giảng lớp quản lý điều dưỡng năm 2016   (29/9/2016)
Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho lớp Dược sỹ Trung học VLVH 13 (khóa 2014-2016)   (15/5/2016)
DS các khối lớp thực tập thực tế tốt nghiệp từ ngày 06/7-14/8/2015_mới   (30/6/2015)
Lễ tốt nghiệp lớp Dược sỹ Vừa làm vừa học 12 (khóa 2013-2015)   (23/6/2015)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)