Bộ môn Y học Lâm sàng tổ chức lớp học lại môn Giải phẩu sinh lý từ ngày 27/7/2015.


Số lượng để mở lớp học phần Giải phẩu sinh lý của khối Y sỹ 27 và Điều dưỡng 19 đã đủ.

Bộ môn sẽ tiến hành tổ chức lớp học lại từ ngày 27/7/2015 vào lúc 18g.

Các em xem thời khóa biểu để biết lịch cụ thể.


Các tin tiếp
Bộ môn Y học Lâm sàng tổ chức lớp học lại môn Giải phẩu sinh lý từ ngày 27/7/2015.   (28/7/2015)