Khoa Khoa học cơ bản thông báo: Học sinh lớp Dược sỹ 17ABCD đăng ký học lại Môn Tiếng Anh chuyên ngành


Cô Lê thông báo: Đề nghị những học sinh lớp Dược sỹ 17ABCD nộp gấp đơn đăng ký học lại môn Tiếng anh chuyên ngành tại Khoa: Khoa học cơ bản, để Cô Lê làm danh sách học lại.
Thời gian đăng ký: chậm nhất đến ngày thứ 6 (16/12/2016).

Cô Lê

Các tin tiếp
Khoa Khoa học cơ bản thông báo: Học sinh lớp Dược sỹ 17ABCD đăng ký học lại Môn Tiếng Anh chuyên ngành   (14/12/2016)