DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN HƯỞNG CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ NĂM 2016
Xem danh sách hưởng chính sách nội chú
Chi tiết
Mẫu đơn Phúc khảo tốt nghiệp
Chi tiết
Y đức và các tiêu chuẩn y đức

Đạo đức nghề nghiệp là tiêu chuẩn cho mỗi người, luôn hướng tới và phấn đấu. Ngành y là ngành đặc thù, cán bộ y tế mang sứ mệnh cứu người và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chi tiết
Các Biểu mẫu - Đơn
Chi tiết

Tổng số : 4 bài viết
Trang
1