100 CA LÂM SÀNG XQUANG
Tổng hợp những Hình Ảnh X Quang, có hướng dẫn chú thích
Interpreting Chest X-Rays - Illustrated with 100 Cases - Cambridge University Press – Phiên bản Tiếng Việt


Tải nội dung tại đây

Các tin tiếp
100 CA LÂM SÀNG XQUANG   (29/5/2016)