Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41
 (15/6 - 20/6/2015)

                       

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
5A

CĐĐD
5B

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

ĐD 18

ĐD 19

DS
15AB

DS
16AB

DS
VLVH 13

YS
26AB

YS
26CD

YS
26EF

YS
26GH

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

HAI
15/6

Sáng

 

 

THI TÌM HIỂU CNML-TTHCM
THẦY BI
TTNN-TH

TTBV

THI KT HP LẦN 2
ANH VĂN 2 (7h00)
GĐ 4

SINH HOẠT LỚP &
KH TTTN
GĐ 1

CSNL
BỆNH NỘI KHOA 2
THẦY TUẤN
GĐ 2 (13/16)

HAI
15/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 4: Thầy Bách

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 6: Cô Thư

HD-DLÝ 2
CÔ NHI
GĐ 3 (28/43)

HAI
15/6

KH TTTN
THẦY ÂN
GĐ 5

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

GDSK&THĐD
THẦY NĂM
GĐ 3 (26/36)

TTBV

 

SHĐC-DT
CÔ LIÊN
GĐ 2

 

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô Sáu

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 3: Thầy Bách

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 5: Cô Thư

THI TH HDDL1
Tổ 1: Cô Nhi+ Cô Thảo

 

KH TTTN
THẦY ÂN
GĐ 1

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

TT SHĐC-DT
Tổ 2: Cô Liên
18h
PTTDL

 

BA
16/6

Sáng

 

 

 

TTBV

GDQP&AN
HTA

 

TT ĐDCS 2
Tổ 1: Cô Hằng
Tổ 2: Cô P.Thanh

BA
16/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 2: Thầy Bách

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 3: Cô Thư

HD-DLÝ 2
CÔ NHI
GĐ 3 (33/43)

BA
16/6

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

 

TTBV

GDQP&AN
HTA

 

TT ĐDCS 2
Tổ 1: Cô Hằng
Tổ 2: Cô Sáu

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 1: Thầy Bách

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 2: Cô Thư

THI TH HDDL1
Tổ 2: Cô Nhi+ Cô Thảo

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH  (13h30)
GĐ 1,2,3,4,5,6,7,8

TTBV

TTBV

TTBV

 

TT SHĐC-DT
Tổ 2: Cô Liên
18h
PTTDL


17/6

Sáng

THI TÌM HIỂU
CNML-TTHCM
THẦY BI
TTNN-TH
LỚP A: 7h00
LỚP B: 8h00

GDSK&THĐD
THẦY NĂM
GĐ 4 (31/36)

TTBV

 

SHĐC-DT
CÔ LIÊN
GĐ 2

 

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô P.Thanh


17/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 6: Thầy Bách

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 6: Cô Thư

HD-DLÝ 2
CÔ NHI
GĐ 3 (38/43)


17/6

 

 

KH TTTN
THẦY ÂN
GĐ 1

 

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

 

TTBV

SHĐC-DT
CÔ LIÊN
GĐ 2

 

 

THI TÌM HIỂU CNML-TTHCM
THẦY BI
TTNN-TH
13h30

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 5: Thầy Bách

TT GPSL
THẦY KHOA
(14h00)
Tổ 6

THI TH HDDL1
Tổ 3: Cô Nhi+ Cô Thảo

THI KTHP
TIN HỌC (LẦN 2)
THẦY DINH
TTTH-NN
14h00 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

TT SHĐC-DT
Tổ 3: Cô Liên
18h
PTTDL

NĂM
18/6

Sáng

 

 

 

TTBV

GDQP&AN
HTA

 

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô Sáu

NĂM
18/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 4: Thầy Bách

 TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 5: Cô Thư

HD-DLÝ 2
CÔ NHI
GĐ 3 (43/43)

NĂM
18/6

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

THI KT HP
ĐD & KSNK
(13h30)
1,2,3,4

TTBV

GDQP&AN
HTA

 

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô P.Thanh

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 3: Thầy Bách

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 4: Cô Thư

TT HD-DLÝ 2
Tổ 1: Cô Nhi

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
QUẢN LÝ TỔ CHỨC Y TẾ  (15h)
GĐ 1,2,3,4,5,6,7,8

TTBV

TTBV

TTBV

SÁU
19/6

Sáng

 

 

TT HCM
THẦY TỰ
GĐ 4 (45/45)

TTBV

 

 

 

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô P.Thanh

SÁU
19/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 2: Thầy Bách

 TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 1: Cô Thư

 

SÁU
19/6

 

 

 

KH TTTN
THẦY ÂN
GĐ 1

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

 

TTBV

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HÓA SINH (13h30)
GĐ 1,2,3,4

 

THI KTHP
CS SKTE (14h30)
GĐ 2

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 1: Thầy Bách

THI KT HP
YHCS 2
(13h30)
GĐ 5,6,7,8

THI KT HP
HD-DLÝ 1 (14h30)
GĐ 3,4

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

 

THI KT HP
AV2 (LẦN 2)
(14h30)
GĐ 2

BẢY
20/6

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô P.Thanh

BẢY
20/6

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 5: Thầy Bách

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 3: Cô Thư

TT HD-DLÝ 2
Tổ 2: Cô Nhi

BẢY
20/6

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TT ĐDCS 2
Tổ 2: Cô Sáu

TT KIỂM NGHIỆM
Tổ 6: Thầy Bách

TT DƯỢC LIỆU 2
Tổ 2: Cô Thư

TT HD-DLÝ 2
Tổ 3: Cô Nhi

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Khối lớp YS 26, CĐĐD 5,6, ĐD 19 học lại học phần Dược lý (tối thứ 2,3,4,5,6,7, CN)) lúc 18h00 tại GĐ 3 bắt đầu từ thứ 3 (16/6).

- Khối lớp YS 26GH, CĐĐD 6ABC, Dược VHVL 13 học lại học phần Anh văn cơ bản (tối thứ 2,3,4,5,6) lúc 18h00 tại GĐ 2.
- Khối ĐD18 học lại học phần Nghề nghiệp & Đạo đức Điều Dưỡng (các ngày thứ 2,3,4,5,6) tại Bộ môn Điều dưỡng.
- Thứ 2 (15/6): Họp giao ban (8h)
- Thứ 4 (17/6): Hội đồng dự giờ giáo viên dạy giỏi (Thầy Khoa: 14h00 tại phòng TT GPSL).
- Thứ 5 (18/6): Họp Hội đồng KHKT nghiệm thu đề tài NCKH (14h00).
- Thứ 6 (19/6): Họp giáo viên, họp cơ quan, sinh hoạt Công đoàn (16h00).
- Sáng thứ 2 (22/6)
: Khối ĐD 18 tập trung tại Trung Tâm Y tế Tp.Phan Thiết (100 Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài) lúc 7h00.

                        BAN GIÁM HIỆU                                                                                     PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                               LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                          ĐỖ HUY SƠN                                                                                         NGUYỄN THỊ SEN                                                                         NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)