THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31
 (14/3 - 20/3/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

DS
VLVH 13

DS
VLVH 14

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

HAI
14/3

Sáng

TTBV

TTBV

TT GDSK THĐD
Thầy Năm
GĐ 1 (4/30)

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 2 (4/15)

ĐLCM
ĐCSVN
C.My
GĐ 7 (14/60)

TTBV

TTBV

HAI
14/3

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 3
TT HDDL 3
T.Thắng- Tổ 4

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư
GĐ6

HD-DL1
Cô Nhi
GĐ 5

 

TT HPT-ĐT
C.Hưng -Tổ 1
TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 2
TT YHCS
C.Nga - Tổ 3
T.Khoa - Tổ 4

HAI
14/3

TTBV

TTBV

TTBV

SK SINH SẢN
Cô Tuyết
GĐ 3 (9/25)

YTCĐ
Cô An
GĐ 4(10/30)

Chiều

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự
GĐ 6 (4/45)

TT GDSK THĐD
Thầy Năm
GĐ 3 (8/30)

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 4 (8/30)

TTBV

TTBV

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 2
TT HDDL 3
T.Thắng- Tổ 5

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 1
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 2
TT YHCS2
C.Nguyên -Tổ 3
C.Hồng- Tổ 4

THI KTHP L2
TIN HỌC - Lớp C
Cô Huệ -Thầy Dinh

 

YHCS
Cô Nga
GĐ 2 (30/35)

TTBV

TTBV

TTBV

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ 5 (21/45)

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (12/55)

BA
15/3

Sáng

TTBV

TTBV

SK-NCSK
&HVCN
Cô Tuyết
GĐ 1 (10/15)

TT SKVS-MT
Thầy Trường
GĐ 7 (30/30)

ĐDCS1
C. P Thanh
GĐ 6 (5/25)

TTBV

TTBV

BA
15/3

BÀO CHẾ 2
C.Thọ
GĐ 2 (37/42)

HÓA PT-ĐL
Cô Tho
GĐ 5

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 1
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 2
TT YHCS2
C.Nguyên -Tổ 3

 

TT HPT-ĐT
C.Hưng -Tổ 2
TT TIN HỌC
T.Dinh - Tổ 4
TT YHCS
C.Nga - Tổ 3
T.Khoa - Tổ 1

BA
15/3

TTBV

TTBV

TTBV

BỆNH TN VÀ XH
Thầy T. Anh
GĐ 4 (10/60)

SKSS
Cô Ánh
GĐ 3 (18/35)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

TTBV

TTBV

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

 

 


16/3

Sáng

TTBV

TTBV

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 5 (5/15)

SK-NCSK
&HVCN
Cô Tuyết
GĐ 1 (10/15)

ĐLCM ĐCSVN
C.My
GĐ 6 (18/60)

TTBV

TTBV


16/3

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 1
TT HDDL 3
T.Thắng- Tổ 6

THI KTHP L2
TIN HỌC - Lớp A
Cô Huệ -Thầy Dinh

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ2
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 3
TT YHCS2
C.Nguyên -Tổ 4

HỌC NỘI QUY, QUY CHẾ THI
HTA (8h00)

YHCS
Thầy Thiện
GĐ 2 (5/25)


16/3

TTBV

TTBV

TTBV

YTCĐ
Thầy Huấn
GĐ 3 (10/30)

BỆNH TN VÀ XH
Thầy T. Anh
GĐ 4 (10/60)

Chiều

TTBV

TTBV

 

TT GDSK THĐD
Thầy Năm
GĐ 2 (12/30)

HÓA SINH
Thầy Ân - GĐ 1

TTBV

TTBV

 

THI KTHP L2
TIN HỌC - Lớp B
Cô Huệ -Thầy Dinh

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư
GĐ5

THI TỐT NGHIỆP
 CHÍNH TRỊ
HTA (13h00)

YHCS
Cô Nga
GĐ 4 (35/35)

TTBV

TTBV

TTBV

KNGT & GDSK
Thầy Trường
GĐ 6 (4/30)

SK SINH SẢN
Cô Tuyết
GĐ 3 (8/25)

THI KTHP L2 PHÁP LUẬT
GĐ 6 (16h30)

NĂM
17/3

Sáng

TTBV

TTBV

 

SK-NCSK
&HVCN
Cô Tuyết
GĐ 1 (15/15)

GPSL
Cô Nga
GĐ 3

TTBV

TTBV

NĂM
17/3

BÀO CHẾ 2
C.Thọ
GĐ 8 (42/42)

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 2
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 3
TT YHCS2
C.Nguyên -Tổ 5
C.Hồng- Tổ 6

HÓA PT-ĐL
Cô Tho
GĐ 5

 

YHCS
Thầy Thiện
GĐ 2 (10/25)

NĂM
17/3

TTBV

TTBV

TTBV

BỆNH TN VÀ XH
Thầy T. Anh
GĐ 4 (15/60)

YTCĐ
Cô An
GĐ 6(15/30)

Chiều

TTBV

TTBV

TT GDSK THĐD
Thầy Năm
GĐ 2 (8/30)

 

HÓA SINH
Thầy Ân - GĐ 1

TTBV

TTBV

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 4
TT HDDL 3
T.Thắng- Tổ 1

HÓA PT-ĐL
Cô Tho
GĐ 6

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 3
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 4
TT YHCS2
C.Nguyên -Tổ 5

 

TT HPT-ĐT
C.Hưng -Tổ 4
TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 3
TT YHCS
C.Nga - Tổ 2
T.Khoa - Tổ 1

TTBV

TTBV

TTBV

SK SINH SẢN
Cô Tuyết
GĐ 3 (13/25)

KNGT & GDSK
Cô Hồng
GĐ 4

SÁU
18/3

Sáng

TTBV

TTBV

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 5 (10/15)

 

GPSL
Cô Nga
GĐ 2

TTBV

TTBV

SÁU
18/3

 

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 3
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 4
TT YHCS2
C.Nguyên -Tổ 1
C.Hồng- Tổ 2

THI KTHP L2
TIN HỌC - Lớp D
Cô Huệ -Thầy Dinh

 

YHCS
Thầy Thiện
GĐ 1 (15/25)

SÁU
18/3

TTBV

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 3 (18/35)

BỆNH TN VÀ XH
Thầy T. Anh
GĐ 4 (15/60)

Chiều

TTBV

TTBV

SK-NCSK
&HVCN
Cô Tuyết
GĐ 1 (15/15)

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 2 (8/15)

THI KTHP L2
ANH VĂN 1
GĐ 5 (13h30)

TTBV

TTBV

THI KTHP L2
TCQLYT
GĐ 5 (13h30)

THI KTHP L2 ANH VĂN CB
GĐ 5 (13h30)

 

TT HPT-ĐT
C.Hưng -Tổ 3
TT TIN HỌC
C.Huệ - Tổ 1
TT YHCS
C.Nga - Tổ 2
T.Khoa - Tổ 4

TTBV

TTBV

TTBV

THI KTHP L2 DỰỢC LÍ
GĐ 3,4 (13h30)

BẢY
19/3

Sáng

HỌC LẠI CHĂM SÓC SỨC KHỎE
 TRẺ EM - Thầy Ân (GĐ 1)

 

 

 

BẢY
19/3

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 5
TT HDDL 3
T.Thắng- Tổ 2

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 4
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 5

TT YHCS2
C.Nguyên -Tổ 6

 

GDTC
Thầy Định

BẢY
19/3

HỌC LẠI SỨC KHỎE TRẺ EM
 Thầy Ân (GD 1)

Chiều

HỌC LẠI CHĂM SÓC SỨC KHỎE
 TRẺ EM - Thầy Ân (GĐ 1)

 

 

 

TT BÀO CHẾ
C.Thọ-Tổ 6
TT HDDL 3
T.Thắng- Tổ 3

HÓA PT-ĐL
Cô Tho
GĐ 2

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 4
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 5

 

GDTC
Thầy Định

HỌC LẠI SỨC KHỎE TRẺ EM
 Thầy Ân (GD 1)

GHI CHÚ:
- Thứ 3 (15/3): Họp Giáo viên - Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 lúc 14h00.
- Thứ 6(18/3): Họp HĐ KHKT duyệt đề cương NCKH lúc 14h00. Họp Công đoàn lúc 16h00.
- Thứ 7(19/3): Lớp CĐ 8 tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2016, buổi sáng từ 6h30 - 8h30 tập trung tại Quãng trường Nguyễn Tất Thành, buổi tối từ 19h00 - 21h30 tại Khu du lịch Đồi Dương .
- Chủ nhật (20/3): Toàn thể HS-SV tập trung tại trường tham gia "Ngày Đoàn viên" bắt đầu lúc 14h00 (trang phục tự do).

   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                               ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)