THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36
 (18/4 - 24/4/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

 

THỨ
NGÀY

Y SỸ

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

 

 

HAI
18/4

Sáng

NGHỈ BÙ LỄ GiỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

HAI
18/4

NGHỈ BÙ LỄ GiỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

HAI
18/4

NGHỈ BÙ LỄ GiỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

Chiều

 

 

BA
19/4

Sáng

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự
GĐ1 (40/45)

GT TH ĐD
Thầy Sương
GĐ5 (25/60)

TT GPSL
Tổ 2: T. Ân
TT ĐDCS1
Tổ 3: C. P Thanh

TTBV

TTBV

BA
19/4

BẢO QUẢN
Thầy Bách
GĐ 6 (13/30)

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (10/30)

TT HD-DL1 (Cô Nhi - Tổ 4)
TT DƯỢC LIỆU 1
(Cô Thư -Tổ 5)/ (Cô Thọ - Tổ 6)
TT HPT-ĐL (Cô Hưng - Tổ 1)
TT YHCS2  (C.Nguyên -Tổ 3)

BA
19/4

TTBV

TTBV

TTBV

BỆNH TN VÀ XH
Thầy T. Anh
GĐ 4 (60/60)

TT SK SINH SẢN
Tổ 3: C.Tuyết
Tổ 4: C.Ánh
TT KNGT & GDSK
Lớp C: T.Trường
GĐ 3

 

 

Chiều

TTBV

TTBV

GT TH ĐD
Cô Ngân
GĐ2 (8/60)

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
Cô P.Thảo
GĐ3(41/60)

TT GPSL
Tổ 2: C.Nga
Tổ 3: C. Nguyên

TT ĐDCS1
Tổ 1: C. Hằng

TTBV

TTBV

 

TT HD-DL1 (Cô Nhi - Tổ 6)
TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 1/ Cô Thọ - Tổ 2
TT HPT-ĐL (Cô Hưng - Tổ 5)
TT YHCS2 - (C.Hồng- Tổ 4)

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (14/30)

TTBV

TTBV

TTBV

TT SK SINH SẢN
Tổ 3: C.Tuyết
TT YTCĐ
LớpA: T.Linh - GĐ 1

 

 

 


20/4

Sáng

TTBV

TTBV

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
Cô An
GĐ 3(20/30)

TT HCM
Thầy Tự
GĐ5 (40/45)

TT GPSL
Tổ 3: T. Ân
Tổ 1: C. Nguyên
TT ĐDCS1
Tổ 2: C. T.Anh

TTBV

TTBV


20/4

 

TT HD-DL1 (Cô Nhi - Tổ 1)
TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 2/ Cô Thọ - Tổ 3
TT HPT-ĐL (Cô Hưng - Tổ 4)
TT YHCS2 - (C.Hồng- Tổ 6)

YHCS 2
C. Nga
GĐ2 (14/20)


20/4

TTBV

TTBV

TTBV

TT SK SINH SẢN
Tổ 4: C.Tuyết
Tổ 3: C.Ánh
TT KNGT & GDSK
Lớp A: T.Trường - GĐ 1

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (47/55)

 

 

Chiều

TTBV

TTBV

GT TH ĐD
Cô Ngân
GĐ6 (12/60)

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
Cô P.Thảo
GĐ1(45/60)

 

TTBV

TTBV

 

 

TT HD-DL1 (Cô Nhi - Tổ 1)
TT DƯỢC LIỆU 1
(Cô Thư -Tổ 2)/ (Cô Thọ - Tổ 3)
TT HPT-ĐL (Cô Hưng - Tổ 4)
TT YHCS2  (C.Nguyên -Tổ 5)

TTBV

TTBV

TTBV

TT KNGT & GDSK
Lớp B: T.Trường
GĐ 4

TT SK SINH SẢN
Tổ 4: C.Tuyết
Tổ 3: C.Ánh
TT YTCĐ
Lớp C: T.Linh- GĐ 5

 

 

NĂM
21/4

Sáng

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự
GĐ1 (45/45)

GT TH ĐD
Thầy Sương
GĐ2 (30/60)

TT GPSL
Tổ 1: T. Ân
Tổ 3: C.Nga
TT ĐDCS1
Tổ 2: C. T.Anh

TTBV

TTBV

NĂM
21/4

BẢO QUẢN
Thầy Bách
GĐ 6 (18/30)

TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 2
TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 3/ Cô Thọ - Tổ 4
TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 1

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 3 (15/45)

NĂM
21/4

TTBV

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (45/55)

TT SK SINH SẢN
Tổ 1: C.Tuyết
Tổ 2: C.Ánh
TT YTCĐ
Lớp D: T.Linh - GĐ 5

 

 

Chiều

TTBV

TTBV

GT TH ĐD
Cô Ngân
GĐ2 (16/60)

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
Cô P.Thảo
GĐ3(49/60)

 

TTBV

TTBV

 

ANH VĂN CN
Cô Lê
GĐ 4 (22/45)

TT HD-DL1 (Cô Nhi - Tổ 2)
TT DƯỢC LIỆU 1
(Cô Thư -Tổ 3)/ (Cô Thọ - Tổ 4)
TT HPT-ĐT (Cô Hưng - Tổ 5)
TT YHCS2  (C.Nguyên -Tổ 6)

TTBV

TTBV

TTBV

TT SK SINH SẢN
Tổ 1: C.Tuyết
Tổ 2: C.Ánh
TT YTCĐ
Lớp B: T.Linh - GĐ 5

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 1 (4/20)

 

 

SÁU
22/4

Sáng

TTBV

TTBV

 

TT HCM
Thầy Tự
GĐ1 (45/45)

TT GPSL
Tổ 2: T. Ân
TT ĐDCS1
Tổ 1: C. Hằng
Tổ 3: C. P Thanh

TTBV

TTBV

SÁU
22/4

 

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 3 (15/45)

TT HD-DL1 (Cô Nhi - Tổ 3)
TT DƯỢC LIỆU 1
(Cô Thư -Tổ 4)/ (Cô Thọ - Tổ 5)
TT HPT-ĐL (Cô Hưng - Tổ 6)
TT YHCS2  (C.Nguyên -Tổ 1)

SÁU
22/4

TTBV

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (50/55)

TT SK SINH SẢN
Tổ 4: C.Tuyết
Tổ 3: C.Ánh
TT YTCĐ
Lớp C: T.Linh - GĐ 5

 

 

Chiều

TTBV

TTBV

GT TH ĐD
Cô Ngân
GĐ2 (20/60)

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ
Cô P.Thảo
GĐ1(53/60)

TT GPSL
Tổ 1: T. Ân
Tổ 3: C. Nguyên
TT ĐDCS1
Tổ 2: C. T.Anh

TTBV

TTBV

THI KTHP BÀO CHẾ
GĐ 6,7,8
(13h30)

TT HD-DL1 - (Cô Nhi - Tổ 3)
TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 4/ Cô Thọ - Tổ 5
TT HPT-ĐL - (Cô Hưng - Tổ 6)
TT YHCS2- (C.Hồng- Tổ 2)

ANH VĂN CN
Cô Lê
GĐ 4 (22/45)

TTBV

TTBV

TTBV

TT SK SINH SẢN
Tổ 4: C.Tuyết
Tổ 3: C.Ánh
TT YTCĐ
Lớp A: T.Linh -GĐ 5

TT KNGT & GDSK
Lớp D: T.Trường
GĐ 3

 

 

BẢY
23/4

Sáng

TTBV

TTBV

 

 

 

TTBV

TTBV

BẢY
23/4

 

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (15/30)

TT HD-DL1 (Cô Nhi - Tổ 6)
TT DƯỢC LIỆU 1
(Cô Thư -Tổ 1)/( Cô Thọ - Tổ 2)
TT HPT-ĐL (Cô Hưng - Tổ 3)
TT YHCS2  (C.Nguyên -Tổ 4)

BẢY
23/4

TTBV

TTBV

TTBV

 

TT SK SINH SẢN
Tổ 3: C.Tuyết
Tổ 4: C.Ánh

 

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

TT GPSL
Tổ 2: C. Nguyên

TTBV

TTBV

 

TT HD-DL1 (Cô Nhi - Tổ 4)
TT DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư -Tổ 5/ Cô Thọ - Tổ 6
TT HPT-ĐL (Cô Hưng - Tổ 2)

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (18/30)

TTBV

TTBV

TTBV

TT SK SINH SẢN
Tổ 3: C.Tuyết
Tổ 4: C.Ánh

 

 

 

CN
24/4

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

CN
24/4

 

 

 

CN
24/4

 

 

 

TT SK SINH SẢN
Tổ 2: C.Tuyết
Tổ 1: C.Ánh

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT SK SINH SẢN
Tổ 2: C.Tuyết
Tổ 1: C.Ánh

GHI CHÚ:
- Khối lớp YS 26 học lại lý thuyết HP ĐDCB KTĐD (Cô Tú Anh) tại Phòng Bộ Môn bắt đầu từ tối thứ 3 (19/4) đến tối thứ sáu (29/4),
                               học thực hành ĐDCB KTĐD (Cô P. Thanh) sáng chiều thứ 7, CN các tuần 36, 37, 38.

- Thứ 3 (19/4): Họp HĐ KHĐT lúc 14h00 (họp góp ý biểu mẫu dự giờ; đề án Khoa)
- Thứ 4 (20/4): Hội đồng dự giờ Cô Lê Thanh lúc 14h00 tại GĐ 4.
- Thứ 6 (22/4): Họp Chi bộ 1 lúc 14h00. Họp Giáo viên, sinh hoạt chuyên môn lúc 16h00.
                           
   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                               ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)