THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)


 

 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40
 (16/5 - 21/5/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

HAI
16/5

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

VSKST
C.Oanh
GĐ 4 (42/60)

 

TT ĐDCS 2
Cô M.Lan - Tổ 1
Cô Sáu- Tổ 2

HAI
16/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 2

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (23/30)

TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 2
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 3

HAI
16/5

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3

 

 

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 3:Thầy Ân

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 2

ANH VĂN CB
Cô Thu
GĐ 4 (4/45)

 

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 2
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 3

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (26/30)

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII,
NK 2015-2020
TTNN-TH
Thầy Hưng- Cô Ngân
(A:16h00)-(B:16h30)

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3

TTBV

TTBV

TT TIN HỌC
 Thầy Việt  - Tổ 1 (18h00)

BA
17/5

Sáng

ANH VĂN 5
Cô Mai
GĐ 4 (15/30)

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (5/30)

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 1:Thầy Ân
TT ĐDCS1
Tổ 3: C. P Thanh

TLGDSK
Cô P.Thảo
GĐ 6 (19/45)

CSNBNK 2
Cô Huyền
GĐ 1  (29/34)

BA
17/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 4

YHCS 2
Thây Thiện
GĐ2 (13/13)

TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 6
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 3
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 4

BA
17/5

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 5 (15/30)

 

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 4

TTBV

TTBV

Chiều

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (5/30)

 

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 3:Thầy Ân

TT TIN HỌC
 Thầy Việt
Tổ 3 (18h00)

ĐDCS 2
Cô P.Thanh
GĐ 2(20/30)

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII,
NK 2015-2020
TTNN-TH
Thầy Linh- Cô Sáu
(A:16h00)-(B:16h30)

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 4

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (30/30)

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

 

 

TTBV

TTBV


18/5

Sáng

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (10/30)

ANH VĂN 5
Cô Loan
GĐ 6 (15/30)

TTBV

TTBV

VSKST
C.Oanh
GĐ 8 (47/60)

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Cô Huyền
GĐ 1  (10/30)

TT DDTC
Thầy Huấn
GĐ 4(10/30)


18/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 6

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 2
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 3
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 4

YHCS 2
Thây Thiện
GĐ2 (13/13)


18/5

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 5 (5/45)

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 7 (15/30)

TTBV

TTBV

Chiều

 

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (10/30)

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 2:Thầy Ân

TT TIN HỌC
 Thầy Việt
Tổ 1 (18h00)

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 2 (28/30)

 

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII,
NK 2015-2020
TTNN-TH
Thầy Khoa- Cô M.Lan
(A:16h00)-(B:16h30)

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 4

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

TTBV

TTBV

NĂM
19/5

Sáng

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (15/30)

 

TTBV

TTBV

ĐLCM ĐCSVN
C.My
GĐ 6 (60/60)

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 2

CSNBNK 2
Cô Huyền
GĐ 1  (34/34)

NĂM
19/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 1

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 3
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 4
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 5

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 2 (35/45)

NĂM
19/5

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ5 (20/30)

 

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 4 (5/45)

TTBV

TTBV

Chiều

ĐDBCK M
Thầy Vinh
GĐ 2 (10/15)

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (15/30)

TTBV

TTBV

THI KTHP ANH VĂN 2
GĐ 6,7
(15h00)

TT TIN HỌC
 Thầy Việt
Tổ 3 (18h00)

 

THI KTHP L 2
BÀO CHẾ
GĐ 6
(15h00)

ANH VĂN CN
Cô Lê
GĐ 4 (38/45)

TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 3
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 4
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 5

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3

 

 

TTBV

TTBV

 

THI LẠI LÂM SÀNG BV PHAN THIẾT
Thầy Linh-Cô Oanh
GĐ 1 (13h30) 

THI KTHP
CHÍNH TRỊ
GĐ 5,6,7,8(16h00)

SÁU
20/5

Sáng

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (20/30)

 

TTBV

TTBV

 

 

TT DDTC
Thầy Huấn
GĐ 2(15/30)

SÁU
20/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 3

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 1 (35/45)

ANH VĂN CN
Cô Lê
GĐ 5 (35/45)

SÁU
20/5

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 4

 

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 7 (20/30)

TTBV

TTBV

Chiều

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII,
NK 2015-2020
TTNN-TH
Thầy Hưng- Cô P.Thảo
(C:16h00)-(D:16h30)

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (20/30)

TTBV

TTBV

 

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 2

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 4 (30/30)

THI KTHP
BẢO QUẢN
GĐ 6,7,8
(13h30)

THI KTHP
DƯỢC LIỆU
GĐ 1,2,5,6,7,8  (15h00)

 

TIN HỌC -Th.Việt
GĐ2 (30/30)
18h00

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 2

TTBV

TTBV

BẢY
21/5

Sáng

 

ĐDBCK
Cô Dương
GĐ 3(4/15)

 

 

 

 

CSNBNK 2
Cô Tú
GĐ 1  (5/25)

BẢY
21/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 5

 

 

BẢY
21/5

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1
 Thầy Việt-Tổ 2

ĐDBCK DL
Thầy Bảo
GĐ 2 (5/8)

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

TT ĐDCS 2
Cô Tú - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2

 

 

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3
 Thầy Việt-Tổ 4

ĐDBCK DL
Thầy Bảo
GĐ 2 (8/8)

 

 

CN
22/5

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

CN
22/5

 

 

 

CN
22/5

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GHI CHÚ:
-Thứ 2 (16/5): Sinh hoạt Chi Bộ 1 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi Nhánh Bình Thuận (sau chào cờ, mời Đảng viên tập trung tại phòng QLĐT để cùng đi).
-Thứ 5 (19/5): Nghiệm thu đề tài + duyệt đề cương NCKH lúc 14h00.
                          Khối lớp CĐ ĐD 6 ABCD (20 đoàn viên/ 1 lớp) tham dự lễ tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi" vào lúc 19h00 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (trang phục áo thanh niên, quần dài sẫm màu).

-Thứ 6 (20/5): HĐ dự giờ Cô P.Thanh lúc 7h30 tại GĐ 4, HĐ dự giờ Cô Hằng lúc 8h45 tại PTT1.

   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)