Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41
 (23/5 - 29/5/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

 

 

HAI
23/5

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

VSKST
C.Oanh
GĐ3 (56/60)

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 2

TT ĐDCS 2
Cô M.Lan - Tổ 1
Cô Sáu- Tổ 2

HAI
23/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 4

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (27/30)

TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 5
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 6

HAI
23/5

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 4 (9/45)

 

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII,
NK 2015-2020
TTNN-TH
Thầy Hoài- Cô P.Thảo
(16h00)

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 2

CSSKTE
Cô L.Thanh
GĐ 4 (4/45)

 

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 5
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 6
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 1

TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 2

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

TTBV

TTBV

 

 

TT TIN HỌC
 Thầy Việt  - Tổ 1 (18h00)

 

 

BA
24/5

Sáng

 

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 2 (25/30)

TTBV

TTBV

VSKST
C.Oanh
GĐ 7 (60/60)

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Cô Huyền
GĐ 1  (15/30)

TT DDTC
Thầy Huấn
GĐ 3 (20/30)

BA
24/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 3

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 6
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 1
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 2

TT GDQP-AN
Thầy Định

BA
24/5

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 5 (25/30)

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 6 (10/45)

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (25/30)

 

TTBV

TTBV

THI KTHP GPSL
GĐ 1,2 (13h30)

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII,
NK 2015-2020
TTNN-TH
Thầy Hưng- Cô P.Thảo
(C:16h00)-(D:16h30)

TT ĐDCS 2
Cô Tú - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2

 

TT GDQP-AN
Thầy Định
 (30/30)

TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 5
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ6
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 1

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 5 (13/45)

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

TTBV

TTBV

 

 

TT TIN HỌC
 Thầy Việt
Tổ 3 (18h00)

 

 


25/5

Sáng

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ3 (30/30)

 

TTBV

TTBV

 

 

TT ĐDCS 2
Cô M.Lan - Tổ 1
Cô Sáu- Tổ 2 


25/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 2

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 6 (40/45)

TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 6
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 1
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 2


25/5

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 7 (5/45)

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 5 (25/30)

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

ĐDBCK
Cô Dương
GĐ 2(4/15)

Y ĐỨC
Cô Phước
GĐ 3 (30/30)

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 3:Thầy Ân

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 2

ANH VĂN CB
Cô Thu
GĐ 1 (8/45)

 

 

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 5

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII,
NK 2015-2020
TTNN-TH
Thầy Hưng- Cô Sáu
(C:16h00)-(D:16h30)

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

TTBV

TTBV

 

 

TT TIN HỌC
 Thầy Việt  - Tổ 1 (18h00)

 

 

NĂM
26/5

Sáng

 

ANH VĂN 5
Cô Loan
GĐ 5 (20/30)

TTBV

TTBV

 

TLGDSK
Cô P.Thảo
GĐ 6 (24/45)

TT DDTC
Thầy Huấn
GĐ 3 (25/30)

NĂM
26/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 1

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thư -Tổ 5
TT HD-DL1
Cô Nhi - Tổ 6

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 2 (40/45)

NĂM
26/5

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 1 (25/30)

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 7 (15/45)

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

ĐDBCK M
Thầy Vinh
GĐ 2 (15/15)

Thi tìm hiểu NQ ĐH Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2015-2020
Trung tâm NN-TH
Thầy Linh- Cô M.Lan
(C:16h00)-(D:16h30)

TTBV

TTBV

 

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 2

ĐDCS 2
Cô P.Thanh
GĐ 7 (24/30)

 

ANH VĂN CN
Cô Lê
GĐ 6 (42/45)

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 8

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 1 (14/30)

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3

TTBV

TTBV

 

 

 

 

SÁU
27/5

Sáng

ANH VĂN 5
Cô Mai
GĐ 8 (20/30)

ĐDBCK
Cô Dương
GĐ 6 (14/15)

TTBV

TTBV

 

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
Cô Huyền
GĐ 3  (20/30)

CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh
GĐ 2  (5/40)

SÁU
27/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 5

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 2 (45/45)

ANH VĂN CN
Cô Lê
GĐ 5 (40/45)

SÁU
27/5

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 1 (10/45)

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 7 (25/30)

TTBV

TTBV

 

 

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

THI KTHP
ĐLCM ĐCSVN
GĐ 6,7
(13h30)

TLGDSK
Cô P.Thảo
GĐ 3 (24/45)

CSSKTE
Cô L.Thanh
GĐ 1 (8/45)

 

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 2

THI TÌM HIỂU NQ ĐH ĐB Tỉnh BT LXIII,
NK 2015-2020
TTNN-TH
Thầy Hoài- C.Oanh
(C:16h00)-(D:16h30)

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 4

 

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

TTBV

TTBV

 

 

TT TIN HỌC
 Thầy Việt  - Tổ 3 (18h00)

 

 

BẢY
28/5

Sáng

ĐDBCK
Cô Dương
GĐ 3(9/15)

ĐDBCK DL
Thầy Bảo
GĐ 2 (5/15)

 

 

 

 

CSNBNK 2
Cô Tú
GĐ 1  (15/25)

BẢY
28/5

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 6

 

 

BẢY
28/5

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1
 Thầy Việt-Tổ 2

 

 

 

 

 

Chiều

 

ĐDBCK DL
Thầy Bảo
GĐ 2(10/15)

 

 

 

 

TT ĐDCS 2
Cô Tú - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2

 

 

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3
 Thầy Việt-Tổ 4

 

 

 

 

 

CN
29/5

Sáng

 

ĐDBCK DL
Thầy Bảo
GĐ 2(15/15)

 

 

 

TT TIN HỌC
 Thầy Việt - Tổ 1

 

CN
29/5

 

 

 

CN
29/5

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

ĐDBCK DL
Thầy Bảo
GĐ 2(5/15)

 

 

 

 

TT TIN HỌC
 Thầy Việt - Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Sáng thứ 2 (23/5): Nghỉ chào cờ
- Khối lớp YS 27 ABCDEF + DS 17ABCD học lại học phần Tin học các tối thứ  2,4,6 (Thầy Dinh) lúc 18h00 tại PTTTH - Bắt đầu từ tối thứ 2 (23/5/2016).
- Thứ 4 (25/5): HĐ dự giờ Thầy Định lúc 7h30; Họp Chi Bộ 3 lúc 14h00.
- Thứ 5 (26/5): HĐ dự giờ cô Nguyên lúc 15h00 tại GĐ 3.
- Lớp YS 27CD học lại học phần DD - VSATTP các tối thứ  3,5,7 và chủ nhật (Cô Thảo) lúc 18h00 tại GĐ 3 - Bắt đầu từ tối thứ 3 (24/5/2016)

   BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                            


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)