THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43
 (6/6 - 11/62016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
6AB

CĐĐD
6CD

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

ĐD 19

ĐD 20

DS
16AB

DS
17AB

DS
17CD

YS
27AB

YS
27CD

YS
27EF

YS
28AB

YS
28CD

HAI
6/6

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

 

 

CSNBNK 2
Thầy Tuấn
GĐ 3  (9/16)

HAI
6/6

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 1

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 1

TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thọ -Tổ 1
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 2

HAI
6/6

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 4

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
GĐ 4

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 1:Thầy Ân

TT TIN HỌC
 Thầy Việt  - Tổ 1 (18h00)

CSNBNK 2
Cô Tú
GĐ 4  (24/25)

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 5

 

TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thọ -Tổ 2
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 3

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 4

TTBV

TTBV

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 2 (16h00)

BA
7/6

Sáng

 

ANH VĂN 5
Cô Loan
GĐ 3 (25/30)

TTBV

TTBV

 

TLGDSK
Cô P.Thảo
GĐ 5 (45/45)

CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh
GĐ 2  (10/40)

BA
7/6

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 2

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thọ -Tổ 3
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 4

BA
7/6

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 4 (25/45)

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 2:Thầy Ân

ĐDBCK M
Thầy Vinh
GĐ 2 (8/8)

ANH VĂN CB
Cô Thu
GĐ 1 (20/45)

 

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 3

TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thọ -Tổ 4
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 5

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 4 (27/30)

 

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 4
Cô Huệ-Tổ 2

TTBV

TTBV

TT TIN HỌC
 Thầy Việt Tổ 2 (18h00)

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3 (16h00)

THI KTHP L2
Y HỌC CỔ TRUYỀN
GĐ 5 (16h00)


8/6

Sáng

 

 

TTBV

TTBV

 

 

CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh
GĐ 2  (15/40)


8/6

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 3

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 3

TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thọ -Tổ 5
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 6


8/6

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 3 (25/45)

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 4 (30/45)

TTBV

TTBV

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

TT HÓA SINH
Tổ 3:Thầy Ân

TT TIN HỌC
 Thầy Việt  - Tổ 3 (18h00)

CSNBNK 2
Thầy Tuấn
GĐ 3  (13/16)

 

 

TT DƯỢC LIỆU 2
C.Thọ -Tổ 6
TT HPT-ĐL
T.Lầm - Tổ 1

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

ANH VĂN CN
Cô Mai
GĐ 4 (33/45)

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 4

TTBV

TTBV

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 2 (16h00)

THI KTHP HỌC LẠI BỆNH HỌC NỘI
PBM YHLS (16h00)

NĂM
9/6

Sáng

 

ANH VĂN 5
Cô Loan
GĐ 3 (30/30)

TTBV

TTBV

 

 

CSNBNK 2
Thầy Tuấn
GĐ 2  (16/16)

NĂM
9/6

 

 

 

NĂM
9/6

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 1

TTBV

TTBV

Chiều

 

ĐDBCK M
Thầy Vinh
GĐ 2 (5/15)

TTBV

TTBV

 

THI KTHP
KS NHIỄM KHUẨN
Cô Huyền
GĐ 1 (13h30)

CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh
GĐ 3  (20/40)

 

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 6
TT DƯỢC LIỆU 2
Thầy Bách -Tổ 1

TT HPT-ĐL
C.Thọ -Tổ 1

TCQLYT
Cô Yến
GĐ 4 (30/30)

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3

TT TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 4

TTBV

TTBV

TT TIN HỌC
 Thầy Việt Tổ 4 (18h00)

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 2 (16h00)

SÁU
10/6

Sáng

ANH VĂN 5
Cô Mai
GĐ 3 (30/30)

 

TTBV

TTBV

 

 

CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh
GĐ 2  (25/40)

SÁU
10/6

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 4

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 5

 

 

 

QLTCYT
THẦY CHƯƠNG
HTA

TTBV

TTBV

THI KTHP L2
DƯỢC LIỆU 1- GĐ 5(8h00)

Chiều

 

 

TTBV

TTBV

THI KTHP
VSKST
GĐ 3,4
(13h30)

 

TT ĐDCS 2
Cô Tú - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2

THI KTHP L2
BẢO QUẢN
GĐ 3 (13h30)

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU 2
Thầy Bách -Tổ 2

TT HPT-ĐL
C.Thọ -Tổ 2

TT TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 4

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 2

TTBV

TTBV

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3 (16h00)

TT TIN HỌC
 Thầy Việt Tổ 4 (18h00)

 

BẢY
11/6

Sáng

 

 

 

 

 

 

ANH VĂN CB
Cô Thu
GĐ 1(25/45)

BẢY
11/6

TT KIỂM NGHIỆM
T.Cường- Tổ 6

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU 2
Thầy Bách -Tổ 3

TT HPT-ĐL
C.Thọ -Tổ 3

BẢY
11/6

 

TT TIN HỌC
 Thầy Việt-Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 2

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 2 (5/45)

GDQP-AN
Thầy Thuận
GĐ 3 (9/45)

Chiều

 

 

 

 

 

 

CSNBNK 2
Cô Tú
GĐ 4  (25/25)

 

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 5
TT DƯỢC LIỆU 2
Thầy Bách -Tổ 4

TT HPT-ĐL
C.Thọ -Tổ 4

 

TT TIN HỌC
 Thầy Việt-Tổ 4

TT TIN HỌC
Cô Huệ-Tổ 3

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 2 (9/45)

GDQP-AN
Thầy Thuận
GĐ 3 (13/45)

TT TIN HỌC
 Thầy Việt Tổ 2 (18h00)

 

CN
12/6

Sáng

 

 

 

 

 

 

ANH VĂN CB
Cô Thu
GĐ 1 (30/45)

CN
12/6

 

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 2
TT DƯỢC LIỆU 2
Thầy Bách -Tổ 5

TT HPT-ĐL
C.Thọ -Tổ 5

CN
12/6

 

 

 

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 2 (14/45)

GDQP-AN
Thầy Thuận
GĐ 3 (18/45)

Chiều

 

 

 

 

 

 

CSSKTE
Cô L.Thanh
GĐ 4 (17/45)

 

TT HPT-ĐL
Cô Hưng - Tổ 3
TT DƯỢC LIỆU 2
Thầy Bách -Tổ 6

TT HPT-ĐL
C.Thọ -Tổ 6

 

 

 

GDQP-AN
Thầy Thân
GĐ 2 (18/45)

GDQP-AN
Thầy Thuận
GĐ 3 (22/45)

GHI CHÚ:
- Thứ 2 (6/6): Chào cờ toàn trường.

- Thứ 5 (9/6): HĐ dự giờ thầy Bách lúc 7h30 tại GĐ 4, cô Hưng lúc 8h45 tại GĐ 4.
- HSSV các khối lớp Tốt Nghiệp năm 2016 đủ điều kiện miễn thi TN Chính trị làm đơn gửi về phòng QLĐT trước ngày 15-6.
- Khối lớp YS 28 học lại học phần GPSL - Thầy Khoa tại phòng thực tập Giải phẫu 1 lúc 18h00 (thứ 2,3,4,5,6)- bắt đầu từ thứ 2 (6/6).
- Khối lớp DS 17 ABCD học lại học phần Anh văn cơ bản tại GĐ 2 lúc 17h30 (thứ 3,4,5,6) bắt dầu từ thứ 3 (7/6/2016).
- Khối lớp CĐ ĐD 6ABCD học lại học phần CSSKNCT tại PBM lúc 18h00 (thứ 2,3,4,5,6) bắt đầu từ thứ 2 (6/6/2016).
- Thứ 4 (8/6/2016): HSSV tổ 1 - lớp CĐ ĐD 8  tham gia Lễ khai mạc " Ngày hội gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận lần III-2016 " tai HTA- Liên đoàn lao động Tỉnh BT lúc 19h30-21h30.
- Thứ 5 (9/6/2016): HSSV tổ 2 - lớp YS 27 CD tham gia cổ vũ phần thi tiểu phẩm "NH GĐVHTB lần III-2016" tai HTA- Liên đoàn lao động Tỉnh BT lúc 7h30-11h30.
                                    HSSV tổ 3 - lớp DS 16 AB tham gia cổ vũ phần thi ẩm thực  "NH GĐVHTB lần III-2016" tại khách sạn Park Diamond lúc 14h00-16h00.
                                    HSSV tổ 3 - lớp YS 27 EF tham gia cổ vũ phần thi tiểu phẩm "NH GĐVHTB lần III-2016" tai HTA- Liên đoàn lao động Tỉnh BT lúc 19h00-22h00.
- Thứ 6 (10/6/2016): HSSV tổ 1 - lớp  YS 27 AB tham gia Lễ bế mạc  "NH GĐVHTB lần III-2016" tại HTA- Liên đoàn lao động Tỉnh BT lúc 15h30-17h30.

  BAN GIÁM HIỆU                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO                                                           LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


      ĐỖ HUY SƠN                                                                               NGUYỄN THỊ SEN                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                                                                     


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)