THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 (17/10 - 23/10/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10
 (17/10 - 23/10/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
17/10

Sáng

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT(16/30)

Quản lý Điều Dưỡng
Cô Huyền
GĐ 1 (22/30)

CSSKTE
Cô Hằng
GĐ 5 (17/30)

TT TIN HỌC
C. Huệ - Tổ 1
T. Dinh- Tổ 2

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 6 (27/75)

TTBV

HAI
17/10

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 1
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 2

HPT-ĐT
Cô Tho
GĐ 3 (40/45)

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 4 (12/32)

THI TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - ThBách
Tổ 2

HAI
17/10

TTBV

TTBV

Giải phẫu
sinh lý
Cô Nguyên
GĐ 7 (24/30)

Chiều

Quản lý Điều Dưỡng
Cô Huyền
GĐ 1 (23/30)

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT (16/30)

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nga
GĐ 3 (17/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 5 (20/75)

TT TIN HỌC
T. Việt- Tổ 2

TTBV

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 1
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 2

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 4 (25/30)

THỰC VẬT
Thầy Bách
GĐ 8 (31/45)

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 7 (9/30)

HD-DL1
Cô Nhi
GĐ 6 (34/45)

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
HTA(16/60)

BA
18/10

Sáng

ĐD BCK M
Cô Ánh
(9/15)
GĐ 5 

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT (16/30)

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 3 (15/60)

TT TIN HỌC
C. Huệ - Tổ 1
T. Dinh- Tổ 2

HÓA HỌC
Cô Hưng
GĐ 6 (25/30)

TTBV

BA
18/10

TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 3

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 2

Y HỌC CƠ SỞ 1
Thầy Thiện
GĐ 7 (10/20)

HPT-ĐT
Cô Tho
GĐ 1 (41/45)

THI TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - ThBách
Tổ 3

BA
18/10

TTBV

TTBV

TT GPSL
T. Hoàng - Tổ 1 (4/22)
T.Huấn - Tổ 2 (4/22)

TT GDTC
T.Định - Tổ 3 (32/45)

Chiều

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT(16/30)

Quản lý Điều Dưỡng
Cô Huyền
GĐ 1 (26/30)

TT ĐDCS2
Cô Tú Anh-Tổ 2
(4/60)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 3 (8/45)

TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1

TTBV

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 2
TT Bào Chế 1

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 3

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 8 (17/32)

THỰC VẬT
Thầy Bách
GĐ 7 (31/45)

HD-DL1
Cô Nhi
GĐ 6 (38/45)

TTBV

TTBV

Giải phẫu
sinh lý
Cô Nguyên
GĐ 5(28/30)


19/10

Sáng

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 3
PTT(16/30)

ĐD BCK M
Cô Ánh
(10/15)
GĐ 1

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 3 (20/60)

HÓA HỌC
Cô Hưng
GĐ 8 (25/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 7 (32/75)

TTBV


19/10

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 5 (30/30)

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 3
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 4

HPT-ĐT
Cô Tho
GĐ 6 (45/45)

Y HỌC CƠ SỞ 1
Thầy Thiện
GĐ 4 (10/20)

THI TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - ThBách
Tổ 1


19/10

TTBV

TTBV

TT GPSL
T.Huấn - Tổ 2(8/22)
C.Hồng - Tổ 3(4/22)

TT GDTC
T.Định - Tổ 1 (32/45)

Chiều

Quản lý Điều Dưỡng
Cô Huyền
GĐ 1 (27/30)

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT (20/30)

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (4/60)
Cô Tú Anh-Tổ 2 (8/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ3 (24/75)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5 (9/45)

TTBV

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 3
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 4

 

THỰC VẬT
Thầy Bách
GĐ 7 (35/45)

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 4 (16/32)

HD-DL1
Cô Nhi
GĐ 6 (42/45)

TTBV

TTBV

ĐDCB KTĐD
Cô Hằng
GĐ 8 (8/30)

NĂM
20/10

Sáng

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT(20/30)

 

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 3 (25/60)

 

 

TTBV

NĂM
20/10

 

 

Y HỌC CƠ SỞ 1
Thầy Thiện
GĐ 4 (15/20)

THỰC VẬT
Thầy Bách
GĐ 1 (36/45)

 

NĂM
20/10

TTBV

TTBV

 

Chiều

 

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT (20/30)

CSSKTE
Cô Hằng
GĐ 1 (17/30)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5 (12/45)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 4 (36/75)

TTBV

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 4
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 5

 

TIN HỌC
T. Dinh
GĐ 8 (8/30)

HPT-ĐT
Cô Tho
GĐ 3 (45/45)

HD-DL1
Cô Nhi
GĐ 6 (45/45)

TTBV

TTBV

Giải phẫu
sinh lý
Cô Nguyên
GĐ 7(30/30)

SÁU
21/10

Sáng

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT(20/30)

Quản lý Điều Dưỡng
Cô Huyền
GĐ 1 (30/30)

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 3 (30/60)

HÓA HỌC
Cô Hưng
GĐ 7 (30/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 6 (41/75)

TTBV

SÁU
21/10

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 5
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 1

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 5 (30/30)

THỰC VẬT
Thầy Bách
GĐ 8 (40/45)

Y HỌC CƠ SỞ 1
Thầy Thiện
GĐ 4 (15/20)

 

SÁU
21/10

TTBV

TTBV

TT GPSL
C.Hồng - Tổ 3(8/22)
T. Hoàng - Tổ 1 (8/22)

TT GDTC
T.Định - Tổ 2 (32/45)

Chiều

Quản lý Điều Dưỡng
Cô Huyền
GĐ 1 (30/30)

 

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (8/60)
Cô Tú Anh-Tổ 2
(12/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ3 (28/75)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 4 (13/45)

TTBV

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 5
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 1

TIN HỌC
T. Dinh
GĐ 5 (12/30)

THỰC VẬT
Thầy Bách
HTA (40/45)

THI KTHP
DƯỢC LIỆU
GĐ 7,8 (13h30)

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ6(20/60)

BẢY
22/10

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
22/10

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 4
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 5

 

 

 

BẢY
22/10

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
23/10

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
23/10

 

 

 

 

 

CN
23/10

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (17/10): Họp giao ban lúc 14h00.
- Thứ 3 (18/10): Lễ phát bằng tốt nghiệp tại HTA.                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                         TRẦN THỊ HỮU AN                                                                  NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)