THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11(24/10 - 30/10/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11
 (24/10 - 30/10/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
24/10

Sáng

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 3
PTT(20/30)

 

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (12/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 1 (32/75)

TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1
T. Việt- Tổ 2

TTBV

HAI
24/10

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 1
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 2

 

TIN HỌC
T. Dinh
GĐ 3 (16/30)

GDTC
Thầy Định
(15/15)

THI TT HPTĐL
C.Tho - Cô Hưng
Tổ 1

HAI
24/10

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 4 (24/60)

Chiều

 

 

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (16/60)
Cô Anh-Tổ 2 (16/60)

TT TIN HỌC
C. Huệ - Tổ 1
T. Dinh- Tổ 2

 

TTBV

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 1
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 2

GDTC
Thầy Định
(15/15)

THỰC VẬT
Thầy Bách
GĐ 1 (44/45)

THI TT HPTĐL
C.Tho - Cô Hưng
Tổ 2

TTBV

TTBV

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 3 (4/75)

BA
25/10

Sáng

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT(24/30)

ĐD BCK M
Cô Ánh
(15/15)
GĐ 1

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 4 (35/60)

TT TIN HỌC
C. Huệ - Tổ 1
T. Dinh- Tổ 2

 

TTBV

BA
25/10

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 2
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 3

THỰC VẬT
Thầy Bách
GĐ 6 (45/45)

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 3 (21/32)

THI TT HPTĐL
C.Tho - Cô Hưng
Tổ 3

BA
25/10

TTBV

TTBV

TT GPSL
C.Hồng - Tổ 3(12/22)
T. Hoàng - Tổ 1 (12/22)
C. Nguyên - Tổ 2 (4/8)

Chiều

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT(24/30)

 

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nga
GĐ 1 (21/30)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5 (16/45)

TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1
T. Việt- Tổ 2

TTBV

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 2
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 3

 

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 2
TT VĐTT (HTA)
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (4/45)
T.Định - Tổ 4

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (37/60)

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 4(28/60)


26/10

Sáng

 

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT (24/30)

DỊCH TỂ HỌC - BÊNH HỌC NHIỄM
Cô Sen
GĐ 4 (10/45)

 

TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1
T. Việt- Tổ 2

TTBV


26/10

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 3
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 4

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT (HTA)
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (4/45)
T.Định - Tổ 4

Y HỌC CƠ SỞ 1
Thầy Thiện
GĐ 3 (20/20)

 


26/10

TTBV

TTBV

TT GPSL
T.Huấn - Tổ 2  (12/22)
C.Hồng - Tổ 3 (16/22)
C. Nguyên - Tổ 1 (4/8)

Chiều

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 3
PTT(24/30)

 

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (20/60)

Cô Anh-Tổ 2 (20/60)

 

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 6 (18/45)

TTBV

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 3
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 4

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 4 (21/32)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT (HTA)
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (4/45)
T.Định - Tổ 1

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 1 (41/60)

TTBV

TTBV

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 3 (8/75)

NĂM
27/10

Sáng

ĐD BCK M
Cô Ánh
(14/15)
GĐ 3 

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT (24/30)

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 4 (40/60)

 

TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1
T. Việt- Tổ 2

TTBV

NĂM
27/10

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 4
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 5

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT (HTA)
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (4/45)
T.Định - Tổ 1

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 6 (14/30)

 

NĂM
27/10

TTBV

TTBV

TT GPSL
T. Hoàng - Tổ 1
 (16/22)
T.Huấn - Tổ 2
 (16/22)
C. Nguyên - Tổ 3
(4/8)

Chiều

 

 

ANH VĂN 3
Cô Lê
GĐ 4 (28/30)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 1 (20/45)

 

TTBV

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 4
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 5

 

TIN HỌC
T. Dinh
GĐ 5 (20/30)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT (HTA)
T. Lầm - Tổ 1
 TT GDTC (4/45)
T.Định - Tổ 2

 

TTBV

TTBV

 

SÁU
28/10

Sáng

Quản lý Điều Dưỡng
Cô Huyền
GĐ 2

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 4 (45/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 5 (37/75)

TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1
T. Việt- Tổ 2

TTBV

SÁU
28/10

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 5
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 1

Y HỌC CƠ SỞ 1
Thầy Thiện
GĐ 1 (20/20)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT (HTA)
T. Lầm - Tổ 2
 TT GDTC (4/45)
T.Định - Tổ 3

 

SÁU
28/10

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 3 (33/60)

Chiều

 

 

ANH VĂN 3
Cô Lê
GĐ 4 (30/30)

TT TIN HỌC
C. Huệ - Tổ 1
T. Dinh- Tổ 2

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 3 (22/45)

TTBV

THI KTHP
TC QLYT
GĐ 1,2,5,6,7,8 (13h30)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT (HTA)
T. Lầm - Tổ 1
 TT GDTC (4/45)
T.Định - Tổ 2

 

THI KTHP
HPT ĐL
GĐ 7,8 (15h00)

TTBV

TTBV

 

BẢY
29/10

Sáng

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(5/15)
GĐ KTX

 

 

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG LÝ SINH
T. Tuấn
HTA (13/45)

 

 

BẢY
29/10

TT HD DL2
T. Cường - Tổ 5
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 1

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT (HTA)
T. Lầm - Tổ 2
 TT GDTC (4/45)
T.Định - Tổ 3

 

 

BẢY
29/10

 

 

 

Chiều

ĐD BCK M
Cô Ánh
(15/15)
GĐ KTX 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỰC VẬT
Thầy Bách
HTA (45/45)

 

 

 

 

CN
30/10

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
HTA (15/45)

 

CN
30/10

 

 

 

 

 

CN
30/10

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
GHI CHÚ:
-Thứ 4 (26/10): Họp Chi Bô 1 tại HTB lúc 14h00. Họp GV lúc 16h00

-Thứ 5 (27/10): Họp Chi Bộ 3 lúc 14h00.                   
-Thứ 6 (28/10): Họp Hội Đồng thi đua lúc 14h00, Họp Hội đồng xét nâng lương trước hạn cho nhân viên, viên chức sau Họp Thi đua.
                          Họp Đảng Ủy Nhà trường lúc  15h00.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                           
                             

                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          NGUYỄN THỊ SEN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                                                                 
Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)