THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 (31/10 - 6/11/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12
 (31/10 - 6/11/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
31/10

Sáng

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT(28/30)

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(4/15)
GĐ 1

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (24/60)

Cô Anh-Tổ 2 (24/60)

TIN HỌC
T. Việt
HTA (15/15)

TTBV

HAI
31/10

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 1
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 2

TIN HỌC
T. Dinh
GĐ 5 (24/30)

TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (8/45)
T.Định - Tổ 4

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (4/55)

HAI
31/10

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 3 (37/60)

Chiều

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT(28/30)

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(8/15)
GĐ 1

 

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 4 (41/75)

TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1
T. Việt- Tổ 2

TTBV

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 1
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 2

 

TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (8/45)
T.Định - Tổ 4

 

 

TTBV

TTBV

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 3 (12/75)

BA
1/11

Sáng

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(10/15)
GĐ 1

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT (28/30)

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 4 (50/60)

TT TIN HỌC
C. Huệ - Tổ 1
T. Dinh- Tổ 2

HÓA HỌC
Cô Hưng
GĐ 6 (30/30)

TTBV

BA
1/11

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 2
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 3

TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (8/45)
T.Định - Tổ 1

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (9/55)

BA
1/11

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 3 (42/60)

Chiều

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 3
PTT(28/30)

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(12/15)
GĐ 1

 

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5  (24/45)

TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1
T. Việt- Tổ 2

TTBV

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 2
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 3

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (4/35)

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 4 (25/32)

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 8 (18/30)

THI TT DƯỢC LIỆU L2
C.Thư - T. Bách

TTBV

TTBV

TT GPSL
T.Huấn - Tổ 2
 (20/22)
C. Nguyên - Tổ 1
(8/8)
TT GDTC
T.Định - Tổ 3 (36/45)


2/11

Sáng

 

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT (28/30)

DỊCH TỂ HỌC - BÊNH HỌC NHIỄM
Cô Sen
GĐ 4 (15/45)

 

 

TTBV


2/11

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 4
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 5

 

 

TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (8/45)
T.Định - Tổ 2

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (14/55)


2/11

TTBV

TTBV

C.Hồng - Tổ 3
(20/22)

C. Nguyên - Tổ 2
(8/8)

Chiều

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT (30/30)

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(15/15)
GĐ 1

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (28/60)

Cô Anh-Tổ 2 (28/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 8 (45/75)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 6 (26/45)

TTBV

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 4 (4/35)

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 3
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 4

TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (8/45)
T.Định - Tổ 2

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 3 (25/32)

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 7 (45/60)

TTBV

TTBV

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 5 (16/75)

NĂM
3/11

Sáng

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(15/15)
GĐ 1

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 2
PTT (30/30)

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 4 (55/60)

TT TIN HỌC
C. Huệ - Tổ 1
T. Dinh- Tổ 2

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 7 (46/75)

TTBV

NĂM
3/11

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 5
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 1

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (9/35)

 

TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (8/45)
T.Định - Tổ 3

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 5 (5/20)

NĂM
3/11

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 6 (47/60)

Chiều

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT (30/30)

THI KTHP L2
ANH VĂN 4
GĐ 7
(13h30)

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nga
GĐ 1 (25/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 5 (49/75)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 3 (30/45)

TTBV

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 4 (8/35)

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 4
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 5

 

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 8 (22/30)

 

TTBV

TTBV

TT GPSL
T. Hoàng - Tổ 1
 (20/22)
C. Nguyên - Tổ 3
(8/8)
TT GDTC
T.Định - Tổ 2 (36/45)

SÁU
4/11

Sáng

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 3
PTT (30/30)

 

MD-SLB
Thầy Thắng
GĐ 4 (60/60)

THI TT TIN HỌC
C. Huệ - Tổ 1
T. Dinh- Tổ 2

 

TTBV

SÁU
4/11

 

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 5
TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 1

TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (8/45)
T.Định - Tổ 3

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (19/55)

SÁU
4/11

TTBV

TTBV

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 3 (52/60)

Chiều

 

 

 

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 4 (28/45)

THI TT TIN HỌC
T. Chính -Tổ 1
T. Việt- Tổ 2

TTBV

THI KTHP
PHÁP LUẬT
GĐ 1,2,5,6,7,8 (13h30)

 

TT THỰC VẬT
T Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (8/45)
T.Định - Tổ 4

THI KTHP L2
DƯỢC LIỆU
GĐ 8 (15h00)

TTBV

TTBV

 

BẢY
5/11

Sáng

 

TT PHCN
Thầy Tuấn
Tổ 1
PTT (30/30)

 

 

 

 

BẢY
5/11

TT HD DL2
C.Nhi - Tổ 3
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 4

 

 

 

 

BẢY
5/11

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 1 (36/45)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
6/11

Sáng

 

 

 

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG LÝ SINH
T. Tuấn
GĐ KTX (18/45)

 

 

CN
6/11

 

 

 

 

 

CN
6/11

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Thứ 2 (31/10): Chào cờ toàn trường                     

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          NGUYỄN THỊ SEN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)