THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 (7/11 - 12/11/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13
 (7/11 - 12/11/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
7/11

Sáng

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (32/60)
Cô Anh-Tổ 2 (32/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 6 (53/75)

 

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
Cô An- 7h30
Thầy Tự - 9h00
GĐ 3

HAI
7/11

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 1
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 2

 

TT YHCS1 (4/12)
Thầy Huấn - Tổ 1
Thầy Khoa- Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Dinh- Tổ 4

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 1

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
Thầy Tự - 7h30
Cô An- 9h00
GĐ 1

HAI
7/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 4 (18/45)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 5 (18/45)

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

CSNBCC CSTC
Cô Nguyên
GĐ 5 (14/30)

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 4 (12/35)

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 2

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 4

TT YHCS1 (4/12)
Thầy Huấn - Tổ 1
Thầy Khoa- Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Việt- Tổ 4

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 6 (23/55)

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (4/30)

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 3,5
Thầy Năm
GĐ 7

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 1 (20/75)

BA
8/11

Sáng

TTBV

TTBV

CSSKTE
Cô Hằng
GĐ 4 (22/30)

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 5 (5/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 8 (51/75)

ĐD BCK M
Cô Ánh
(5/8)
GĐ 1

BA
8/11

TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 3

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (14/35)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 1

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 2

BA
8/11

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
Cô An- 7h00
Thầy Tự - 9h00
GĐ 6

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
Thầy Tự - 7h00
Cô An- 9h00
GĐ 7

TT GPSL
T.Huấn - Tổ 2
 (22/22)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 6 (4/30)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5 (32/45)

 

 

 

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 3

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 1 (4/45)

TT YHCS1 (4/12)
Thầy Huấn - Tổ 3
Thầy Khoa- Tổ 4

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1

THI TT
HPTĐL L2
C.Tho - C. Hưng

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 3,5
Thầy Năm
GĐ 7

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (4/30)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 4 (24/75)


9/11

Sáng

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017


9/11

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017


9/11

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Chiều

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (36/60)
Cô Anh-Tổ 2 (36/60)

 

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 7 (34/45)

CSNBCC CSTC
Cô Nguyên
GĐ 6 (18/30)

TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 4

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 4 (18/35)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 2

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (23/55)

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 3

 BCK RHM
Cô Dương
GĐ 5 (4/10)

 BCK RHM
Cô Oanh
GĐ 8 (4/10)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 3 (28/75)

NĂM
10/11

Sáng

TTBV

TTBV

CSSKTE
Cô Hằng
GĐ 7 (27/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 5 (58/75)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 6 (5/30)

 

NĂM
10/11

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 4 (17/35)

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 5

YHCS1 (4/12)
Thầy Huấn - Tổ 3
Thầy Khoa- Tổ 4

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 2

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 1

NĂM
10/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 3 (23/45)

ĐD BCK M
Cô Ánh
(5/10)
GĐ 1

TT GPSL
T. Hoàng - Tổ 1
 (22/22)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 8 (8/30)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 7 (36/45)

 

 BCK RHM
Cô Dương
GĐ 6 (4/8)

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 4
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 5

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (23/55)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 1

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 1 (49/60)

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 4 (8/30)

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 3 (32/75)

SÁU
11/11

Sáng

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (40/60)
Cô Anh-Tổ 2 (40/60)

 

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 7 (56/75)

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 3,5
Thầy Năm
GĐ 5

SÁU
11/11

TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 1

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (23/35)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 3

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 6 (5/45)

 

SÁU
11/11

ĐD BCK M
Cô Ánh
(5/10)
GĐ 1

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 4 (23/45)

ĐDCB KTĐD
Cô Hằng
GĐ 8 (13/30)

Chiều

TTBV

TTBV

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ4
(4/41)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5 (38/45)

THI KTHP
KNGT-GDSK
GĐ 2 (13h30)

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 2

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 1

TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1

THI KTHP L2
HPTĐL
GĐ 2 (13h30)

 

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 1 (8/30)

 

BẢY
12/11

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG LÝ SINH
T. Tuấn
GĐ 8 (20/45)

 

BẢY
12/11

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 3

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 4

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 3 

 

BẢY
12/11

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 8 (4/41)

 

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 5

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2

 

 

 

 

 

CN
13/11

Sáng

 

 

 

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG LÝ SINH
T. Tuấn
GĐ 8 (23/45)

 

 

CN
13/11

 

 

 

 

 

CN
13/11

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Thứ 2 (7/11):  Chào cờ toàn trường.
- Thứ 4 (9/11): Khai giảng năm học 2016-2017 lúc 7h00.
                         Tọa đàm giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV lúc 19h00.
- Thứ 6 (11/11): Quần chúng Học Nghị Quyết Trung Ương 3 lúc 14h00.      


                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                         TRẦN THỊ HỮU AN                                                                 NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)