THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 (7/11 - 12/11/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13
 (7/11 - 12/11/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
7/11

Sáng

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (36/60)
Cô Anh-Tổ 2 (36/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 6 (50/75)

 

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
Cô An- 7h30
Thầy Tự - 9h00
GĐ 3

HAI
7/11

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 1
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 2

 

TT YHCS1 (4/12)
Thầy Huấn - Tổ 1
Thầy Khoa- Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Dinh- Tổ 4

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 1

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
Thầy Tự - 7h30
Cô An- 9h00
GĐ 1

HAI
7/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 4 (18/45)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 5 (18/45)

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

CSNBCC CSTC
Cô Nguyên
GĐ 5 (14/30)

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 4 (12/30)

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 2

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 4

TT YHCS1 (4/12)
Thầy Huấn - Tổ 1
Thầy Khoa- Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Việt- Tổ 4

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 6 (23/55)

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (4/30)

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 1 (20/75)

BA
8/11

Sáng

TTBV

TTBV

CSSKTE
Cô Hằng
GĐ 4 (21/30)

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 5 (5/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 8 (50/75)

ĐD BCK M
Cô Ánh
(5/8)
GĐ 1

BA
8/11

TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 3

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (14/30)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 1

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 2

BA
8/11

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
Cô An- 7h00
Thầy Tự - 9h00
GĐ 6

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
Thầy Tự - 7h00
Cô An- 9h00
GĐ 7

TT GPSL
T.Huấn - Tổ 2
 (22/22)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 6 (4/30)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5 (32/45)

 

 

 

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 3

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 1 (4/45)

TT YHCS1 (4/12)
Thầy Huấn - Tổ 3
Thầy Khoa- Tổ 4

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1

THI TT
HPTĐL L2
C.Tho - C. Hưng

 

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (4/30)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 4 (24/75)


9/11

Sáng

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017


9/11

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017


9/11

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Chiều

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (40/60)
Cô Anh-Tổ 2 (40/60)

 

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 7 (34/45)

CSNBCC CSTC
Cô Nguyên
GĐ 6 (18/30)

TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 4

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 4 (18/30)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 2

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (23/55)

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 3

 BCK RHM
Cô Dương
GĐ 5 (4/10)

 BCK RHM
Cô Oanh
GĐ 8 (4/10)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 3 (28/75)

NĂM
10/11

Sáng

TTBV

TTBV

CSSKTE
Cô Hằng
GĐ 7 (26/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 5 (55/75)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 6 (5/30)

 

NĂM
10/11

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 4 (17/30)

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 5

YHCS1 (4/12)
Thầy Huấn - Tổ 3
Thầy Khoa- Tổ 4

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 2

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 1

NĂM
10/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 3 (23/45)

ĐD BCK M
Cô Ánh
(5/10)
GĐ 1

TT GPSL
T. Hoàng - Tổ 1
 (22/22)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 8 (8/30)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 7 (36/45)

 

 BCK RHM
Cô Dương
GĐ 6 (4/8)

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 4
TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 5

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (23/55)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 1

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 1 (49/60)

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 4 (8/30)

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 3 (32/75)

SÁU
11/11

Sáng

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (44/60)
Cô Anh-Tổ 2 (44/60)

SHĐC DT
Cô Liên
HTA
(5/15)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 7 (55/75)

 

SÁU
11/11

TT Bào Chế 1
C. Thọ - Tổ 1

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (23/30)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 3

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 6 (5/45)

 

SÁU
11/11

ĐD BCK M
Cô Ánh
(5/10)
GĐ 1

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 4 (23/45)

ĐDCB KTĐD
Cô Hằng
GĐ 8 (13/30)

Chiều

TTBV

TTBV

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ4
(9/15)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5 (38/45)

THI KTHP
KNGT-GDSK
GĐ 2 (13h30)

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 2

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 1

 

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1

THI KTHP L2
HPTĐL
GĐ 2 (13h30)

 

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 1 (8/30)

 

BẢY
12/11

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG LÝ SINH
T. Tuấn
GĐ 8 (20/45)

 

BẢY
12/11

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 3

TT Bào Chế 1
C. Thảo - Tổ 4

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (12/45)
T.Định - Tổ 3 

 

BẢY
12/11

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 8 (4/15)

 

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 5

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1

 

 

 

 

 

CN
13/11

Sáng

 

 

 

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG LÝ SINH
T. Tuấn
GĐ 8 (23/45)

 

 

CN
13/11

 

 

 

 

 

CN
13/11

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (7/11):  Chào cờ toàn trường.
- Thứ 4 (9/11): Khai giảng năm học 2016-2017 lúc 7h00.
                         Tọa đàm giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV lúc 19h00.
- Thứ 6 (11/11): Quần chúng Học Nghị Quyết Trung Ương 3 lúc 14h00.      
                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          NGUYỄN THỊ SEN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)