THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14
 (14/11 - 20/11/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
14/11

Sáng

TTBV

TTBV

CSSKTE
Cô Hằng
GĐ 7 (30/30)

 

NLCB CNMLN 1
C.My
HTA (60/75)

 

HAI
14/11

 

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 1
TT BÀO CHẾ
C. Thảo - Tổ 2
TT HD-DL 3
C.Tho - Tổ 3 (GĐ 3)
Th. Thắng - Tổ 4 (GĐ 1)

TT YHCS1 (8/12)
Thầy Huấn - Tổ 1
Thầy Khoa- Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Dinh- Tổ 4

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (16/45)
T.Định - Tổ 3

 

HAI
14/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 6 (27/45)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 5 (27/45)

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 2 (56/60)

Chiều

TTBV

TTBV

DTH-BTN
Cô Sen
GĐ 4 (19/45)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 6 (62/75)

 

ANH VĂN 2
C.Thu
CĐ 7 (4/45)

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 1
TT BÀO CHẾ
C. Thọ - Tổ 2
TT HD-DL 3
Th. Thắng - Tổ 3 (GĐ 1)

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (27/35)

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (16/45)
T.Định - Tổ 4

TT YHCS1 (8/12)
Thầy Huấn - Tổ 1
Thầy Khoa- Tổ 2

TT TIN HỌC
Thầy Việt- Tổ 4

 

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 2 (12/30)

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 5 (36/75)

BA
15/11

Sáng

TTBV

TTBV

DTH-BTN
Cô Sen
GĐ 4 (24/45)

 

 

SK-VSMT
T.Trường
GĐ 5 (5/15)

BA
15/11

 

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 2
TT BÀO CHẾ
C. Thảo - Tổ 3
TT HD-DL 3
C.Tho - Tổ 4 (GĐ 3)
Th. Thắng - Tổ 5 (GĐ 1)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (16/45)
T.Định - Tổ 1

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 7 (10/45)

CHÍNH TRỊ
Cô My
HTA (28/55)

BA
15/11

 

 

ĐDCB KTĐD
Cô Hằng
GĐ 2 (18/30)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
HTA (12/30)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 2 (66/75)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 6 (42/45)

 

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 2
TT BÀO CHẾ
C. Thọ - Tổ 3
TT HD-DL 3
Th. Thắng - Tổ 4 (GĐ 1)

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (31/35)

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 7 (8/45)

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (16/45)
T.Định - Tổ 2

 

 

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 4 (12/30)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 5 (40/75)


16/11

Sáng

TTBV

TTBV

DTH BTN
Cô Sen
GĐ 4 (29/45)

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 6 (10/30)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 7 (10/30)

SK-VSMT
T.Trường
GĐ 2 (10/15)


16/11

TT BÀO CHẾ
C. Thọ - Tổ 4
TT HD-DL 3
Th. Thắng - Tổ 5 (GĐ1)

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 3

YHCS1 (8/12)
Thầy Huấn - Tổ 3
Thầy Khoa- Tổ 4

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4 

CHÍNH TRỊ
Cô My
HTA (33/55)


16/11

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 5 (17/30)

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 1 (40/45)

Chiều

TTBV

TTBV

DTH BTN
Cô Sen
GĐ 4 (33/45)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 6 (40/45)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 2 (64/75)

ANH VĂN 2
C.Thu
CĐ 7 (8/45)

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 3

TT BÀO CHẾ
C. Thảo - Tổ 4
TT HD-DL 3
C.Tho - Tổ 5 (GĐ 3 )
Th. Thắng - Tổ 1 (GĐ1)

TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (16/45)
T.Định - Tổ 2

TT YHCS1 (8/12)
Thầy Huấn - Tổ 3
Thầy Khoa- Tổ 4

 

 

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
HTA (44/75)

NĂM
17/11

Sáng

TTBV

TTBV

DTH BTN
Cô Sen
GĐ 4 (38/45)

 

 

SK-VSMT
T.Trường
GĐ 7 (15/15)

NĂM
17/11

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (22/35)

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 4
TT BÀO CHẾ
C. Thảo - Tổ 5
TT HD-DL 3
Th. Thắng - Tổ 2 (GĐ1)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (16/45)
T.Định - Tổ 3

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 5 (15/45)

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (38/55)

NĂM
17/11

 

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 6 (32/45)

 

Chiều

TTBV

TTBV

DTH BTN
Cô Sen
GĐ 4 (42/45)

THI KTHP HÓA HỌC
GĐ 5,6,7,8 (13h30)

CSNBCC CSTC
Cô Nguyên
HTA (22/30)

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 4
TT BÀO CHẾ
C. Thọ - Tổ 5
TT HD-DL 3
Th. Thắng - Tổ 1 (GĐ1 )

TT HD-DL 3
C.Tho - Tổ 1 (GĐ3 )

 

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 2 (53/60)

 

 

 

SÁU
18/11

Sáng

TTBV

TTBV

THI KTHP MD-SLB
GĐ 8 (7h30)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 6 (45/45)

 

TT SK-VSMT
T.Linh
PTT GP1 (4/30)

SÁU
18/11

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 5
TT BÀO CHẾ
C. Thọ - Tổ 1
TT HD-DL 3
Th. Thắng - Tổ 2 (GĐ1 )

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 3 (35/35)

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 7 (28/55)

TT HPTĐT-
 Cô Hưng - Tổ 1
TT THỰC VẬT-
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT -
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (16/45)-
T.Định - Tổ 4

 

SÁU
18/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 4 (32/45)

PHCN
Thầy Tuấn
HTA (17/30)

ĐDCB KTĐD
Cô Hằng
GĐ 2 (23/30)

Chiều

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (44/60)
Cô Anh-Tổ 2 (44/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 4 (70/75)

TOÁN XSTK
Cô Tường
GĐ 5 (45/45)

THI LẠI LS KHOA NHIỄM L2
PBM YTCC (14h00)

 

THI TT HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 5
TT BÀO CHẾ
C. Thảo - Tổ 1
TT HD-DL 3
C.Tho - Tổ 2 (GĐ3 )
Th. Thắng - Tổ 3 (GĐ1)

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 6 (12/45)

TT GDTC (16/45)
T.Định - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3

 

PHCN
Thầy Tuấn
HTA (21/30)

 BCK RHM
Cô Oanh
GĐ 7 (8/10)

DƯỢC LÝ
Cô Châu
GĐ 2 (60/60)

BẢY
19/11

Sáng

 

 

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 6 (9/41)

 

BẢY
19/11

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 7 (27/35)

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (28/55)

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 5 (10/20)

BẢY
19/11

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 2 (40/45)

Chiều

 

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ6
(8/41)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 7 (68/75)

 

HD-DL 3
Cô Tho
GĐ 5 (31/35)

 

 

TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1

 

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 3 (40/45)

GHI CHÚ:
- Các HSSV đã nộp Đơn xin miễn giảm học phần xem Danh sách Miễn giảm học phần (dự kiến) tại bảng thông báo. Mọi thắc mắc điều chỉnh vui lòng liên hệ Phòng QLĐT trước ngày 15/11.

- Thứ 3 (15/11): Họp giao ban lúc 14h00.
- Thứ 5 (17/11): HSSV tập trung tham gia Hội thi Cắm hoa chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại sân Ký túc xá vào lúc 15h30.
- Thứ 6 (18/11): Họp cơ quan, họp công đoàn lúc 16h00.
- Thứ 7 (19/11): Học sinh học lớp DSTCCQ 17CD ban đêm tập trung làm lễ khai giảng tại HTA vào lúc 19h00.                  BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          NGUYỄN THỊ SEN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)