THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15
 (21/11 - 25/11/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
21/11

Sáng

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (48/60)
Cô Anh-Tổ 2 (48/60)

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 1 (74/75)

 

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ7 (8/30)

HAI
21/11

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 1
TT HD DL3
C.Tho - Tổ 2
 (GĐ2)

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (4/45)
GĐ 5

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (20/45)
T.Định - Tổ 4

TT YHCS1 (8/12)
Thầy Huấn - Tổ 1
Thầy Khoa- Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Việt- Tổ 4

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 1

HAI
21/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 4 (36/45)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 3 (36/45)

ĐDCB KTĐD
Cô Hằng
GĐ 6 (27/30)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 6 (16/30)

 

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 1 (72/75)

 

HD DL3
C. Tho (35/35)
GĐ 4

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 1
TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 3 (GĐ3)

TT YHCS1 (12/12)
Thầy Huấn - Tổ 1
Thầy Khoa- Tổ 2

TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Dinh- Tổ 4

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT GDTC (20/45)
T.Định - Tổ 1

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 4
 Thầy Tự - 18h00
Cô An - 19h30
HTA

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 3

 BCK RHM
Cô Dương
GĐ 5 (8/10)

PHCN
Thầy Tuấn
HTA (21/30)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 2 (48/75)

BA
22/11

Sáng

TTBV

TTBV

DTH BTN
Thầy Thiện
GĐ 4 (5/15)

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 5 (15/30)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 6 (15/30)

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ 2 (5/15)

BA
22/11

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 2
TT HD DL3
C.Tho - Tổ 3 (GĐ3)

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT GDTC (20/45)
T.Định - Tổ 1

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (5/30)
HTA

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 2

BA
22/11

BCK M
Cô Ánh
(10/10)
GĐ 1

 

ĐDCB KTĐD
Cô Hằng
GĐ 7 (30/30)

Chiều

TTBV

TTBV

 

NLCB CNMLN 1
C.My
HTA (75/75)

 

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ 4 (12/30)

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (4/45)
GĐ 7

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 2
TT HD DL3
C.Tho - Tổ 3 (GĐ2)

YHCS1 (12/12)
Thầy Huấn - Tổ 3

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 3
 P.CTCT HSSV  18h00
HTA

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (57/60)

 

 BCK RHM
Cô Oanh
GĐ 5 (10/10)

TT GDTC
T.Định - Tổ 2
(44/45)
TT GPSL
C.Hồng - Tổ 3
(22/22)


23/11

Sáng

TTBV

TTBV

DTH BTN
Thầy Thiện
GĐ 4 (10/15)

 

NLCB CNMLN 1
C.My
GĐ 7 (75/75)

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ3 (10/15)


23/11

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 3
TT HD DL3
C.Tho - Tổ 4 (GĐ2)
T.Thắng - Tổ 5 (GĐ1)

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (5/30)
HTA

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (20/45)
T.Định - Tổ 2

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 6 (15/20)


23/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 5 (41/45)

 

TT ĐDCB KTĐD
(4/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

Chiều

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (52/60)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 4 (4/45)

 

ANH VĂN 2
C.Thu
CĐ 6 (12/45)

TT Bào Chế
C. Thọ - Tổ 3
TT HD-DL3
C.Tho - Tổ 4 (GĐ1)

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (8/45)
HTA

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT GDTC (20/45)
T.Định - Tổ 2

YHCS1 (12/12)
Thầy Huấn - Tổ 3
Thầy Khoa- Tổ 4

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Cô Tường- Tổ 2

SHCD
CHUYÊN ĐỀ 2
Th Huấn- 18h00
Th Sương-19h30
HTA

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 1

 BCK RHM
Cô Dương
GĐ 5 (10/10)

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ2 (25/30)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 3 (52/75)

NĂM
24/11

Sáng

TTBV

TTBV

DTH BTN
Thầy Thiện
GĐ 4 (15/15)

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 3 (20/30)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 5 (20/30)

 

NĂM
24/11

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (9/45)
GĐ7

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 4
TT HD DL3
C.Tho - Tổ 5 (GĐ2)
T.Thắng - Tổ 1 (GĐ1)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (20/45)
T.Định - Tổ 3

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (10/30)
HTA

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 2

NĂM
24/11

 

BCK M
Cô Ánh
(10/10)
GĐ 6

TT ĐDCB KTĐD
(8/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

Chiều

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Anh-Tổ 2 (52/60)

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (4/45)

CSNBCC CSTC
Cô Nguyên
GĐ 6 (26/30)

THI LS KHOA NỘI L2
15h00 - Bôc thăm

TT Bào Chế
C. Thọ - Tổ 4
TT HD-DL3
C.Tho - Tổ 5 (GĐ1)

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (12/45)
GĐ 5

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1

TT GDTC (16/45)
T.Định - Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Tường- Tổ 2
Cô Huệ- Tổ 3 

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 5
 Thầy Năm
18h00
HTA

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (60/60)

THI LS KHOA NỘI L2
15h00 - Bôc thăm

THI LS KHOA NỘI L2
15h00 - Bôc thăm

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 4 (56/75)

SÁU
25/11

Sáng

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 (56/60)
Cô Anh-Tổ 2 (56/60)

THI KTHP TT TIN HỌC L2
T. Việt - T. Dinh

THI LS KHOA  NỘI L2
7H00 - Làm KHCS

SÁU
25/11

TT Bào Chế
C. Thọ - Tổ 5
TT HD-DL3
C.Tho - Tổ 1 (GĐ 1)

 

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (10/30)
GĐ3

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (20/45)

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 3

SÁU
25/11

THI LS KHOA  NỘI L2
7H00 - Làm bệnh án

THI LS KHOA  NỘI L2
7H00 - Làm bệnh án

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ2 (61/75)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP ANH VĂN 3
GĐ 3,4 (15h00)

 

 

THI LS KHOA NỘI L2
14h00 -Hỏi thi

THI KTHP HD DL2
GĐ 3,4,5,6,7,8 (13h30)

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 1 (16/45)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT GDTC (20/45)
T.Định - Tổ 3

SHCD
CHUYÊN ĐỀ 1
 Thầy Năm
18h00
HTA

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (42/55)

THI LS KHOA NỘI L2
14h00 -Hỏi thi

THI LS KHOA NỘI L2
14h00 -Hỏi thi

TT ĐDCB KTĐD
(12/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

BẢY
26/11

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
26/11

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 5

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3

THỰC VẬT
 Thầy Bách (5/45)
HTA

 

BẢY
26/11

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 1 (44/45)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2

THỰC VẬT
 Thầy Bách
HTA  (9/45)

 

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 3 (44/45)

CN
27/11

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ KTX (25/45)

 

CN
27/11

 

 

 

 

VĐTT
 Thầy Lầm
HTA (5/15)

 

CN
27/11

 

 

 

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ KTX (27/45)

 

 

 

 

 

 

VĐTT
 Thầy Lầm
HTA (9/15)

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 3 (22/11):  Họp Chi bộ 3 lúc 14h00.     
-Thứ 6 (25/11): Họp HĐ KHĐT lúc 14h00. họp HĐ KHCN cấp cơ sở sau họp HĐ KHĐT lúc 14h30.

                BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                         TRẦN THỊ HỮU AN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)