THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16
 (28/11 - 4/12/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

 

HAI
28/11

Sáng

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 6 (8/45)

GDTC
Thầy Định
8/15

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ 5 (16/30)

HAI
28/11

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (13/45)
GĐ 7

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 1
TT HD DL3
C.Tho - Tổ 2 (GĐ2)
T.Thắng - Tổ 4 (GĐ4)

TT YHCS1 (12/12)
Thầy Khoa- Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT TIN HỌC
Thầy Việt- Tổ 4

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 1

HAI
28/11

 

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 3 (41/45)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ1 (66/75)

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

GDTC
Thầy Định
8/15

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 1 (16/45)

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 5
TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 2 (GĐ4)

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (16/45)
GĐ 3

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (31/55)

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 3

THI LS KHOA NỘI L2
14h00 -Hỏi thi

THI LS KHOA NỘI L2
14h00 -Hỏi thi

 

 

BA
29/11

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 1 (5/45)

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 6 (14/41)

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ5 (15/30)

BA
29/11

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 3
TT HD DL3
C.Tho - Tổ 1 (GĐ3)
T.Thắng - Tổ 2 (GĐ4)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT TIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 2

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (15/30)
HTA

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 2

BA
29/11

BCK TMH
Cô Ánh
(5/10)
GĐ2

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 7 (45/45)

TT ĐDCB KTĐD
(16/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô Sáu - Tổ 3
TT GDTC
T.Định - Tổ 2
(45/45)

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ1
(17/41)

 

CSNBCC CSTC
Cô Nguyên
GĐ 5 (30/30)

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 4
TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 3 (GĐ4)

 

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 6 (20/45)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 3
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 4
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 1

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 7 (25/30)

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 3 (4/47)

 


30/11

Sáng

TTBV

TTBV

 

HOC LUẬT SỬA ĐỔI BHYT
HTA

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ2 (20/30)


30/11

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (18/45)
GĐ 1

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 2

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (15/30)
GĐ5

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 4
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 1
TT TIN HỌC
Cô Tường- Tổ 2

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 2


30/11

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 4 (45/45)

BCK TMH
Cô Ánh
(5/10)
GĐ 3

HOC LUẬT SỬA ĐỔI BHYT
HTA

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

THI KTHP TOÁN XSTK
GĐ 5,6,7,8 (13h30)

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 1 (20/45)

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 3

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (35/55)

SHCD
CHUYÊN ĐỀ 2
Th Huấn- 18h00
Th Sương-19h30
HTA

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 3

 

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 4 (29/30)

THI KTHP
DƯỢC LÝ
GĐ 7,8 (15h00)

 

NĂM
1/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 1 (5/30)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (13/45)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 6 (25/30)

THI LS KHOA NHI L2
7h00 - Bốc thăm

NĂM
1/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 2
TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 1 (GĐ4)

 

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (20/30)
GĐ7

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 3 (25/45)

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 5 (20/20)

NĂM
1/12

THI LS KHOA NHI L2
7h00 - Bốc thăm

THI LS KHOA NHI L2
7h00 - Bốc thăm

TT ĐDCB KTĐD
C M.Lan - Tổ 2(16/45)
C Sáu - Tổ 3  (20/45)
TT GDTC
T.Định - Tổ 1 (45/45)

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

GDTC
Thầy Định
12/15

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (8/45)

THI LS KHOA  NHI L2
14h00 - Làm bệnh án

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (22/45)
GĐ 3

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 4

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 2
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 3
TT TIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 4

TTTIN HỌC
Thầy Việt- Tổ 4

SINH HOẠT CÔNG DÂN
CHUYÊN ĐỀ 5
 Thầy Năm
18h00
HTA

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 1

THI LS KHOA  NHI L2
14h00 - Làm bệnh án

THI LS KHOA  NHI L2
14h00 - Làm bệnh án

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (8/47)

 

SÁU
2/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 1 (10/30)

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 3 (25/30)

 

THI LS KHOA NHI L2
7h00 -Hỏi thi

SÁU
2/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 1
TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 5 (GĐ4)

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (21/45)
GĐ 5

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 6 (5/20)

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (20/30)
GĐ 7

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 2

SÁU
2/12

THI LS KHOA NHI L2
7h00 -Hỏi thi

THI LS KHOA NHI L2
7h00 -Hỏi thi

TT ĐDCB KTĐD
C M.Lan - Tổ 2(20/45)
Cô Hằng - Tổ 1 (20/45)
TT GDTC
T.Định - Tổ 3 (45/45)

 

Chiều

TTBV

TTBV

TT ĐDCS2
Cô Tú -Tổ 1
Cô Anh-Tổ 2 

 

GDTC
Thầy Định
12/15

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ 5 (20/30)

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 4 (GĐ4)

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 5

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 3 (24/45)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TT THỰC VẬT
Thầy Bách - Tổ 1
TT VĐTT
T. Lầm - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3 

 

TT HD-DL1
Cô Châu
Tổ 3

 

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ1 (75/75)

 

BẢY
3/12

Sáng

 

 

 

 

ĐD BCK TT
Cô Nga -7h00
GĐ KTX (10/10)

BẢY
3/12

 

 

 

 

 

 

BẢY
3/12

BCK TT- 8h00
Cô Nga
GĐ KTX (10/10)

BCK TT- 9h00
Cô Nga
GĐ KTX (10/10)

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN
4/12

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ KTX (30/45)

 

CN
4/12

 

 

 

 

 

 

CN
4/12

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ KTX (31/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GHI CHÚ:
-Thứ 2 (28/11): Họp Chi bộ 1 lúc  9h30.
-Thứ 4 (30/11): Họp Hội Đồng thi đua lúc 14h00, Họp Đảng Ủy Nhà trường lúc  15h00.


                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                        TRẦN THỊ HỮU AN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)