THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17
 (5/12 - 11/12/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
5/12

Sáng

TTBV

TTBV

 

TT GDTC
Thầy Định
(15/15)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (12/45)

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ 1 (24/30)

HAI
5/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 1

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (25/45)
GĐ 5

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Việt- Tổ 4

 

 

HAI
5/12

 

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (30/30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (12/47)

Chiều

TTBV

TTBV

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ1 (4/30)

TT GDTC
Thầy Định
(15/15)

 BCK RHM
Cô Dương
GĐ 2 (8/8)

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 1 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (32/55)

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 4 (29/32)

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (4/55)

 

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(24/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

BA
6/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 4 (15/30)

TT GDTC
Thầy Định
 (4/60)

 

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ 5 (28/30)

BA
6/12

THI TT LẦN 2
HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 4

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Dinh- Tổ 4

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (25/30)
GĐ 1

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (47/55)

BA
6/12

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (30/30)

 

 

Chiều

TTBV

TTBV

THI TT ĐDCS2
PTT

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ1 (8/30)

 

 

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (26/45)
GĐ 4

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 2 

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Việt- Tổ 4

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 6 (8/30)

 

 

 

 


7/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 3 (20/30)

TT GDTC
Thầy Định
 (8/60)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 6 (30/30)

TT YHCT
Thầy Tuấn
(8/30)


7/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 2

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (30/45)
GĐ 5

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (25/30)
GĐ 1

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Cô Tường- Tổ 2

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (52/55)


7/12

THI LS KHOA NGOẠI L2
BV

THI LS KHOA NGOẠI L2
BV

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (17/47)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP
 ĐDCS2
GĐ 6,5 (15h00)

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 1 (4/30)

ĐD BCK DL
Cô P.Thảo
GĐ 2  (4/8)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(4/75)
GĐ 3 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 3 

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 3
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 4 (32/32)

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 5 (8/55)

THI KTHP
ANH VĂN
GĐ 6,5
(13h30)

THI LS KHOA NGOẠI L2
BV

THI LS KHOA NGOẠI L2
BV

TT GDTC
T.Định - Tổ 3

NĂM
8/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL BỆNH NỘI KHOA
Cô Sen
GĐ 1 (5/15)

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 5 (30/30)

TT GDTC
Thầy Định
 (4/60)

TT YHCT
Thầy Tuấn
(12/30)

NĂM
8/12

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (31/45)
HTA

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 4 

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (30/30)
GĐ 7

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 6 (55/55)

NĂM
8/12

BCK TMH
Cô Ánh
(10/10)
GĐ2

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (5/30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (22/47)

Chiều

TTBV

TTBV

DTH BTN
Cô Sen
GĐ 4 (45/45)

TT GDTC
Thầy Định
(12/60)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 5 (8/30)

ĐD BCK DL
Cô P.Thảo
GĐ 2  (8/8)

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 3

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (34/45)
GĐ 1

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 3 (24/45)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Cô Tường- Tổ 2

THỰC VẬT
 Thầy Bách (26/45)
HTA

 

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(28/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

SÁU
9/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 3 (25/30)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 1 (13/30)

TT GDTC
Thầy Định
 (8/60)

 

SÁU
9/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 4

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(5/75)
GĐ 5

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (30/30)
HTA

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 6 (5/20)

 

 

SÁU
9/12

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 2 (5/30)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 7 (45/45)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 4 (5/20)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP L2
SLBMD
GĐ 1 (13h30)

 

TT GDTC
Thầy Định
(12/60)

 

THI KTHP  LẦN 2
HD-DL2
GĐ1 (13h30)

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 1
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Dinh- Tổ 4

 

VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC
 Thầy Lầm (13/15)
HTA

 

 

 

THI KTHP L2
DƯỢC LÝ
GĐ 1 (13h30)

BẢY
10/12

Sáng

 

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ7 (17/41)

 

 

BẢY
10/12

 

 

 

 

THỰC VẬT
 Thầy Bách (31/45)
HTA

 

BẢY
10/12

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 2

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ 6 (35/45)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 7 (18/41)

 

 

 

 

 

THỰC VẬT
 Thầy Bách (35/45)
HTA 18h00

 

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 1 

CN
11/12

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (35/45)

 

CN
11/12

 

 

 

 

THỰC VẬT
 Thầy Bách (40/45)
HTA 18h00

 

CN
11/12

 

 

 

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (39/45)

 

 

 

 

 

 

THỰC VẬT
 Thầy Bách (44/45)
HTA 7h00

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (5/12): Chào cờ toàn trường.
                         Quần chúng Tổ Công Đoàn 1 góp ý Đảng viên của Chi Bộ lúc 14h00. Khoa KHCB họp sau Họp Tổ Công Đoàn 1.
- Thứ 3 (6/12): Họp Hội Cựu Chiến Binh lúc 14h00.
- Thứ 5 (8/12): Khối lớp YS 29, DS 18AB tham gia Chương Trình Hái Hoa Học Tập Giải Phẫu Sinh Lý tại HTA lúc 18h00.
- Thứ 6 (9/12): Họp Khoa Y tại HTB lúc 14h00.
- CN (11/12): Khối lớp DS 18AB  tập trung tại bãi giữ xe ô tô Đồi Dương tham gia Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017 - Hoạt động Ngày Chủ Nhật Xanh lúc 6h30.


                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                         TRẦN THỊ HỮU AN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)