THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17
 (5/12 - 11/12/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
5/12

Sáng

TTBV

TTBV

 

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 1 (4/60)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (12/45)

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ 1 (24/30)

HAI
5/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 1

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (25/45)
GĐ 5

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 1
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Việt- Tổ 4

 

 

HAI
5/12

 

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (30/30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (13/47)

Chiều

TTBV

TTBV

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ1 (4/30)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 1 (4/60)

 BCK RHM
Cô Dương
GĐ 2 (8/8)

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 1 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (31/55)

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 4 (29/32)

VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC
 Thầy Lầm (4/15)
18h00
HTA

 

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(24/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

BA
6/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 4 (15/30)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 2 (4/60)

 

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ 5 (28/30)

BA
6/12

THI TT LẦN 2
HD-DL2
C. Nhi - Th. Cường - Tổ 4

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Dinh- Tổ 4

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (25/30)
GĐ 1

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (45/55)

BA
6/12

PHCN
Thầy Tuấn
GĐ 3 (30/30)

 

TT ĐDCB KTĐD
(28/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

Chiều

TTBV

TTBV

THI TT ĐDCS2
PTT

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ1 (8/30)

 

 

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (26/45)
GĐ 4

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 2 

 

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Việt- Tổ 4

VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC
 Thầy Lầm (8/15)
18h00
HTA

 

 

 

 


7/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 3 (20/30)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 1 (8/60)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 6 (30/30)

TT YHCT
Thầy Tuấn
(4/30)


7/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 2

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (30/45)
GĐ 5

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (25/30)
GĐ 1

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 3
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Cô Tường- Tổ 2

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (50/55)


7/12

THI LS KHOA NGOẠI L2
BV

THI LS KHOA NGOẠI L2
BV

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (18/47)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP
 ĐDCS2
GĐ 6,5 (15h00)

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 1 (4/30)

ĐD BCK DL
Cô P.Thảo
GĐ 2  (4/10)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(4/75)
GĐ 3 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 3 

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 3
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 4 (33/32)

THỰC VẬT
 Thầy Bách (4/45)
18h00
HTA

THI KTHP
ANH VĂN
GĐ 6,5
(13h30)

THI LS KHOA NGOẠI L2
BV

THI LS KHOA NGOẠI L2
BV

TT GDTC
T.Định - Tổ 3

NĂM
8/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL BỆNH NỘI KHOA
Cô Sen
GĐ 1 (5/15)

ANH VĂN 1
Cô Mai
GĐ 5 (30/30)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 2 (4/60)

TT YHCT
Thầy Tuấn
(8/30)

NĂM
8/12

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (31/45)
HTA

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 4 

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (30/30)
GĐ 7

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 6 (55/55)

NĂM
8/12

BCK TMH
Cô Ánh
(10/10)
GĐ2

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (5/30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 4 (23/47)

Chiều

TTBV

TTBV

DTH BTN
Cô Sen
GĐ 4 (45/45)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 2 (8/60)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 5 (8/30)

ĐD BCK DL
Cô P.Thảo
GĐ 2  (8/10)

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 3

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (34/45)
GĐ 1

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 3 (24/45)

TT HPTĐT
Cô Hưng - Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Cô Tường- Tổ 2

Y HỌC CƠ SỞ
Thầy Năm  (4/52)
18h00
GĐ 3

 

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(28/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

SÁU
9/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 3 (25/30)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 1 (13/30)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 1 (8/60)

 

SÁU
9/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 4

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(5/75)
GĐ 5

DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư (30/30)
HTA

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 6 (5/20)

 

 

SÁU
9/12

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 2 (5/30)

ANH VĂN 1
Cô Loan
GĐ 7 (45/45)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 4 (5/20)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP L2
SLBMD
GĐ 1 (13h30)

 

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 2 (8/60)

 

THI KTHP  LẦN 2
HD-DL2
GĐ1 (13h30)

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 1
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Thầy Dinh- Tổ 4

 

 

 

 

 

THI KTHP L2
DƯỢC LÝ
GĐ 1 (13h30)

BẢY
10/12

Sáng

 

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ7 (22/41)

 

 

BẢY
10/12

 

 

 

 

 

 

BẢY
10/12

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 2

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ 6 (35/45)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 7 (18/41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 1 

CN
11/12

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (35/45)

 

CN
11/12

 

 

 

 

 

 

CN
11/12

 

 

 

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (39/45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (5/12): Chào cờ toàn trường.
                         Quần chúng Tổ Công Đoàn 1 góp ý Đảng viên của Chi Bộ lúc 14h00. Khoa KHCB họp sau Họp Tổ Công Đoàn 1.
- Thứ 3 (6/12): Họp Hội Cựu Chiến Binh lúc 14h00.
- Thứ 5 (8/12): Khối lớp YS 29, DS 18AB tham gia Chương Trình Hái Hoa Học Tập Giải Phẫu Sinh Lý tại HTA lúc 18h00.
- Thứ 6 (9/12): Họp Khoa Y tại HTB lúc 14h00.
- CN (11/12): Khối lớp DS 18AB  tập trung tại bãi giữ xe ô tô Đồi Dương tham gia Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017 - Hoạt động Ngày Chủ Nhật Xanh lúc 6h30.


                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                         TRẦN THỊ HỮU AN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                           
                                          


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)