THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18
 (12/12 - 18/12/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
12/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 3 (9/45)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ1 (17/30)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 2 (12/60)

TT YHCT
Thầy Tuấn
(12/30)

HAI
12/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 5

 

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT TIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 2

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 2 (26/30)

 

THI TT
HD DL 1
C.Nhi- C.Châu
Tổ 1

HAI
12/12

 

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 4 (9/20)

Chiều

TTBV

TTBV

 

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 2 (12/60)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 2 (12/30)

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 5 (24/45)

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (35/45)
GĐ 1

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 5

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 3 (29/32)

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Cô Tường- Tổ 2

THỰC VẬT
 Thầy Bách (8/45)
HTA - 18h00

THI TT
HD DL 1
C.Nhi- C.Châu
Tổ 2

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ4 (4/30)

 

TT ĐDCB KTĐD
(36/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

BA
13/12

Sáng

TTBV

TTBV

 

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn
(16/30)

BA
13/12

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 1

 

 

 

THI TT
HD DL 1
C.Nhi- C.Châu
Tổ 3

BA
13/12

 

 

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

 

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 1

 

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1

TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 3

 

 

 

 

 


14/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL BỆNH NỘI KHOA
Cô Sen
GĐ 4 (10/15)

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 5 (17/30)

ĐD BCK M
Cô Ánh
(8/8)
GĐ 2


14/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 2

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(10/75)
GĐ 7

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 2
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT TIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 4
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 1

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 6 (10/20)

 

 


14/12

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (10/30)

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 1 (5/27)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 1 (13/45)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 5 (17/45)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 1 (12/60)

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 7 (28/45)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(8/75)
GĐ 6 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 2

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 3 (32/32)

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 3
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Việt- Tổ 4

 

 

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ2 (4/30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 4 (13/20)

NĂM
15/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 3 (30/30)

THI KTHP  LẦN 2
HÓA HỌC
GĐ 5 (8h30)

THI KTHP
 CSNBCC CSTC
GĐ 6 (8h30)

NĂM
15/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 3

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (39/45)
GĐ 2

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 2

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (40/55)

 

THI KTHP
HD DL 1
GĐ 5,6(7h00)

NĂM
15/12

 

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 4 (10/30)

TT GDTC
T.Định - Tổ 2

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 3 (20/30)

TT GDTC
Thầy Định
Tổ 1 (12/60)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (16/45)

 

THI KTHP L2
VĐTT
GĐ 5 (13h30)

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 3

THI KTHP
VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC
GĐ 5,6,7,8 (13h30)

THỰC VẬT
 Thầy Bách (12/45)
HTA 18h00

 

THI KTHP
ANH VĂN CB
GĐ 6,5,7,8
(15h00)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 4 (17/20)

SÁU
16/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL BỆNH NỘI KHOA
Cô Sen
GĐ 4 (15/15)

 

 

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(5/8)
GĐ 2

SÁU
16/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 4

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(15/75)
GĐ 7 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 5 (10/20)

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 2

 

 

SÁU
16/12

 

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (15/30)

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 1 (10/27)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP
SKTE
GĐ 5,6 (15h00)

THI KTHP ANH VĂN 1
GĐ 5,6,7,8 (13h30)

TT YHCT
Thầy Tuấn
(20/30)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(12/75)
GĐ 1 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 4

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 2 (32/45)

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Cô Tường- Tổ 2
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 4

Y HỌC CƠ SỞ
Thầy Năm  (4/52)
HTA- 18h00

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3 (8/30)

 

 

BẢY
17/12

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
17/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 5

 

 

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 7 (30/30)

 

 

BẢY
17/12

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 1

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 5

 

 

 

 

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 3 

CN
18/12

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
18/12

 

 

 

 

 

 

CN
18/12

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)