THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18
 (12/12 - 18/12/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
12/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 3 (9/45)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ1 (17/30)

TT GDTC
Thầy Định
 (16/60)

TT YHCT
Thầy Tuấn
(16/30)

HAI
12/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 5

 

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT TIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 2

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 2 (26/30)

 

THI TT
HD DL 1
C.Nhi- C.Châu
Tổ 1

HAI
12/12

 

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 4 (9/20)

Chiều

TTBV

TTBV

 

TT GDTC
Thầy Định
 (16/60)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 2 (12/30)

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 5 (24/45)

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (35/45)
GĐ 1

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 5

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 3 (29/32)

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
Cô Tường- Tổ 2

THỰC VẬT
 Thầy Bách (45/45)
HTA

THI TT
HD DL 1
C.Nhi- C.Châu
Tổ 2

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ4 (4/30)

 

TT ĐDCB KTĐD
(32/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

BA
13/12

Sáng

TTBV

TTBV

 

 

 

 

BA
13/12

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 1

 

 

 

THI TT
HD DL 1
C.Nhi- C.Châu
Tổ 3

BA
13/12

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 4 (10/30)

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 2

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

 

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 1

 

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1

TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 3

GDTC
 Thầy Bi (4/15)
HTA 

 

 

 

 


14/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL BỆNH NỘI KHOA
Cô Sen
GĐ 4 (10/15)

 

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 5 (17/30)

ĐD BCK M
Cô Ánh
(8/8)
GĐ 2


14/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 2

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(10/75)
GĐ 7

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 2
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT TIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 4
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 1

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 6 (10/20)

 

 


14/12

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (15/30)

 

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 1 (5/27)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 1 (13/45)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 5 (17/45)

TT GDTC
Thầy Định
(20/60)

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 7 (28/45)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(8/75)
GĐ 6 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 2

Y HỌC CƠ SỞ 1
Cô Nga
GĐ 3 (32/32)

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 3
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Việt- Tổ 4

HPT ĐT
Cô Tho
HTA (17/45)

 

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ2 (4/30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 4 (13/20)

NĂM
15/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Ánh
GĐ 3 (30/30)

THI KTHP  LẦN 2
HÓA HỌC
GĐ 5 (8h30)

THI KTHP
 CSNBCC CSTC
GĐ 6 (8h30)

NĂM
15/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 3

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (39/45)
GĐ 2

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 2

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (41/55)

 

THI KTHP
HD DL 1
GĐ 5,6(7h00)

NĂM
15/12

 

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 4 (10/30)

 

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 3 (20/30)

TT GDTC
Thầy Định
(20/60)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 2 (16/45)

 

THI KTHP L2
VĐTT
GĐ 5 (13h30)

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 3

THI KTHP
VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC
GĐ 5,6,7,8 (13h30)

HPT ĐT
Cô Tho
HTA (21/45)
18h00

 

THI KTHP
ANH VĂN CB
GĐ 6,5,7,8
(15h00)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 4 (17/20)

SÁU
16/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL BỆNH NỘI KHOA
Cô Sen
GĐ 4 (15/15)

 

 

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(5/8)
GĐ 2

SÁU
16/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 4

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(15/75)
GĐ 7 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 5 (10/20)

TT HPTĐT
T. Lầm - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 2

 

 

SÁU
16/12

 

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (15/30)

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn
GĐ 1 (10/27)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP
CS SKTE
GĐ 5,6 (15h00)

THI KTHP ANH VĂN 1
GĐ 5,6,7,8 (13h30)

TT YHCT
Thầy Tuấn
(20/30)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(12/75)
GĐ 1 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 4

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 2 (32/45)

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Cô Tường- Tổ 2
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 4

HPT ĐT
Cô Tho
HTA (25/45) 

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3 (8/30)

 

 

BẢY
17/12

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
17/12

TT BÀO CHẾ
C.Thọ -Tổ 5

 

 

TIN HỌC
C. Huệ
GĐ 7 (30/30)

HPT ĐT
Cô Tho
HTA (30/45) 

 

BẢY
17/12

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 3 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TT BÀO CHẾ
C.Thảo -Tổ 5

 

 

HPT ĐT
Cô Tho
HTA (34/45) 

 

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 1

CN
18/12

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (40/45)

 

CN
18/12

 

 

 

 

HPT ĐT
Cô Tho
 HTA (39/45)

 

CN
18/12

 

 

 

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (43/45)

 

 

 

 

 

 

HPT ĐT
Cô Tho
 HTA (43/45)

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Thứ 2 (12/12)  Họp giao ban lúc 14h00.
- Thứ 3 (13/12): Chi bộ 3 họp Kiểm điểm cuối năm lúc 14h00.
- Thứ 4 (14/12): Chi bộ 2 họp Kiểm điểm cuối năm - sáng lúc 8h00, chiều lúc 14h00.

- Thứ 5 (15/12): Họp kiểm diểm Ban Giám Hiệu lúc 7h30. (Trưởng, phó các bộ phận trực thuộc là Đảng viên.)
                           Họp công đoàn lúc 16h00.
- Thứ 6 (16/12): Đại hội Chi đoàn Giáo viên lúc 7h30.
                           Họp Giáo viên lúc 16h00.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          NGUYỄN THỊ SEN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                                                        


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)