THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19
 (19/12 - 23/12/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
19/12

Sáng

TTBV

TTBV

 

 

 

ĐD BCK TMH
Cô Ánh
(8/8)
GĐ 4

HAI
19/12

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(16/75)
GĐ 2

 

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 3
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
Thầy Dinh- Tổ 2
TT GDTC (24/45
)
T.Định - Tổ 4

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (45/55)

 

 

HAI
19/12

 

 

 

Chiều

TTBV

TTBV

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 6 (21/45)

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 7 (32/45)

TT HD DL3
C.Tho - Tổ 1
GĐ 4

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(14/75)
GĐ 1 

TIN HỌC
T. Dinh
GĐ 5  (28/30)

Thi TH THỰC VẬT - Tổ 1
C.Thảo - T.Bách

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 2
TT TIN HỌC
Thầy Việt- Tổ 4
TT GDTC (28/45)
T.Định - Tổ 3

GDTC
 Thầy Bi (8/15)
HTA

 

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3 (8/30)

 

BA
20/12

Sáng

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 1

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 1 (21/45)

 

BA
20/12

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (40/45)
GĐ 2

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 2
GĐ 5

Thi TH THỰC VẬT - Tổ 2
C.Thảo - T.Bách
TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 3
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1
TT GDTC (28/45)
T.Định - Tổ 4

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 6 (30/45)

 

 

BA
20/12

 

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 4 (20/30)

BỆNH HỌC NỘI
Cô Sen
GĐ 3 (20/20)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 1 (17/45)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 5 (25/45)

 

TT YHCT
Thầy Tuấn
(24/30)

TT HD DL3
C.Tho - Tổ 2

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (43/45)
GĐ 6

ANH VĂN CB
Cô Lê
GĐ 3 (36/45)

Thi TH THỰC VẬT - Tổ 2
C.Thảo - T.Bách
TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 3
THI TT TIN HỌC -Tổ 4
Thầy Việt-Thầy Dinh
TT GDTC (24/45
)
T.Định - Tổ 1

VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC
 Thầy Lầm (15/15)
HTA

THI KTHP
CHÍNH TRỊ
GĐ 7,8
(13h30)

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 2 (12/30)

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
HTA (26/47)


21/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 7 (25/30)

 

NLCB CNMLN 2
C.My
HTA (26/45)

 


21/12

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (45/45)
GĐ 6

 

Thi TH THỰC VẬT - Tổ 3
C.Thảo - T.Bách

TT TIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 4
TT GDTC (28/45)
T.Định - Tổ 2

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 1 (35/45)

 

 


21/12

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (20/30)

BCK TMH
Cô Ánh
(10/10)
GĐ2

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ 4 (5/40)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nga
GĐ 3 (29/30)

 

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 7 (36/45)

TT HD DL3
C.Tho - Tổ 3
GĐ 2

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(18/75)
GĐ 5

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 6 (36/55)

Thi TH THỰC VẬT - Tổ 3
C.Thảo - T.Bách

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 4
TTTIN HỌC
Cô Tường- Tổ 2
TT GDTC (28/45)
T.Định - Tổ 1

HPT ĐT
Cô Tho
 HTA (45/45)

 

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ4 (12/30)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ1

NĂM
22/12

Sáng

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 2

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 7 (30/45)

 

 

NĂM
22/12

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(21/75)
GĐ 6

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 4
GĐ 5

 

Thi TH THỰC VẬT - Tổ 4
C.Thảo - T.Bách

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 1
TT GDTC (28/45)
T.Định - Tổ 2

 

 

NĂM
22/12

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (25/30)

BCK Lao
Thầy Thuần
(5/10)
GĐ2

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ 4 (10/40)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

BCK Lao
Thầy Thuần
(4/4)
GĐ4

TT HD DL3
C.Tho - Tổ 4
GĐ 2

KIỂM NGHIỆM
T.Cường (45/45)
HTA

Thi TH THỰC VẬT - Tổ 4
C.Thảo - T.Bách

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 1
TT GDTC (24/45)
T.Định - Tổ 3

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (49/55)

GDTC
 Thầy Bi (12/15)
HTA

 

THI KTHP
PHCN
GĐ 6,5,7,8
(13h30)

THI KTHP
GPSL
GĐ 1 (13h30)

SÁU
23/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 4 (22/45)

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn
(28/30)

SÁU
23/12

 

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(23/75)
HTA

Thi TH THỰC VẬT - Tổ 1
C.Thảo - T.Bách

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 2
TT GDTC (28/45)
T.Định - Tổ 3

 

 

 

SÁU
23/12

BCK Lao
Thầy Thuần
(5/10)
GĐ2

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (25/30)

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ 1 (15/40)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP
DTH BTN
GĐ 5,6 (15h00)

THI KTHP TOÁN XSTK L2
GĐ 7 (15h00)

 

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(25/75)
GĐ 2 

 

THI KTHP
THỰC VẬT DƯỢC
GĐ 5,6,7,8 (13h30)

ANH VĂN CB
Cô Mai
HTA (4/45)

 

 

BCK Lao
Thầy Thuần
GĐ4 (9/10)

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ1

BẢY
24/12

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
24/12

 

 

TIN HỌC
T. Dinh
GĐ 7 (30/30)

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 2
TT GDTC (28/45)
T.Định - Tổ 4

GDTC
 Thầy Bi (15/15)
HTA 

 

BẢY
24/12

BCK Lao
Thầy Thuần
(10/10)
GĐ2

 

 

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (45/45)

 

 

 

 

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 4
TT GDTC (28/45)
T.Định - Tổ 1

 

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (12/52)

 

 

BCK Lao
Thầy Thuần
GĐ6 (10/10)

 

CN
25/12

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (45/45)

 

CN
25/12

 

 

 

 

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (9/45)

 

CN
25/12

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GDTC
 Thầy Bi
 (4/45)

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (19/12): Nghỉ chào cờ.
                           Chi bộ 1 họp Kiểm điểm cuối năm lúc 7h15.
                           Chi bộ 3 họp lúc 14h00.
- Thứ 3 (20/12): Họp Cấp Ủy lúc 8h00.
- Khối lớp CĐ ĐD6C học lại học phần Chăm sóc người lớn bệnh ngoại khoa (Thầy Ân) tại PBM bắt đầu từ 21/12/2016.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          TRẦN THỊ HỮU AN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                              


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)