THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20
 (26/12 - 01/01/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
26/12

Sáng

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 1

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 1 (30/45)

 

HAI
26/12

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(29/75)
GĐ 2

THI TT BÀO CHẾ
C.Thảo - Cô Thọ
TỔ 1

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (32/45
)
T.Định - Tổ 4

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1

 

 

HAI
26/12

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3 (16/30)

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ 4 (20/40)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 1 (26/45)

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn
(30/30)

THI TT BÀO CHẾ
C.Thảo - Cô Thọ
TỔ 1

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (39/55)

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 1
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (32/45
)
T.Định - Tổ 4

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (13/45)
18h00

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ4 (16/30)

 

SỨC KHỎE TRẺ EM
Thầy Ân
GĐ 5

BA
27/12

Sáng

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nguyên
GĐ 5 (30/30)

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 3 (35/45)

 

 

BA
27/12

 

THI TT BÀO CHẾ
C.Thảo - Cô Thọ
TỔ 2

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 1 (GĐ2)

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 2
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
THI TT TIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 4

TT GDTC (32/45)
T.Định - Tổ 1

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 1

 

THI TT HD DL1
L2
C.Nhi - Cô Châu

BA
27/12

 

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ1 (31/47)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 1 (40/45)

THI TT BÀO CHẾ
C.Thảo - Cô Thọ
TỔ 2

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(27/75)
GĐ 3

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 4 (4/45)

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 2
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT GDTC (32/45
)
T.Định - Tổ 1

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (16/52)
18h00

 

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(36/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3


28/12

Sáng

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 2

 

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 1 (35/45)

 


28/12

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(34/75)
GĐ 3

THI TT BÀO CHẾ
T.Cường- Cô Thọ
TỔ 3

DƯỢC LIỆU
Cô Thư
GĐ 4

 

 


28/12

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 2 (30/30)

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 3

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

TT SK-VSMT
T.Linh
GĐ 5 (30/30)

THI TT BÀO CHẾ
T.Cường - Cô Thọ
TỔ 3

 

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 3
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
THI TTTIN HỌC
Thầy Dinh- Tổ 2
Cô Huệ- Tổ 1

 

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (20/52)

THI KTHP
HD-DL1 L2
GĐ 2
(13h30)

 

 

TT GDTC
T.Định - Tổ 1

NĂM
29/12

Sáng

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 1
Cô An - Tổ 2

NLCB CNMLN 2
C.My
GĐ 6 (40/45)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 5 (22/30)

 

NĂM
29/12

THI TT BÀO CHẾ
C.Thảo - Cô Thọ
TỔ 4

TT HD DL3
C.Tho - Tổ 5 (PTT)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(32/75)
GĐ 1

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 7 (15/20)

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 3
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TT GDTC (32/45
)
T.Định - Tổ 2

 

 

NĂM
29/12

BCK DL
Thầy Năm
(5/10)
GĐ2

VỆ SINH PHÒNG BỆNH
Thầy Huấn
GĐ 3 (30/30)

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ 4 (25/40)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NỘI KHOA
Cô Nga
GĐ 3 (30/30)

 

 

ANH VĂN 2
C.Thu
GĐ 5 (44/45)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(38/75)
GĐ 2

THI TT BÀO CHẾ
C.Thảo - Cô Thọ
TỔ 4

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (43/55)

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT GDTC (32/45
)
T.Định - Tổ 3
THI TTTIN HỌC
Cô Tường- Tổ 2

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (12/55)

 

 

 

TT ĐDCB KTĐD
(40/45)
Cô Hằng - Tổ 1
Cô M.Lan - Tổ 2
Cô Sáu - Tổ 3

SÁU
30/12

Sáng

TTBV

TTBV

TT CSSKPN-BMGĐ
Cô Ánh -Tổ 2
Cô An - Tổ 1

 

 

 

SÁU
30/12

THI TT BÀO CHẾ
C.Thảo - Cô Thọ
TỔ 5

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(37/75)
GĐ 2

TT HPTĐT
T.Lầm - Tổ 4
TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT GDTC (32/45
)
T.Định - Tổ 2
TT TIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 5 (15/20)

 

 

SÁU
30/12

 

BCK DL
Thầy Năm
(5/10)
GĐ 1

BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Chương
GĐ 4 (30/40)

Chiều

TTBV

TTBV

CSNL
 BỆNH NGOẠI KHOA
Cô Anh
GĐ 1 (30/45)

THI KTHP NLCBCNMLN 1
GĐ 5,6,7,8 (13h30)

 

 

THI TT BÀO CHẾ
C.Thảo - Cô Thọ
TỔ 5

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT GDTC (32/45)
T.Định - Tổ 3

TTTIN HỌC
Cô Huệ- Tổ 3

TT GDTC (8/45)
 Thầy Bi

THI KTHP
ANH VĂN L2
GĐ 8
(13h30)

 

 

BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga
GĐ 2 (35/47)

BẢY
31/12

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
31/12

 

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 3 (PTT)

TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 1

 

TT GDTC (13/45)
 Thầy Bi

 

BẢY
31/12

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TT HD DL3
T.Thắng - Tổ 5 (PTT)

 

TT GDTC (36/45)
T.Định - Tổ 2

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (24/52)

 

 

 

 
GHI CHÚ:
- Thứ 2 (26/12): Nghỉ chào cờ.

- Thứ 3 (27/12): Họp Đảng Ủy lúc 14h00.
- Thứ 4 (28/12): Họp Đảng bộ (tất cả Đảng viên) lúc 8h00.
                           Đảng viên học Nghị quyết Trung Ương IV tại HTB  lúc 14h00.
- Thứ 5 (29/12) :Họp Hội đồng KH ĐT lúc 14h00 (thông qua KHGG toàn trương + xét Miễn học phần.
- Thư 6 ( 30/12) Họp xét thi đua lúc 14h00.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          TRẦN THỊ HỮU AN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                          
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)