THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)


  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27
 (13/2 - 19/2/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD 20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS
18C

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS
29A

HAI
13/2

Sáng

 

 

 

TT GDTC
Thầy Định
Lơp A (16/60)

GPSL
Cô Nga
GĐ3 (4/15)

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ4 (4/30)

HAI
13/2

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(38/45)

GĐ 5

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(72/75)

GĐ 6

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT HPT- ĐL
C.Hưng - Tổ 2

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ2 (4/45)

 

 

HAI
13/2

 

 

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ 1(4/15)

Chiều

 

 

 

 

TT GDTC
Thầy Định
Lơp B (16/60)

TT TIN HỌC
Cô Huệ
(4/30)

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(73/75)
GĐ 1

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(35/45)
GĐ 2

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 1
TT HPT- ĐL
C.Hưng - Tổ 2

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (12/52)
18h00

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3(4/30)

 

 

TT BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn - Tổ 3 (4/8)
TT BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga - Tổ 2 (4/8)

BA
14/2

Sáng

ĐD BCK DL
Cô Sen
GĐ 4 (9/15)

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
HTA (5/20)

TT HCM
Thầy Tự (5/45)
GĐ 7

ĐDCS1
Cô Tú Anh
(5/45)
GĐ 2

TT GDTC
Thầy Định
Lơp B (21/60)

 

BA
14/2

 

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(40/45)
GĐ 5

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT HPT- ĐL
C.Hưng - Tổ 3

 

 

 

BA
14/2

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 1
(5/45)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 3
(5/45)

 

Chiều

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ1 (4/20)

ĐD BCK DL
Cô Sen
GĐ3 (13/15)

 

TT GDTC
Thầy Định
Lơp A (20/60)

 

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 4(8/30)

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(42/45)

GĐ 5

 

THI TT HPT-ĐT L2
Thầy Lầm- Cô Hưng

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (8/45)
18h00

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 2(8/30)

 

 

TT BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn - Tổ 3 (8/8)
TT BỆNH HỌC NỘI
Cô Nga - Tổ 2 (8/8)


15/2

Sáng

ĐD BCK DL
Cô Sen
GĐ 3 (13/15)

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 1(10/20)

 

TT GDTC
Thầy Định
Lơp A (24/60)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự (5/60)
GĐ 6

 


15/2

 

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT HPT- ĐL
C.Hưng - Tổ 4

 

 

TC QLYT
Thầy Huấn
GĐ 4(5/30)


15/2

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 2
(10/45)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 7
(10/45)

YHCT
Thầy Tuấn
GĐ 5(9/15)

Chiều

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 4(8/20)

ĐD BCK DL
Cô Sen
GĐ3 (15/15)

 

GPSL
Cô Nga
GĐ 1 (4/15)

TT GDTC
Thầy Định
Lơp B (24/60)

TT TIN HỌC
Cô Huệ
(8/30)

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(45/45)

GĐ 2

 

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 2
TT HPT- ĐL
C.Hưng - Tổ 3

TT GDTC (4/45)
 Thầy Bi
18h00

 

 

 

TT BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn - Tổ 2 (4/8)

NĂM
16/2

Sáng

ĐD BCK DL
Cô Sen
GĐ 4 (15/15)

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 1 (15/20)

TT HCM
Thầy Tự (10/45)
GĐ 7

GPSL
Cô Nga
GĐ3 (10/15)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
(10/45)
GĐ 2

 

NĂM
16/2

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(75/75)

GĐ 5

BÀO CHẾ  2
Cô Thảo
(45/45)
HTA

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TT HPT- ĐL
C.Hưng - Tổ 1

 

 

 

NĂM
16/2

 

 

 

Chiều

 

 

ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (4/30)

TT GDTC
Thầy Định
Lơp A (28/60)

 

 

 

QUẢN LÝ DƯỢC
C. Châu
(75/75)

GĐ 1

THI KTHP HPT-ĐT L2
GĐ 5
(15h00)

ANH VĂN CB
Cô Mai
GĐ 4 (12/45)
18h00

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 2 (12/30)

THI KTHP
PHÁP LUẬT
GĐ 5,6,7,8
(15h00)

TT BỆNH HỌC NGOẠI
Thầy Sơn - Tổ 2 (8/8)

SÁU
17/2

Sáng

 

 

ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (9/30)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự (5/60)
GĐ 2

TT GDTC
Thầy Định
Lơp B (28/60)

TT TIN HỌC
Cô Huệ
(12/30)

SÁU
17/2

 

 

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 3
TT HPT- ĐL
C.Hưng - Tổ 4

 

TC QLYT
Thầy Huấn
GĐ4 (10/30)

SÁU
17/2

 

 

THI TT ĐDCB KTĐD L2
BM ĐD

Chiều

ĐD BCK TKTT
Thầy Cần
GĐ 4 (4/15)

ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (13/30)

 

GPSL
Cô Nga
GĐ1 (8/15)

TT TIN HỌC
Cô Huệ
(16/30)

 

 

THI KTHP CHÍNH TRỊ
GĐ 5,6,7,8
(15h00)

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (16/52)
18h00

THI KTHP L2 CHÍNH TRỊ
GĐ 5
(15h00)

 

 

KTHP ĐDCB KTĐD L2
 GĐ 1 (13h30)

BẢY
18/2

Sáng

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 3(16/20)

 

 

 

 

 

BẢY
18/2

 

 

 

TT DƯỢC LIỆU
C.Thư - Tổ 4
TT HPT- ĐL
C.Hưng - Tổ 1

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (21/52)

 

BẢY
18/2

 

 

 

Chiều

ĐD BCK TKTT
Thầy Cần
GĐ 4 (8/15)

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (12/75)
13h30

 

 

 

 

CN
19/2

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
19/2

 

 

 

 

TT GDTC (8/45)
 Thầy Bi
7h00

 

CN
19/2

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT GDTC (12/45)
 Thầy Bi
13h30

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Thứ 2 (13/2): Chào cờ toàn trường.
                         Họp Giao Ban lúc 8h00.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                          NGUYỄN THỊ SEN                                                                   NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                                                    


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)