THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)


 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31
(13/03/2017 - 19/03/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
13/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

GPSL
Cô Nga
GĐ 4 (12/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 2 (13/20)

TTBV

HAI
13/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (39/45)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 3
TT YHCS1
Cô Nguyên - Tổ 4
Thầy Khoa - Tổ 5

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

HAI
13/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (14/30)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 5 (8/20)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 4 (24/60)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (43/45)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 2 (39/55)

BA
14/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ 2 (30/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (25/45)

TTBV

BA
14/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

Thi Olympic
Chính trị
PTTTT Tin học
Cô Thúy - Cô Hồng

CHÍNH TRỊ
Cô My (34/55)
GĐ 2

 

BA
14/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (18/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (24/45)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 4 (17/20)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

Thi Olympic
Chính trị
PTTTT Tin học
Th Hưng - Cô Oanh
(14h00)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 1  (8/30)


15/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (24/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (30/45)

TTBV


15/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

YHCS2
Cô Sen
GĐ 4 (35/45)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 3
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2

TC QLYT
Th Huấn
GĐ 1 (30/30)


15/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ 4 (12/15)

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 5 (12/20)

GPSL
Cô Nga
GĐ 2 (12/15)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3 (45/45)

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 6 (12/45)

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 1 (30/30)

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 2  (8/30)

NĂM
16/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

Thi Olympic
Chính trị
PTTTT Tin học
Th. Hiếu - Cô T.Ngân
7h30

Thi Olympic
Chính trị
PTTTT Tin học
(9h00)

TTBV

NĂM
16/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (17/45)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 1
TT YHCS1
Cô Ngân - Tổ 2
Thầy Khoa - Tổ 3

 

NĂM
16/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK_MT_VS
Thầy Sơn
GĐ 4 (15/15)

THI KTHP VẬT LÝ ĐCLS
GĐ: 5,6,7 - 13h30

TTBV

THI LẦN 2
Hóa dược - Dược lý 3
GĐ 2 - 13h30

THI LẦN 2
Chính trị
GĐ 1 - 13h30

 

TTBV

TTBV

THI KTHP LẦN 2 BH NỘI
GĐ 3 - 13H30
THI LẦN 2 BH NGOẠI
GĐ3 - 15H00

SÁU
17/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (29/45)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (29/60)

TTBV

SÁU
17/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (21/45)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Th. Dinh - Tổ 2
(28/30)

 

SÁU
17/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 4 (22/41)

TTBV

 

 

 

 

 

TTBV

TTBV

TTBV

BẢY
18/03

Sáng

 

 

ĐD KSNK
Cô Huyền
GĐ 8 (30/30)

 

 

 

BẢY
18/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 2

 

BẢY
18/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Th. Dinh - Tổ 2
(30/30)

 

 

 

 

CN
19/03

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
19/03

 

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 2
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 4

 

CN
19/03

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (38/55)
GĐ 4

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG

_ Thứ 3 (14/03/2017): Họp giao ban (8h00, HTB)
_ Thứ 5 (16/03/2017): Khoa Dược dự giờ cô Cảnh Hưng (7h30, phòng TT HPT).
_ Thứ 6 (17/03/2017): Họp cơ quan, nghe tin thời sự (14h00, HTB)
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)