THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33
(27/03/2017 - 02/04/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
27/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (42/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 2 (44/45)

TTBV

HAI
27/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1

 

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 3 (9/13)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

THI TT
THỰC VẬT - Tổ 2
Cô Thư - Thầy Bách

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 1
TT YHCS1
Cô Nguyên - Tổ 4

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

HAI
27/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ 1 (30/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (43/45)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (26/30)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2

 

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 2 (31/40)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 3  (12/30)

BA
28/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (25/30)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (44/60)

TTBV

BA
28/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

THI TH LẦN 2
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư - Cô Thảo

THI TT
THỰC VẬT - Tổ 3
Cô Thư - Thầy Bách

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 5

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 4 (15/30)

BA
28/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK-NCSH & HVCN
Thầy Trọng Anh
GĐ 4 (13/15)

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTT Tin học

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 2 (45/45)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

THI TH LẦN 2
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư - Cô Thảo

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

Học lại
TIN HỌC (4/30)
Thầy Dinh - PTTTH

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 2  (12/30)


29/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (47/60)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (30/30)

TTBV


29/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 2 (8/8)

THI TT
THỰC VẬT-Tổ 4
Cô Thư - Thầy Bách
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 5

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3


29/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
GĐ 4 (4/30)

 

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTT Tin học

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4

 

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTT Tin học

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

Học lại
TIN HỌC (8/30)
Thầy Dinh - PTTTH

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 1 (36/60)

NĂM
30/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (45/45)

 

TTBV

NĂM
30/03

KHOA DƯỢC DỰ GIỜ CÔ THỌ
BÀO CHẾ
GĐ 1

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 2 (35/40)

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTT Tin học

THI TT
THỰC VẬT - Tổ 5
Cô Thư - Thầy Bách

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 1

 

NĂM
30/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự
GĐ 1 (43/45)

THI KTHP
ANH VĂN 2
GĐ 6,7,8

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 5 (25/45)

THI KTHP
TCQL Y TẾ
GĐ 3,4

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 2  (40/60)

SÁU
31/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 1 (30/30)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (49/60)

TTBV

SÁU
31/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 3 (10/30)

THI TT
THỰC VẬT - Tổ 1
Cô Thư - Thầy Bách

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5
TT YHCS1
Cô Ngân - Tổ 2
Thầy Khoa - Tổ 3

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 4 (20/30)

SÁU
31/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5

THI KTHP LẦN 2
QUẢN LÝ DƯỢC
GĐ 1

THI KTHP LẦN 2
DƯỢC LIỆU 1
GĐ 2

THI KTHP LẦN 2
DƯỢC LIỆU 1
GĐ 1

Học lại
TIN HỌC (12/30)
Thầy Dinh - PTTTH

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 1  (12/30)

BẢY
01/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
01/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

 

YHCS 2
Cô Sen
GĐ 3 (45/45)

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 3

 

BẢY
01/04

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 4 (15/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 2

 

 

 

 

CN
02/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
02/04

 

 

 

 

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 4

 

CN
02/04

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
_Thứ 2 (27/03): Họp Chi bộ 2 (14h00, HTB)
_Thứ 3 (28/03): Đại hội Cựu chiến binh (14h00,HTB)
_Thứ 4 (29/03): Họp Chi Bộ 3 (14h00)
_Thứ 5 (30/03): Khoa Dược dự giờ cô Thọ (7h30, GĐ1) ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT
Ngày hội tư vấn việc làm (18h00, HTA)
_Thứ 6 (31/03): Họp xét thi đua tháng 03/2017 và quý 1/2017 (14h00, HTB)
Họp BCH Đảng bộ (Sau khi họp xét thi đua)
Học lại: DS17ABCD học lại Tin học chung lớp DS14VLVH


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)