THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33
(27/03/2017 - 02/04/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
27/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (42/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 2 (44/45)

TTBV

HAI
27/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1

 

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 3 (9/13)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

THI TT
THỰC VẬT - Tổ 2
Cô Thư - Thầy Bách

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 1
TT YHCS1
Cô Nguyên - Tổ 4

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

HAI
27/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ 1 (30/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 4 (43/45)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (26/30)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2

 

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 2 (31/40)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 3  (12/30)

BA
28/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (25/30)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (44/60)

TTBV

BA
28/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

THI TH LẦN 2
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư - Cô Thảo

THI TT
THỰC VẬT - Tổ 3
Cô Thư - Thầy Bách

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 5

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 4 (15/30)

BA
28/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

SK-NCSH & HVCN
Thầy Trọng Anh
GĐ 4 (13/15)

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTT Tin học

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 2 (45/45)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

THI TH LẦN 2
DƯỢC LIỆU 1
Cô Thư - Cô Thảo

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

Học lại
TIN HỌC (4/30)
Thầy Dinh - PTTTH

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 2  (12/30)


29/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 1 (47/60)

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 3 (30/30)

TTBV


29/03

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

YHCS 2
Thầy Thiện
GĐ 2 (8/8)

THI TT
THỰC VẬT-Tổ 4
Cô Thư - Thầy Bách
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 5

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3


29/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
GĐ 4 (4/30)

 

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTT Tin học

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4

 

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTT Tin học

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

Học lại
TIN HỌC (8/30)
Thầy Dinh - PTTTH

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 1 (36/60)

NĂM
30/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

ĐDCS1
Cô Tú Anh
GĐ 3 (45/45)

 

TTBV

NĂM
30/03

KHOA DƯỢC DỰ GIỜ CÔ THỌ
BÀO CHẾ
GĐ 1

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 2 (35/40)

Thi Olympic
Chính trị -14h00
PTT Tin học

THI TT
THỰC VẬT - Tổ 5
Cô Thư - Thầy Bách

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT YHCS1
Thầy Khoa - Tổ 1

 

NĂM
30/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự
GĐ 1 (43/45)

THI KTHP
ANH VĂN 2
GĐ 6,7,8

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 5 (25/45)

THI KTHP
TCQL Y TẾ
GĐ 3,4

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 2  (40/60)

SÁU
31/03

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

HÓA SINH
Thầy Ân
GĐ 1 (30/30)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự
GĐ 2 (49/60)

TTBV

SÁU
31/03

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 3 (10/30)

THI TT
THỰC VẬT - Tổ 1
Cô Thư - Thầy Bách

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5
TT YHCS1
Cô Ngân - Tổ 2
Thầy Khoa - Tổ 3

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 4 (20/30)

SÁU
31/03

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5

THI KTHP LẦN 2
QUẢN LÝ DƯỢC
GĐ 1

THI KTHP LẦN 2
DƯỢC LIỆU 1
GĐ 2

THI KTHP LẦN 2
DƯỢC LIỆU 1
GĐ 1

Học lại
TIN HỌC (12/30)
Thầy Dinh - PTTTH

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 1  (12/30)

BẢY
01/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
01/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

 

YHCS 2
Cô Sen
GĐ 3 (45/45)

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 3

 

BẢY
01/04

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 4 (15/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 2

 

 

 

 

CN
02/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
02/04

 

 

 

 

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 4

 

CN
02/04

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
_Thứ 2 (27/03): Họp Chi bộ 2 (14h00, HTB)
_Thứ 3 (28/03): Đại hội Cựu chiến binh (14h00,HTB)
_Thứ 4 (29/03): Họp Chi Bộ 3 (14h00)
_Thứ 5 (30/03): Khoa Dược dự giờ cô Thọ (7h30, GĐ1) ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT
Ngày hội tư vấn việc làm (18h00, HTA)
_Thứ 6 (31/03): Họp xét thi đua tháng 03/2017 và quý 1/2017 (14h00, HTB)
Họp BCH Đảng bộ (Sau khi họp xét thi đua)
Học lại: DS17ABCD học lại Tin học chung lớp DS14VLVH


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)