THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)

 UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35
(10/04/2017 - 16/04/2017)

 

 

 

 

 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

 

HAI
10/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(8/60)

 

TTBV

HAI
10/04

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 1 (13/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (17/60)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 3

 

HAI
10/04

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Cô Yến
GĐ 1 (15/15)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(4/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
Cô Dương  - Tổ 2
(12/60)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 2 (13/30)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (12/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (48/55)

 

BA
11/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(4/60)

TTBV

BA
11/04

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 1 (18/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

Dược liệu 2
Cô Thư
GĐ 2 (15/30)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 2
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 4

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 3 (20/45)

BA
11/04

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

TTBV

TTBV

NCSH&HVCN
Thầy Huấn
GĐ 4 (10/10)

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(12/60)

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (21/60)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (52/55)

 


12/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(8/60)

 

TTBV


12/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 4 (20/30)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 3
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 3 (25/45)


12/04

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
GĐ 6 (12/30)

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(16/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(8/60)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 1 (17/30)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (16/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 4

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 2  (44/60)

 

NĂM
13/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(12/60)

TTBV

NĂM
13/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (20/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 1

 

NĂM
13/04

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
GĐ 1 (12/30)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(12/60)

 

TTBV

 

 

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 3 (45/45)

 

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 2

TTBV

TTBV

KHOA DƯỢC
DỰ GIỜ
Cô Châu
GĐ 4

 

SÁU
14/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(20/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(16/60)

TTBV

SÁU
14/04

 

 

 

Dược liệu 2
KHOA DƯỢC DỰ GIỜ
Cô Thư
GĐ 4 (20/30)

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 2

 

SÁU
14/04

TTBV

TTBV

TTBV

 

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
GĐ 6 (16/30)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(16/60)

 

TTBV

KHOA DƯỢC DỰ GIỜ
Thầy Cường
GĐ 4

 

 

 

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 2 (8/30)

 

BẢY
15/04

Sáng

 

 

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
PTT (16/30)

 

 

 

BẢY
15/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

 

CHÍNH TRỊ
Cô My (31/55)
GĐ 2

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 3 (30/45)

BẢY
15/04

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
HTA (20/20)

 

Chiều

 

 

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
PTT (20/30)

 

 

 

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 4 (24/60)

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Th. Dinh - Tổ 2
(30/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (55/55)

 

CN
16/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
16/04

 

 

 

 

 CHÍNH TRỊ
Cô My (36/55)
GĐ 4

 

CN
16/04

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ Ý:

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 (12/04):

Hội đồng họp xét học bổng HK1 năm học 2016 - 2017 (14h00, HTB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 (13/04):

Khoa Dược dự giờ cô Châu (Dược lý, 14h00, Lớp Ysy29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 (14/04):

Khoa Dược dự giờ cô Thư (Dược liệu 2, 7h30, Lớp Ds18B)

ĐỖ HUY SƠN

NGUYỄN THỊ SEN

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT

 

Thứ 6 (14/04):

Khoa Dược dự giờ thầy Cường (Kiểm nghiệm, 14h00, Lớp Ds17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại:

CĐ9AB học lại Tin học vào các buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 (17h00, PTT TH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS17ABCD học lại Tin học chung lớp DS14VLVH vào các buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 (17h00, PTT TH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS17ABCD học lại Tiếng Anh các tối thứ 2, thứ 3, thứ 6 (17h30, GĐ3)

 
 


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)