THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37
(24/04/2017 - 30/04/2017)

 

 

 

 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
24/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(32/60)
Cô Hằng - Tổ 2
(28/60)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (22/30)

TTBV

HAI
24/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 3
(12/20)
Cô Ngân - Tổ 4
(8/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (43/60)

THI KTHP
HPTĐT
GĐ: 5,6

 

HAI
24/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
GĐ 1 (12/30)

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(40/60)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (26/30)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (45/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(8/20)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 3 (56/60)

BA
25/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (22/30)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(28/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(32/60)

TTBV

BA
25/04

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 2 (30/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(12/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (48/60)

HDDL1
Cô Châu
GĐ 3 (20/60)

 

BA
25/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1 (13h30)
Cô An - Tổ 2 (15h00)
GĐ 1 (30/30)

 

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 3 (30/30)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 4 (49/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(8/20)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 2 (24/30)


26/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Hằng - Tổ 2
(32/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(36/60)

TTBV


26/04

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(12/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 1 (53/60)

THI KTHP
YHCS1
GĐ: 5,6
Đợt 1: 18h15
Đợt 2: 19h15

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1


26/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 1 (16/30)

TT GPSL
Cô Ngân - Tổ 2
(44/60)

TT GPSL
Cô Dương  - Tổ 2
(36/60)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (53/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

 

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 3 (28/30)

NĂM
27/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (27/30)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(32/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(40/60)

TTBV

NĂM
27/04

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(8/20)

HDDL1
Cô Châu
GĐ 3 (24/60)

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 2 (45/45)

NĂM
27/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

HỘI ĐỒNG
DỰ GIỜ
Anh Văn
Cô Lê
GĐ 1 - 14h00

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
(44/60)
Cô Ngân - Tổ 2
(48/60)

 

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (57/60)

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(12/20)

 

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 4 (30/30)

SÁU
28/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
(48/60)
TT ĐDCS1
Cô Hằng - Tổ 2
(36/60)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 2 (27/30)

TTBV

SÁU
28/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(8/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 1 (58/60)

THI KTHP
THỰC VẬT DƯỢC
(Lần 2)
GĐ 4

 

SÁU
28/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

KHOA Y DỰ GIỜ
DD Tiết Chế
Thầy Sương
GĐ 5 - 13h30

THI KTHP
ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN
GĐ 1,2,3

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

THI KTHP
TTGDSK
(ĐÃ THI)

TTBV

TTBV

Khoa Y
Hủy dự giờ
Cô Thảo

BẢY
29/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
29/04

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 1 (15/20)

 

BẢY
29/04

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 3 (28/60)

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 2 (24/04): Họp Chi bộ 1 (14h00, HTB)
Thứ 3 (25/04): Họp Chi bộ 3 (14h00, HTB)
Học sinh, sinh viên tham gia Olympic Chính Trị (18h00)
Thứ 4 (26/04): Họp Chi bộ 2 (14h00, HTB) ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT
Thứ 5 (27/04): Hội đồng dự giờ cô Lê (14h00, GĐ1)
Thứ 6 (28/04): Họp Hội đồng thi đua (14h00)
Họp Đảng ủy (15h00)


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)