THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38
(01/05/2017 - 07/05/2017)

 

 

3 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
01/05

Sáng

NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05

HAI
01/05

NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05

HAI
01/05

NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05

Chiều

BA
02/05

Sáng

BA
02/05

BA
02/05

Chiều


03/05

Sáng

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 1 (17/20)

TH NCKH
Thầy Sơn
GĐ 2 (5/15)

 

TT ĐDCS1
Cô Hằng - Tổ 2
(40/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(36/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(44/60)

TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 3 (5/15)


03/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 1
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(12/20)

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (30/45)

HPT ĐL
Cô Tho
(8/45)
GĐ 5

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1


03/05

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 7 (15/45)

 

SKSS
Cô Ánh
GĐ 6 (60/60)

Chiều

 

ANH VĂN 5
Cô Mai
GĐ 7 (4/30)

THI KTHP
TCYT PL
GĐ 1,2

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(52/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(40/60)

 

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 3
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(16/20)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 1
(16/30)

VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 6
Thầy Huấn - Tổ 3
GĐ 4 (4/30)

NĂM
04/05

Sáng

TH NCKH
Thầy Năm
GĐ 1 (5/15)

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 5 (20/20)

 

TT ĐDCS1
Cô Hằng - Tổ 2
(44/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(40/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(48/60)

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (13/30)

NĂM
04/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(16/20)

 

HPT ĐL
Cô Tho
(12/45)
GĐ 4

HD-DL2
Cô Nhi
GĐ 3

NĂM
04/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 2
(16/30)
VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 4 (4/30)

Chiều

 

 

THI KTHP
SKMT - VS
GĐ 3,4

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(36/60)

TT ĐDCS1
Cô Tú - Tổ 2
(44/60)

THI KTHP LẦN 2
SK_MT_VS
GĐ 5

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(20/20)

Cô Ngân - Tổ 2
(12/20)
Cô Nguyên - Tổ 3
(12/20)

THI KTHP LẦN 2
TC_QLYT
GĐ 5

THI KTHP LẦN 2
VSPB
GĐ 5

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 3
(16/30)
VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 7
(8/30)

SÁU
05/05

Sáng

TH NCKH
Thầy Năm
GĐ 1 (10/15)

TH NCKH
Thầy Sơn
GĐ 2 (10/15)

KHOA Y
DỰ GIỜ
ĐDCS2
CÔ TÚ
GĐ 7 - 7h30

 

 

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (18/30)

SÁU
05/05

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

HDDL1
Cô Nhi
DS18A (7h00)
DS18B (9h30)
GĐ 3

THI TT KTHP
THỰC VẬT DƯỢC
(Lần 2)
Thầy Bách - Cô Thư

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

SÁU
05/05

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 5
(20/45)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 6
(15/45)

KHOA Y
DỰ GIỜ
KNGT-GDSK
CÔ THẢO
GĐ 4 - 8h30

Chiều

THI KTHP
ĐDCK HỆ NGOẠI
GĐ 5,6,7

THI KTHP
TT HCM
GĐ 1,2

THI KTHP LẦN 2
ANH VĂN 2
GĐ 8

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư - Tổ 3
TTYHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(16/20)

TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(12/20)
Cô Nguyên - Tổ 3
(16/20)

 

THI LẦN 2
BCK
GĐ 8 (Hủy k biết lý do)

THI KTHP
CHÍNH TRỊ
GĐ 3,4

BẢY
06/05

Sáng

ĐD BCK TKTT
Thầy Cần
HTA (13/15)

 

 

 

 

BẢY
06/05

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 1 (20/20)

 

BẢY
06/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 1
(20/30)

VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GPSL (12/30)
Thầy Huấn - Tổ 3
PTT VS (8/30)

Chiều

ĐD BCK TKTT
Thầy Cần
HTA (15/15)

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP
(Lần 2)
ANH VĂN
GĐ: 4

 

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 2
(20/30)
VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 3
PTT VS (12/30)

CN
07/05

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
07/05

 

 

 

 

THI KTHP
HPTĐT
(Lần 2)
GĐ 3

 

CN
07/05

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI TT KTHP
THI KTHP
HPTĐT
(Lần 2)
Thầy Cường - Cô Tho

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)