THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39
(08/05/2017 - 14/05/2017)

 

3 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

1 tổ

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
08/05

Sáng

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (4/30)

AV5
Cô Mai
GĐ 2 (8/30)

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(57/60)

 

KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (4/30)

HAI
08/05

 

SH Lớp
Sau khi chào cờ
GĐ: 4

TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 3
(16/20)

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng
Tổ 4
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
(16/45)
GĐ 3

THI TT
BÀO CHẾ 1
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 1

HAI
08/05

 

 

TTBV

Chiều

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 1 (20/20)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 1
GĐ 2 (4/30)

TTBV

 

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(44/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(52/60)

 

 

 

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 4
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (34/45)

THI TT
BÀO CHẾ 1
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 2

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 5
(24/45)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 6
(19/45)

TTBV

BA
09/05

Sáng

TH NCKH
Thầy Năm
GĐ 1 (15/15)

AV5
Cô Mai
GĐ 2 (13/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(41/60)

 

THI LẦN 2
LS_NỘI

BA
09/05

 

 

TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(20/20)

Cô Ngân - Tổ 4
(16/20)

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

HPT ĐL
Cô Tho
(20/45)
GĐ 3

THI TT
BÀO CHẾ 1
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 3

BA
09/05

THI LÀN 2
LS_NHIỄM
9h30 Sáng Thứ 2 (08/05)
Học sinh bốc thăm bệnh án tại Khoa Nhiễm - BVĐK Tỉnh

TTBV

Chiều

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (8/30)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 2
GĐ 2 (4/30)

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(60/60)

 

 

 

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (38/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1

TTBV


10/05

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (5/30)

 

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(45/60)

TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 4 (10/15)


10/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4

TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(16/20)
Cô Nguyên - Tổ 3
(20/20)

DUỌC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 3 (22/30)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2


10/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (5/30)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 2
(24/45)

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 1 (4/30)

 

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(45/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(48/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(56/60)

 

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 3
(20/20)

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

 

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 3 (4/30)

TTBV

NĂM
11/05

Sáng

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (13/30)

TH NCKH
Thầy Sơn
GĐ 2 (15/15)

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(50/60)

TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 4 (15/15)

NĂM
11/05

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3

TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(16/20)

GDQP
Thầy Thuận
GĐ 2 (4/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2

NĂM
11/05

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 5 (29/45)

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (5/30)

TTBV

Chiều

 

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 1
GĐ 2 (8/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(49/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(52/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(60/60)

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (18/30)

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (29/45)

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3

THI KTHP
BÀO CHẾ 1
GĐ: 7, 8

 

 

TTBV

SÁU
12/05

Sáng

CSNBCC CSTC
Thầy Cần
HTA (5/10)

TTBV

 

 

 

SÁU
12/05

 

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

 

GDQP
Thầy Thuận
Sân trường (8/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

SÁU
12/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (10/30)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 2 (9/30)

TTBV

Chiều

 

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 2
GĐ 2 (8/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(53/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(56/60)

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (22/30)

THI KTHP
BẢO QUẢN
GĐ: 3,4,5,6,7,8

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1

 

 

TTBV

BẢY
13/05

Sáng

CSNBCC CSTC
Thầy Cần
HTA (10/10)

 

 

VS - KST
Thầy Ân
GĐ 1 (30/30)

 

BẢY
13/05

 

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (33/45)

 

DUỌC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 1 (27/30)

 

BẢY
13/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 1
(24
/30)
VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GP1 (16/30)
Thầy Huấn - Tổ 3
PTT GP2 (16/30)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 1 (30/60)

 

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 2
(24/30)
VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT GP2 (12/30)

CN
14/05

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
14/05

 

 

 

 

THI KTHP
VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC L2
T. Lầm - T.Việt
(18h00)
GĐ 2

 

CN
14/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 3
(20/30)

VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GP1 (20/30)
TT SKSS
Cô Ánh - Tổ 1
PTT Sản (4/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP CHÍNH TRỊ
GĐ 4(18h00)

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 2 (08/05): Chào cờ toàn trường
Thứ 6 (12/05): Hội đồng KHKT duyệt đề cương NCKH (15h30, HTB)
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (26/12 - 01/01/2017)   (23/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 19 (19/12 - 23/12/2016)   (15/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 (12/12 - 18/12/2016)   (8/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 (5/12 - 11/12/2016)   (2/12/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 (28/11 - 4/12/2016)   (25/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 15 (21/11 - 25/11/2016)   (18/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 (14/11 - 20/11/2016)   (10/11/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (26/9 - 1/10/2016)   (22/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 6 (19/9 - 24/9/2016)   (15/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 (12/9 - 18/9/2016)   (8/9/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 (5/9 - 11/9/2016)   (31/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 (29/8 - 4/9/2016)   (24/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2 (22/8 - 26/8/2016)   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ 2/8- 27/8/2016   (19/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (15/8 - 20/8/2016)   (11/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)