THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40
(15/05/2017 - 21/05/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
15/05

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 1 (8/30)

AV5
Cô Mai
GĐ 2 (17/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(57/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(60/60)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 2
PTT HS (4/30)

TT TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 3 (4/30)

HAI
15/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(20/20)

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 5 (42/45)

THI YHCS LẦN 2
PTT

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1

HAI
15/05

DD - VSATTP
Thầy Sơn
GĐ 4 (4/30)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 6 (14/30)

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 3
GĐ 1 (4/30)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 2
GĐ 2 (12/30)

TTBV

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 3 (4/30)
TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 2
PTT HS (4/30)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(54/60)
Cô Tú - Tổ 2
(48/60)

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (26/30)

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 4 (37/45)

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(20/20)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 5 (33/45)

TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 1
PTT TH (4/30)

TTBV

BA
16/05

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (10/30)

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 5 (5/20)

TTBV

 

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 1
PTT HS (4/30)
TT VS KST
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 6 (4/30)

KSNK
Cô Huyền
GĐ 2 (9/30)

BA
16/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

Dược Liệu 2
Cô Thư
GĐ 7 (30/30)

 

HPTĐL
Cô Tho
GĐ 1 (24/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

BA
16/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (15/30)

DD - VSATTP
Thầy Sơn
GĐ 4 (5/30)

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 3
GĐ 1 (8/30)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 1
GĐ 2 (12/30)

TTBV

TT VS KST
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 7 (4/30)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 1
PTT HS (4/30)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(58/60)
Cô Tú - Tổ 2
(52/60)

TT TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 3 (8/30)

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 4 (41/45)

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(20/20)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 5 (37/45)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 6 (18/30)

TTBV


17/05

Sáng

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 5 (5/20)

 

TTBV

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 1 (8/30)
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 2 (8/30)

 

THI LÀN 2
LS_NGOẠI 2


17/05

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

Dược Liệu 2
Cô Thư
GĐ 4 (30/30)

HPTĐL
Cô Tho
GĐ 1 (28/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2


17/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (20/30)

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 3
PTT TH (5/30)

TTBV

Chiều

THI KTHP
ĐD CK HỆ NỘI
GĐ: 1,2,3

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(60/60)

Cô Tú - Tổ 2
(58/60)

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(20/20)

 

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

THI LÀN 2
LS_NGOẠI 2

TTBV

NĂM
18/05

Sáng

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 5 (10/20)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 1
GĐ 2 (17/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Tú - Tổ 2
(48/60)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 3 (4/30)
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 6 (8/30)

KSNK
Cô Huyền
GĐ 4 (14/30)

NĂM
18/05

DỰ GIỜ HỘI ĐỒNG
Tổ 1 và Tổ 5
Thầy Cường - KN
GĐ 1 - 7h15
Cô Nhi - Hóa Dược
GĐ 1 - 8h15

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 7 (45/45)

 

HDDL 1
Cô Châu
GĐ 1 (34/60)

 

NĂM
18/05

THI LÀN 2
LS_NỘI 2

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 3
GĐ 1 (12/30)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 2
GĐ 2 (16/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Tú - Tổ 2
(52/60)

 

TT TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 3 (12/30)

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 4 (45/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2

TTBV

SÁU
19/05

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 2 (13/30)

AV5
Cô Mai
GĐ 3 (22/30)

TTBV

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 2 PTT HS (8/30)

TT ĐDCS1
Cô Tú - Tổ 2
(60/60)

TT TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 4 (16/30)

SÁU
19/05

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

THI KTHP
Hóa PT-ĐL
GĐ: 5,6,7,8

HDDL 1
Cô Châu
GĐ 1 (38/60)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

SÁU
19/05

THI LÀN 2
LS_NGOẠI 2
Thầy Sơn - GĐ 1

TTBV

Chiều

 

 

TTBV

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 1 PTT HS (8/30)
TT ĐDCS1
Cô Tú - Tổ 2
(56/60)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT VS (8/30)
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 1 (12/30)

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (30/30)

THI KTHP
Bào Chế 2
GĐ: 2,3,4,5,6,7

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1

 

TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2
PTT TH (4/30)

TTBV

BẢY
20/05

Sáng

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (18/30)

 

GDSK - THĐD
Cô Thảo
GĐ 4 (5/15)

TT ĐDCS1
Cô Tú - Tổ 2
(60/60)

 

 

BẢY
20/05

 

 

 

 

HDDL 1
Cô Châu
GĐ 1 (43/60)

 

BẢY
20/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 1
(28/30)

VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GP1 (24/30)
Thầy Huấn - Tổ 3
PTT GP2 (24/30)

Chiều

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (22/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL 1
Cô Châu
GĐ 1 (47/60)

 

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 2
(28/30)
TT VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT GP2 (16/30)

CN
21/05

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
21/05

 

 

 

 

HDDL 1
Cô Châu
GĐ 1 (52/60)

 

CN
21/05

 

 

TT YHCT (24/30)
Thầy Tuấn - Tổ 3
VS_KST(20/30)
Thầy Huấn - Tổ 1
PTTGP1
TT SKSS (4/20)
Cô Ánh- Tổ 2

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL 1
Cô Châu
GĐ 1 (56/60)

 

 

 

 

CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 2 (15/05): Lớp YSY28AB tập trung tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tham gia chương trính Khai mạc Trại Huấn luyện viên cấp 1 lúc 18h30. Trang phục áo Thanh niên (Thầy Linh và Cô Thảo)
Thứ 4 (17/05): Lớp CĐ7AB tập trung tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tham gia chương trính Kỷ niệm 127 năm sinh nhật Bác lúc 18h30 (Thầy Khoa và Cô Sáu)
Thứ 5 (18/05): Hội đồng dự giờ Thầy Cường, Cô Nhi (GĐ1, 7h15) ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT
Thứ 5 (18/05): Họp Chi bộ 3 (HTB, 14h00)
Thứ 6 (19/05): Họp Chi bộ 1 (HTB, 14h00)
Họp Công đoàn (HTB, 16h00)
Học lại: DS17 học lại HD_DL3 lúc 17h30 tại GĐ3 vào các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
DS18AB học lại YHCS1 lúc 17h30 tại PTT GP1 vào các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
YSY28 học lại AVCB lúc 17h30 tại GĐ4 vào các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
YSY29 học lại BH_NỘI lúc 17h30 tại PTT Vi Sinh vào các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
CĐ9AB học lại AVCB lúc 17h30 tại VP Khoa KHCB vào các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 6.


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)