THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41
(22/05/2017 - 28/05/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
22/05

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (14/30)

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 5 (9/20)

TTBV

 

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (12/30)
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 6 (16/30)

KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (18/30)

HAI
22/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

 

 

THI KTHP
ANH VĂN CB
LẦN 2
GĐ 2

THI TT
BÀO CHẾ 1
Lần 2
Cô Thọ - Cô Thảo

HAI
22/05

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 7 (4/30)

 

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 3
GĐ 1 (16/30)

 

TTBV

GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG
GĐ4

GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG
HTA

 

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 1

GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG
HTA

GDQP
Thầy Thân
GĐ 3 (3/19)

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 6 (41/45)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 5 (25/30)

TTBV

BA
23/05

Sáng

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 5 (15/20)

CS Giảm đau
Cô Nga
GĐ 1 (5/10)

TTBV

BA
23/05

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 1

 

DƯỢC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 2 (4/30)

GDQP
Thầy Thân
GĐ 2 (9/19)

BA
23/05

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 6 (9/30)

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (10/30)

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 1 (17/30)

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 2 (13/20)

TTBV

 

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 2

THI KTHP
BÀO CHẾ 1 - Lần 2
GĐ 6

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 3 (45/45)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 5 (29/30)

TTBV


24/05

Sáng

CSGĐ
Cô Nga
GĐ 5 (5/10)

AV5
Cô Mai
GĐ 2 (25/30)

TTBV


24/05

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 2

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 2 (4/60)

GDQP
Thầy Thân
GĐ 1 (14/19)


24/05

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 6 (14/30)

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (15/30)

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (18/30)

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 2 (17/20)

TTBV

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 3

 

GDQP
Thầy Định
(4/26)

 

TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 1
PTT TH (13//30)
Cô Huệ - Tổ 4
PTT TH (8/30)

TTBV

NĂM
25/05

Sáng

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 2  (20/20)

CS Giảm đau
Cô Nga
GĐ 1 (10/10)

TTBV

NĂM
25/05

 

HĐ DỰ GIỜ
Cô Châu - Dược lý
7h15
Thầy Bách - Bảo Quản
8h15
GĐ 6

THI KTHP
VĐ TÊN THUỐC
GĐ 5,6,7

GDQP
Thầy Định
(9/26)

NĂM
25/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (25/30)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 5 (30/30)

TTBV

Chiều

 

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 2 (20/20)

TTBV

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 4

 

GDQP
Thầy Định
(13/26)

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 3 (18/30)

TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 1
PTT TH (17//30)
Thầy Dinh - Tổ 2
PTT TH (13/30)

TTBV

SÁU
26/05

Sáng

CSGĐ
Cô Nga
GĐ 5 (10/10)

 

TTBV

SÁU
26/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 3

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 2 (4/45)

GDQP
Thầy Thân
GĐ 2 (19/19)

SÁU
26/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (30/30)

TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 1
Thầy Dinh - Tổ 2
PTT TH (9//30)

TTBV

Chiều

CSNBCC - CSTC
Thầy Cần
GĐ 3

TTBV

 

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 4

GDQP
Thầy Định
(17/26)

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 2
Thầy Việt - Tổ 4
(4/30)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 1

TTBV

BẢY
27/05

Sáng

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (27/30)

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
PTT GP (17/30)

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 4 (27/41)

 

BẢY
27/05

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 5

 

 

 

DƯỢC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 2 (9/30)

 

BẢY
27/05

 

 

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 3 (5/75)

Chiều

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (30/30)

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT GP (20/30)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 4 (26/41)

TT VS KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GP (21/30)

 

 

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 5

 

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 2 (8/60)

 

 

 

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 3 (9/75)

CN
28/05

Sáng

 

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
PTT GP (22/30)

 

 

 

CN
28/05

 

 

 

 

GDQP
Thầy Thuận
GĐ 2 (5/45)

 

CN
28/05

 

 

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 1 (14/75)

Chiều

 

 

 

Tập trung tại Trường quân sự địa phương Tỉnh để nhận quân trang
(13h30 - 14h00)

 

 

Tập trung tại Trường quân sự địa phương Tỉnh để nhận quân trang
(13h30 - 14h00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ Ý:

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

NGƯỜI LẬP BẢNG

Thứ 5 (25/05)

Họp Chi bộ 2 (HTB, 14h00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học GDQP

Các lớp CĐ9AB, ĐD20, DS18AB học GDQP tuần 41 tại trường. Tuần 42 học tại Trường Quân sự địa phương Tỉnh Bình Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học lại

Các lớp theo dõi lịch học lại tại bảng Thông báo đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2 (22/05):

CĐ9A: Liên hệ Y tế cơ quan nhận lịch vệ sinh trường học

ĐỖ HUY SƠN

NGUYỄN THỊ SEN

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT

Thứ 3 (23/05)

CĐ9B: Liên hệ Y tế cơ quan nhận lịch vệ sinh trường học (Sau giờ học GDQP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 (24/05):

ĐD20: Liên hệ Y tế cơ quan nhận lịch vệ sinh trường học (Sau giờ học GDQP)


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (8/8- 13/8/2016)   (5/8/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51 (1/8- 7/8/2016)   (29/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (25/7 - 31/7/2016)   (22/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (18/7 - 22/7/2016)   (14/7/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (11/7 - 17/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 (4/7 - 10/7/2016)   (27/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (27/6 - 2/7/2016)   (23/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (20/6 - 25/6/2016)   (16/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 (13/6 - 18/6/2016)   (9/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần 30- Tuần 31   (6/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (6/6 - 11/62016)   (2/6/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (30/5 - 4/6/2016)   (26/5/2016)
Thời Khóa biểu tuần 41 (ngày 23/5 - 29/5/2016 )   (19/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (16/5 - 21/5/2016)   (12/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần26-Tuần27   (6/5/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (9/5 - 15/5/2016)   (29/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (2/5 - 8/5/2016)   (27/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần24 (25/4 - 30/4/2016)   (22/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (25/4 - 30/4/2016)   (20/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (18/4 - 24/4/2016)   (13/4/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ((28/3 - 2/4/2016)   (25/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (14/3 - 20/3/2016)   (11/3/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22 -27 /2/2015)   (21/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25/1 - 31/1/2015)   (20/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU LỚP DƯỢC TÁ Tuần11 -15   (19/1/2016)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (10/8 - 16/8/2015)   (6/8/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 41 (15/6- 20/6/2015)   (11/6/2015)
Thời Khóa Biểu Tuần 40 (8/6 - 13/6/2015)   (4/6/2015)
Thời khóa biểu lớp Y sỹ định hướng YHCT tuần 17,18 (1/6 - 13/6/2015)   (28/5/2015)
Thời khóa biểu tuần 39 (1/6 - 6/6/2015)   (28/5/2015)