THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 (24/09/2018 - 30/09/2018)


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24/09 - 30/09/2018)

 

 

 

 

 

 

 

24

9

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

 

 

 

 

1 tổ

4 tổ

 

2 tổ

2 tổ

 

2 tổ 

 

 

KHỐI

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

 

 

THỨ
NGÀY

 

 

 

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

CĐĐD
10

CĐĐD
11

CĐĐD
LT 1AB

CĐĐD
LT 1CD

CĐĐD
LT 2B( HTN)

CĐĐD
LT 2A( BVT)

DS
19

CĐ DƯỢC
1 AB

CĐ DƯỢC
2 BC

CĐ Dược 1C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

CĐ Dược 2A
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

YS
30

YS
31

YS
Văn bằng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT ĐDCS 2

Anh văn 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

GPSL

 

 

Sáng

TTBV

T1: C. Tú Anh

Cô Loan

 

 

 

 

 

TT HDDL2

TT HÓA HC

Thầy Dinh

TT GPSL

 

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

 

T2: C. Hằng

(22/90)

 

 

 

 

 

Cô Châu

Thầy Cường

(8/15)

Thầy Linh

 

 

 

(21/60)

 

 

 

 

(40/45)

GĐ: 4

 

 

 

 

 

(36/60)

Tổ 3 (4/30)

HTA

Tổ 1 (16/30)

 

 

 

GĐ: 2

 

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

 

 

HAI

 

 

 

24-09

 

 

THI KTHP 

 

 

 

 

 

24-09

 

Viết Đọc Tên thuốc

Thầy Khoa

TT HÓA HC

24-09

 

 

 

 

 

YHCT

CSNL BNK

Toán XSTK

 

 

 

Anh văn 

 

 

Cô Xuân

Tổ 2 (28/30)

Thầy Toàn

 

Anh Văn

ĐDCB - KTĐD

 

 

Chiều

Thầy Tuấn

P.Tin học

Cô Tường

 

 

 

Cô Loan 

 

 

(4/45)

 

Tổ 2 (4/30)

 

Cô Mai

Cô Hằng

 

 

 

(20/30)

Ca 1: 13h30

(13/45)

 

 

 

(28/60)

 

 

GĐ: 2

 

 

 

(20/30)

(19/30/30)

 

 

 

GĐ: 1

Ca 2: 14h30

GĐ: 2

 

 

 

GĐ: 4

 

 

Buổi tối

 

 

 

GĐ: 5

GĐ: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

Thầy Cường

 

TT HÓA SINH

TT HÓA HC

 

 

GPSL

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thinh

Cô Tường

 

 

 

 

 

TT HDDL2

Tổ 1 (8/30)

TT Tin học

Thầy Quân

Thầy Toàn

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

 

(15/30/30)

(18/45)

 

 

 

 

 

Cô Châu

TT HÓA PT

T3-Cô Huệ(12/60)

Tổ 1 (4/30)

Tổ 1 (4/30)

 

 

(26/60)

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

 

(40/60)

Cô Hưng

T5-T Dinh(8/60)

 

 

 

 

GĐ: 3

 

BA

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

 

Tổ 2 (4/30/60)

 

 

 

BA

 

 

 

25-09

 

 

 

 

 

 

 

 

25-09

Bào chế 1

TT HÓA HC

 

TT GPSL

TT GPSL

25-09

 

 

 

 

 

YHCT

Bộ Môn ĐD

VS - KST

 

 

 

 

 

Cô Xuân

Thầy Cường Tổ 2 (8/30)

Tin học

Thầy Khoa

Thầy Linh

 

Anh Văn

 

 

 

Chiều

Thầy Tuấn

dự giờ cô M Thư

Cô Ngân

 

 

 

 

 

(12/45)

TT HÓA PT

Thầy Dinh

Tổ 2 (30/30)

Tổ 2 (24/30)

 

Cô Mai

 

 

 

 

(24/30)

Phòng THĐD

(4/30)

 

 

 

 

 

GĐ: 2

Cô Hưng Tổ 3 (4/30/60)

(12/15)

 

 

 

(24/30)

 

 

 

 

GĐ: 1

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

Buổi tối

 

HTA

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT ĐDCS 2

Anh văn 

 

 

 

 

 

TT HDDL2

Thầy Cường Tổ 3 (8/30)

TT Tin học

TT HÓA SINH

TT HÓA HC

 

 

GPSL

 

 

Sáng

TTBV

T1: C. Tú Anh

Cô Loan

 

 

 

 

 

Cô Châu

TT HÓA PT

T2-T.Chính(16/60)

Thầy Quân

Thầy Toàn

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

 

T2: C. Hằng

(27/90)

 

 

 

 

 

(44/60)

Cô Hưng Tổ 4 (4/30/60)

T6-T.Việt(8/60)

Tổ 2 (4/30)

Tổ 1 (8/30)

 

 

(31/60)

 

 

 

(44/45)

GĐ: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 2

 

26-09

 

 

 

 

 

 

 

 

26-09

 

 

 

 

26-09

 

 

 

 

 

CS Giảm Đau

 

Toán XSTK

 

 

 

Anh văn 

 

THI KTHP 

SH & DT

 

TT GPSL

 

PHCN

ĐDCB - KTĐD

 

 

Chiều

Cô Huyền

 

Cô Tường

 

 

 

Cô Loan 

 

TC - QLYT

Thầy Linh

 

Thầy Linh

 

Thầy Tuấn 

Cô Hằng

 

 

 

(30/30)

 

(22/45)

 

 

 

(32/60)

 

P.Tin học

(12/45)

 

Tổ 2 (28/30)

 

(28/30)

(23/30/30)

 

 

 

GĐ: 1

 

GĐ: 2

 

 

 

GĐ: 4

 

13h30

 

HTA

 

 

 

GĐ: 3

GĐ: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

Bệnh học 

 

 

 

 

 

GPSL

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thinh

Cô Tường

 

 

 

 

 

TT HDDL2

Cô Sen 

TT Tin học

 

 

 

TTBV

Cô Dương

 

 

 

 

(20/30/30)

(27/45)

 

 

 

 

 

Cô Châu

(13/45)

T4-T.Dinh(12/60)

 

 

 

 

(36/60)

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

 

(48/60)

GĐ: 3

T6-T Việt(12/60)

THI KTHP 

THI KTHP 

 

 

GĐ: 4

 

NĂM

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

 

 

 

VS - KST

VS - KST

NĂM

 

 

 

27-09

 

THI KTHP

 

 

 

 

 

Đối chiếu

27-09

Bào chế 1

Bệnh học 

Tin học

GĐ: 2,3,4

GĐ: 2,3,4

27-09

 

 

 

 

 

CSSKNCT

TT ĐDCS 2

Anh văn 

 

 

 

hồ sơ

 

Cô Xuân

Cô Sen 

Thầy Dinh

 

 

 

Anh Văn

 

 

 

Chiều

P.Tin học

P.Tin học

T1: C. Tú Anh

Cô Loan

 

 

 

 tại Phòng

 

(16/45)

(17/45)

(15/15)

 

 

 

Cô Mai

 

 

 

 

Ca 1:13h30

Ca 2:14h30

T2: C. Hằng

(31/90)

 

 

 

CTCT

 

GĐ: 2

GĐ: 3

HTA

 

 

 

(28/30)

 

 

 

 

 

 

(45/45)

GĐ: 4

 

 

 

Sinh viên

 

Buổi tối

 

 

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLB - MD

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

VS - KST

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

TTBV

Thầy Thinh

Cô Tường

 

 

 

 

 

TT HDDL2

P.Tin học

TT Tin học

 

 

 

TTBV

 

 

 

 

 

(25/30/30)

(32/45)

 

 

 

 

 

Cô Châu

Ca 1: 7h00

T2-T.Chính(20/60)

Hóa Sinh

Hóa Sinh

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 1

GĐ: 2

 

 

 

 

 

(52/60)

Ca 2: 8h00

T3-Cô Huệ(16/60)

Thầy Quân

Thầy Quân

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

 

 

 

(30/30)

(30/30)

SÁU

 

 

 

28-09

 

 

 

 

 

 

TT

 

 

28-09

 


 

Viết Đọc Tên thuốc

HTA

HTA

28-09

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Y

 

 

GDSK & THĐD

 

Anh văn 

 

 

TT HÓA HC
Thầy Cường Tổ 4 (8/30)
TT HÓA PT
Cô Hưng Tổ 1 (4/30/60)
 
 


Cô Xuân

 

 

 

Anh Văn

 

 

 

Chiều

 

 

dự giờ cô M Thư

 

 

Thầy Tuấn

 

Cô Loan 

 

 

 

(8/45)

 

 

 

Cô Mai

 

 

 

 

 

 

Phòng THĐD

 

 

(20/30)

 

(36/60)

 

 

 

GĐ: 1

 

 

 

(30/30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ: 4

 

 

 

Buổi tối

 

 

 

GĐ: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

THI KTHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

DDTC (8h00)

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

Cô An

THI KTHP L2

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

TT HÓA SINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20/30)

SLB - MD(9h00)

(5/45)

 

 

 

 

 

TT GPSL

Thầy Quân

 

 

 

 

BẢY

 

 

 

 

 

GĐ: 3

Dược lý(9h00)

 

 

BẢY

 

 

 

Thầy Linh

Tổ 1 (4/30)

BẢY

 

 

 

29-09

 

 

 

 

 

Thi KTHP 

TT

 

 

29-09

 

 

 

Tổ 1 (20/30)

 

29-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược lý

GDSK & THĐD

Toán XSTK

 

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

 

 

 

Thi KTHP 

 

Chiều

 

 

 

 

HTA

Thầy Tuấn

Cô Tường

 

 

 

 

 

 

Thầy Toàn

 

 

 

Bệnh học nội

 

 

 

 

 

 

 

(24/30)

(9/45)

 

 

 

 

 

 

Tổ 2 (8/30)

 

 

 

HTA

 

 

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

 

TT

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

Toán XSTK

 

 

 

 

 

TT HÓA SINH

 

 

 

 

Thi KTHP 

 

Sáng

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

Cô Tường

 

 

 

 

 

Thầy Quân

 

 

 

 

Bệnh học nhiễm

 

 

 

 

 

 

(24/30)

(28/30)

(14/45)

 

 

 

 

 

Tổ 1 (8/30)

TT GPSL

 

 

 

HTA

CN

 

 

 

 

 

GĐ: 3

 

 

 

CN

 

 

 

 

Thầy Linh

CN

 

 

8h00

30-09

 

 

 

 

 

TT

TT

 

 

30-09

 

 

 

 

Tổ 2 (30/30)

30-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDSK & THĐD

GDSK & THĐD

Toán XSTK

 

 

 

 

 

TT HÓA HC

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cô An

Thầy Tuấn

Cô Tường

 

 

 

 

 

Cô Tho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28/30)

(30/30)

(18/45)

 

 

 

 

 

Tổ 2 (4/30)

 

 

 

 

 

 

         

GĐ: 3

                         
GHI CHÚ:

BAN GIÁM HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LẬP KẾ HOẠCH

 

-Thứ 2

(24/9)

Lớp Y sỹ 30 học lại YHCT lúc 18h00 tại GĐ4 từ ngày 24/9 đến 3/10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 3

(25/9)

Họp Chi bộ 2, 14h00, HTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 4

(26/9)

Họp Chi bộ 1, 14h00, HTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thứ 6

(28/9)

Họp Hội đồng thi đua, 14h00, HTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp Đảng ủy, 15h00, HTB

 

 

 

 

 

 

 

 ĐỖ HUY SƠN 

VĂN TẤN THỊNH

 

DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT

Đại hội Hội sinh viên nhiệm kỳ 3 (2018-2020)

Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)