Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015


Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên (HSSV), hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015 như sau:

A. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

2. Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các cơ sở giáo dục; Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền nội dung  về biển, hải đảo và trách nhiệm của HSSV trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

4. Nghiên cứu, rà soát nội dung, hình thức triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV, ngăn chặn và phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường, các hành vi thiếu văn hóa trong HSSV; Tăng cường giáo dục toàn diện và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý HSSV; Chú trọng và đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với HSSV; Triển khai hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho HSSV.

5. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác HSSV, tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác HSSV tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

 

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác Tư tưởng – Văn hoá

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của năm học 2014-2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giáo viên, cán bộ; Đề ra những nội dung phù hợp với đối tượng là HSSV. Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên trẻ và HSSV tích cực tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2014-2015.

2. Quán triệt, học tập Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” với các nội dung phù hợp với ngành Giáo dục trong công tác dân vận về: i) Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tính gương mẫu của thủ trưởng đơn vị; ii) Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, công tác thi đua khen thưởng, thi đua yêu nước.

3. Tổ chức tuyên truyền, học tập nội dung Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 (United Nations Convention on Law of the Sea - UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông ngày 4/11/2002 (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea - DOC) giữa các nước ASEANTrung Quốc, Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH ngày 21/3/2012. Thông tin về các nội dung chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, về quá trình đấu tranh thắng lợi của Việt Nam trong thời gian Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan HD981 trái phép tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, khẳng định sự thật không thể chối cãi về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam.

4. Tiếp tục triển khai việc đưa các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.

5. Thực hiện Chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/3/2013 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 và triển khai các hoạt động trong năm học 2014-2015 (theo văn bản riêng).

6. Triển khai Chỉ thị số 1357/CT-BGDĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HSSV trong các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phù hợp với tình hình mới; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khoá;

Tuyên truyền, tạo điều kiện cho HSSV tích cực tham gia Cuộc thi viết về “Gương người tốt - việc tốt HSSV lần thứ nhất năm học 2014-2015”.

7. Chuẩn bị điều kiện để triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2014-2020” trong khuôn khổ nhiệm vụ triển khai “Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai nội dung Chương trình số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục. Các cơ sở giáo dục, đào tạo cần bố trí và phân công đội ngũ thực hiện, quản lý công tác thanh niên.

8. Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008 về quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho HSSV trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Tổ chức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, thành lập các câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV theo nội dung chỉ đạo về Tuần sinh hoạt công dân - HSSV của các cơ sở giáo dục.

Tích cực tổ chức ở cấp tỉnh, thành phố và tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XI - năm 2015, Hội thi ”Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần XIII - Năm 2014 và các hoạt động lớn khác của HSSV trong năm học.

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.

10. Bố trí bộ máy, tạo điều kiện để triển khai công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường, giúp HSSV tự tin và có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tạo ra sự cân bằng tâm lý, học tập đạt kết quả tốt; mở rộng giao lưu và hoàn thiện nhân cách góp phần chủ động phòng ngừa các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho HSSV trong giai đoạn hiện nay.

11. Rà soát, triển khai ký kết chương trình công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương. Phối hợp với tỉnh, thành Đoàn, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông theo Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông[1].

12. Tuyên truyền, tích cực triển khai đầy đủ các nội dung trong Thông báo số 314/TB-BGDĐT ngày 12/5/2014 về kết quả Hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Thông báo số 537/TB-BGDĐT ngày 09/7/2014 về kết quả Hội nghị Tổng kết 15 năm triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học và Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục.     

                                                                                                                                                                                                                                                      

II. Công tác quản lý HSSV

1. Triển khai công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; Các trường tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Thực hiện Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018.

2. Ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2012-2015; Chương trình hành động quốc gia phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm học 2014-2015 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an;

- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6/2015).

3. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 07/4/2011).

4. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

5. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn học đường, công tác xã hội, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng nhiều hoạt động phù hợp.

6. Tổ chức các buổi giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả học sinh các lớp cuối cấp trung học sơ sở, trung học phổ thông.

7. Chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Công tác thể dục, thể thao

1. Triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục, thể thao đến năm 2020; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động Thể dục, thể thao ngoại khoá cho HSSV.

2. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học; Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trong nhà trường và cơ sở giáo dục; Tạo điều kiện cho HSSV, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao tại khu vực và toàn quốc.

3. Đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; Triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh (ưu tiên khối tiểu học). Các sở giáo dục và đào tạo chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm đầu tư và huy động xã hội hóa để xây dựng các bể bơi phù hợp cho HSSV; Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức các khóa tập huấn dạy bơi, cứu đuối cho đội ngũ giáo viên thể dục; Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi chính khóa, ngoại khóa trong năm học và dịp hè.

4. Tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị...).

5. Phối hợp với Hội Thể thao học sinh Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động thành lập Hội Thể thao học sinh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2015-2016, cụ thể:

a) Các hoạt động thể thao cơ sở

- Tham mưu, triển khai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp, hướng tới HKPĐ toàn quốc lần thứ IX – 2016 tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa;

- Các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục căn cứ vào điều kiện thực tế, đề xuất, tham mưu, chỉ đạo tổ chức các giải thể thao cấp trường, cụm trường, cấp ngành cho HSSV và cán bộ giáo viên tham gia thi đấu;

- Tổ chức các đội tuyển tham gia các giải thi đấu thể thao tại khu vực và toàn quốc.

b) Các hoạt động thể thao toàn quốc của ngành Giáo dục

- Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ VI-2015;

- Giải bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS Cúp Milo-2015;

- Giải Điền kinh và Bơi lội học sinh toàn quốc năm 2015;

- Giải Bóng bàn và Cờ vua học sinh toàn quốc năm 2015;

- Giải Cầu lông “Người Giáo viên nhân dân”  năm 2015;

- Phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức giải Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ VI-2015 tại 03 khu vực (Bắc - Trung - Nam);

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các đội tuyển thể thao ngành Giáo dục tham dự các giải thể thao do ngành TDTT tổ chức.

c) Các hoạt động thể thao quốc tế 

- Tham gia Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 6 vào tháng 11/2014 tại Philippines và chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 7 vào tháng 7/2015 tại Bruei;

- Phối hợp với các địa phương tổ chức các đội tuyển thể thao tham gia các giải thi đấu thể thao thường niên theo kế hoạch của Liên đoàn Thể thao học sinh Châu Á (Giải Bóng đá, Bơi lội, Điền kinh, Bóng chuyền…).

Đối với hoạt động TDTT học sinh quốc tế, các địa phương căn cứ khả năng kinh phí và điều kiện của địa phương xem xét, lựa chọn, báo cáo UBND tỉnh cho phép và đăng ký với Bộ để cử học sinh tham gia.

IV. Công tác Y tế trường học

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Quy định về hoạt động y tế trong các tr­ường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và tr­ường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đảm bảo biên chế cán bộ làm công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006; Thông tư liên tịch số 71/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 09/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ; Thực hiện Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học;

-Triển khai Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012 – 2020;

- Phối hợp với ngành Y tế địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011; Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

2. Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét, giun sán, ...) và các dịch bệnh mới xuất hiện. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.

3. Thực hiện các quy định về vệ sinh tr­ường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh tr­ường học, nước sạch và vệ sinh môi trư­ờng, thực hiện việc bảo quản, tiêu hủy hóa chất, chất thải sau thí nghiệm đúng quy trình quy định về vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống HIV/AIDS theo Kế hoạch hành động về phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; truyền thông giáo dục phòng, tránh tai nạn thương tích, tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia; triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 – 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014; các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo theo Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN- BLĐTBXH – BGDĐT ngày 15/10/2013 và Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013 – 2020; tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, công tác bảo hiểm y tế HSSV; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12). Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam tới các nữ cán bộ, nhà giáo và các nữ HSSV trong các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Quyết định số 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/3/2010 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015”.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012-2015 theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ngày 31/5/2013 của Liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015, chú trọng đến việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học; phấn đấu đến năm 2015, 100% các trường mầm non, trường phổ thông (các điểm trường chính) có công trình cấp nước và hợp vệ sinh. Triển khai Chỉ thị số 5909/CT-BGDĐT ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013 – 2015.

6. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học các cấp về công tác y tế trường học. Xây dựng và phổ biến các mô hình tốt về công tác y tế trường học tại địa phương, tổng hợp và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu triển khai và nhân rộng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học.

C. Tổ chức thực hiện

Các sở giáo dục và đào tạo bám sát Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/   8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015 và nội dung văn bản hướng dẫn công tác HSSV, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015, quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục và giáo viên, cán bộ công chức, viên chức toàn ngành thực hiện.

D. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết triển khai công tác HSSV, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học, học kỳ I trước ngày 19/01/2015; Báo cáo tổng kết triển khai công tác HSSV, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014 – 2015 trước ngày 15/6/2015.

2. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác HSSV, địa chỉ số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại/fax: 04. 38684485.

 

 

Nơi nhận:

-    Như trên;

-    Bộ trưởng;                

-    Các Thứ trưởng;

-    Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, YT

và Đoàn TNCS HCM, Hội LHPNVN,

 Hội KH;                                 

-    UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

-    Các đơn vị thuộc Bộ;

-    Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

                          (Đã ký)

 

Nguyễn Thị Nghĩa[1] Thông tư liên tịch số 23/TTLT ban hành ngày 15/01/1996 về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm  đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường phổ thông đã hết hiệu lực.


Các tin tiếp
THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH NỘI CHÚ NĂM 2016   (19/10/2017)
Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 17 tháng 10 năm 2017   (13/10/2017)
Thông báo V/v hết hạn rút học phí HSSV khối mới năm học 2017-2017   (13/10/2017)
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập   (30/9/2016)
Thông tư thực hiện chính sách nội trú   (28/9/2016)
Quy định chế độ trợ cấp đối với HSSV là người dân tộc thiểu số   (28/9/2016)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 5 NĂM 2016)   (28/9/2016)
Kế hoạch Tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân Học sinh, sinh viên năm học 2016-2017"   (15/9/2016)
Về việc tổ chức sinh hoạt lớp và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2016–2017   (24/6/2016)
Quy định về việc thực hiện Nghi lễ Chào cờ Tổ quốc và Hát quốc ca của trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (7/6/2016)
Quy định về nhiệm vụ trực trường học sinh, sinh viên   (7/6/2016)
Quy định về trang phục, lễ tiết, học tập, ứng xử, giao tiếp, ra vào trường của HSSV   (7/6/2016)
Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021   (14/12/2015)
Quyết định về chính sách đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng trung cấp   (14/12/2015)
Thông Báo Tuyển Chọn Ứng Viên Điều Dưỡng, Hộ Lý Sang Làm Việc Tại Nhật Bản (Khóa 4 Năm 2015)   (15/10/2015)
Thông báo tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2015 – 2016   (15/9/2015)
Một số Quy trình giải quyết công việc Học sinh sinh viên năm học 2015-2016   (26/8/2015)
Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015   (2/12/2014)
QUY ĐỊNH Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống   (2/12/2014)
Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh, sinh viên khuyết tật   (26/11/2014)
CÁC CÔNG VĂN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN   (26/11/2014)
Trích hướng dẫn thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập   (26/11/2014)