NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG


Cao đẳng Điều dưỡng

1. Bậc học:                          Cao đẳng
2. Nhóm ngành đào tạo:        Sức khoẻ
3. Ngành đào tạo:                 Cao đẳng điều dưỡng 
4. Mã số ngành đào tạo:           
5. Chức danh khi tốt nghiệp:  Cử nhân điều dưỡng 
6. Thời gian đào tạo:             3 năm
7. hình thức đào tạo:             Chính quy 
8. Đối tượng tuyển sinh:        Tốt nghiệp trung học phổ thông 
9. Cơ sở đào tạo:                  Các trường Cao đẳng và ĐH Y tế.

  NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

 1. Thực hành chăm sóc và giáo dục sức khoẻ :
  1.1. Đón tiếp, giáo dục và tư vấn cho người bệnh, nhân dân đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh hoặc yêu cầu tư vấn.
  1.2 Lập kế hoạch và thực hiện qui trình điều dưỡng.
  1.3. Theo dõi và phát hiện  những diễn biến của bệnh, ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và trao đổi với bác sỹ điều trị.
  1.4. Thực hiện cấp cứu ban đầu và tham gia cấp cứu người bệnh.
  1.5. Thực hiện y lệnh của thầy thuốc, hỗ trợ Bác sỹ tiến hành các thủ thuật điều trị.
  1.6. Chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối, thực hiện tốt chế độ tử vong.
  1.7. Tham gia CSSK ban đầu cho cộng đồng trong phạm vi được phân công..

 2. Quản lý điều dưỡng:
  2.1. Quản lý buồng bệnh, bệnh nhân, phòng khám nơi làm việc.
  2.2. Quản lý trang thiết bị, thuốc, hồ sơ bệnh án và các tài sản khác.
  2.3. Quản lý công tác hành chính tại khoa, phòng  của bệnh viện.
  2.4. Tham gia quản lý và điều hành sử dụng nhân lực để chăm sóc phục vụ người bệnh.

 3. Thực hiện công tác Đào tạo- Nghiên cứu khoa học
  3.1. Giúp đỡ đồng nghiệp, tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên y tế.
  3.2. Tham gia nghiên cứu về điều dưỡng và các nghiên cứu khoa học khác trong phạm vi có thể.
  3.3. Tham gia các lớp đào tạo liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn và tự học để nâng cao nghiệp vụ.

   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT

  Đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn , nghiệp vụ ở trình độ cao đẳng để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân, có khả năng tham gia tổ chức quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự vươn lên.

  MỤC TIÊU CỤ THỂ 
 1. Về thái độ :
  1.1. Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân hết lòng phục vụ người bệnh.
  1.2. Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
  1.3. Khiêm tốn học tập vươn lên.
 2. Về kiến thức:
Trình bày và áp dụng được :
  2.1. Những qui luật cơ bản về:
- Cấu tạo, hoạt động và chức năng cụ thể của con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống  để bảo vệ nâng cao sức khoẻ.
  2.2. Những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.
  2.3. Luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc , bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
  2.4. Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
 3. Về kỹ năng:
  3.1. Thực hiện tốt y lệnh bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý phối hợp với bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ.
  3.2. Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.
  3.4. Tham gia làm tốt công tác quản lý  ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng nhân viên y tế.
  3.5. Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
  3.6. Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.
  3.7. Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.
  3.8. Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.
  3.9. Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn.Các tin tiếp
Kế hoạch thực tập tại bệnh viện tỉnh bình thuận và thực tập cộng đồng tại các trạm y tế (Cao đẳng Điều Dưỡng 8; Y sỹ 29)   (18/8/2017)
Khai giảng khóa y sỹ chuyển đổi điều dưỡng   (25/10/2016)
Trường CĐYT Bình Thuận tổ chức lễ tốt nghiệp cho lớp Dược sỹ Trung học VLVH 13 (khóa 2014-2016)   (15/5/2016)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI Y SỸ ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA   (29/10/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC   (25/7/2013)
NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG   (15/12/2012)