Kết quả thi tốt nghiệp - kỳ thi tháng 4/2022


1. Kết quả tốt nghiệp lớp CĐ Dược 2B. Xem tại đây

2. Kết quả tốt nghiệp lớp CĐ Dược 2C. Xem tại đây

3. Kết quả tốt nghiệp lớp CĐ Dược 2D. Xem tại đây

4. Kết quả tốt nghiệp lớp CĐ Điều dưỡng 11. Xem tại đây

5. Kết quả tốt nghiệp lớp Y sỹ 32. Xem tại đây

6. Kết quả tốt nghiệp lớp CĐ Dược 1AB. Xem tại đây


Các tin tiếp
Kế hoạch thực tập Dược Lâm Sàng lớp Cao đẳng Dược 3ABC   (10/2/2022)
Danh sách cấp chứng chỉ và hoàn tất khóa học lớp Quản lý Điều dưỡng năm 2021   (10/1/2022)
Danh sách cấp chứng chỉ và hoàn tất khóa học Lớp cập nhật Dược Cổ truyền năm 2021   (10/1/2022)
Danh sách cấp chứng chỉ và hoàn tất khóa học Lớp cập nhật Dược 2 năm 2021   (10/1/2022)
Danh sách cấp chứng chỉ và hoàn tất khóa học Lớp cập nhật Dược 1 năm 2021   (10/1/2022)