Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá


I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ- Trưởng ban:

CN Võ Xuân Trường

- Nhân viên :

NV Nguyễn Minh Chánh 

 

NV Quách Chấn Toàn

NV Hồ Thị Tố Nga

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý toàn diện khu Ký túc xá học sinh, sinh viên. Tổ chức quản lý chổ ở, sinh hoạt và học tập của học sinh, sinh viên nội trú, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn, nhằm xây dựng Ký túc xá thành môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa.

          2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác an ninh trật tự, bảo vệ an toàn, chống trộm cắp, gây rối trật tự trong khu vực làm việc, học tập của trường và khu Ký túc xá.

          3. Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trong Ký túc xá: tổ chức đón tiếp, bố trí sắp xếp phòng ở cho các đối tượng HSSV theo đúng quy định của nhà trường; thực hiện hợp đồng nội trú với HSSV theo đúng quy định; phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác HSSV nội trú và nội quy Ký túc xá của nhà trường. Đăng ký tạm trú cho HSSV theo quy định.

          4. Theo dõi việc ăn ở, sinh hoạt và học tập của HSSV trong ký túc xá. Báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu và các cơ quan chức năng về các hiện tượng không lành mạnh trong HSSV. Đình chỉ hợp đồng nội trú với HSSV vi phạm nội quy KTX theo quy định của Nhà trường.

          5. Theo dõi, kiểm tra việc đóng tiền phòng ở, tiền điện theo quy định; đối chiếu định kỳ các khoản thu với phòng Tài chính – Kế toán đúng thời gian quy định.

          6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị khu KTX. Lập kế hoạch hàng năm về nhu cầu sử dụng, trang thiết bị mới, bổ sung sữa chữa trang thiết bị nhà của và các công trình xây dựng khác để phục vụ cho công tác quản lý cũng như phục vụ cho HSSV trong khu Ký túc xá.

  7. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác an ninh trật tự, bảo vệ an toàn, chống trộm cắp, gây rối trật tự trong khu vực làm việc, học tập của trường và khu Ký túc xá.


Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)