Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng
   
 

I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

- Giám đốc:

Ths Nguyễn Tấn Tự

- Cán bộ :

CN Phan Ngọc Thúy
CN Phạm Thị Huệ

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:


1. Nhiệm vụ bảo đảm, đánh giá chất lượng

1.1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, quy định và các kế hoạch cụ thể của hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn Trường.

1.2. Giúp việc cho Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm tra và hỗ trợ các hoạt động đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

1.3. Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các phòng, ban, trung tâm, khoa. Xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ của giảng viên.

1.4. Là bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục  trong quá trình thực hiện các kế hoạch kiểm tra và kiểm định.

1.5. Có chức năng là một tổ chức kiểm tra độc lập về chất lượng giáo dục được Hội đồng Kiểm định trường công nhận để thực hiện đánh giá ngoài cho cơ sở giáo dục.

2. Khảo thí

2.1. Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn khảo thí; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về tiêu chuẩn khảo thí sau khi được ban hành.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, khoa và trung tâm có liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi, kiểm tra (gọi chung là công tác thi) và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phúc khảo bài thi liên quan đến công tác thi, sau khi thi của các khối lớp.

2.3. Chủ trì giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các kỳ thi của Trường. Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giảng viên và việc học tập của học sinh, sinh viên.

2.4. Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc ra đề thi, đáp án, thang điểm; chỉ đạo công tác in sao đề thi, chấm thi. Đánh giá chất lượng giảng viên.

2.5. Chủ trì tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Cung cấp đề thi; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí. Quản lý bài thi.

2.6. Thực hiện theo kế hoạch của phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học về thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp phần việc được phân công (Công tác đề thi, công tác chấm thi) theo đúng quy định.

2.7. Quản lý máy photo để phục vụ cho hoạt động của trung tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao (trừ khi có ý kiến chỉ đạo khác của Hiệu trưởng). Tuyệt đối không sao chụp giấy tờ để phục vụ cho cá nhân và học sinh, sinh viên của các lớp.Các tin tiếp
Khoa Y khởi đầu năm học mới 2017-2018   (19/9/2017)
Thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   (8/12/2016)
Tổng kết phong trào hoạt động phòng tài chính kế toán   (8/12/2016)
Ban quản lý ký túc xá trường cao đẳng y tế bình thuận tổ chức họp học sinh, sinh viên nội trú   (21/11/2016)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trung tâm Khảo thí & Kiểm định chất lượng   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Trạm Y tế   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên   (29/5/2015)
Đội ngũ cán bộ Khoa Khoa học cơ bản   (29/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Y   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Khoa Dược   (26/3/2013)
Đội ngũ cán bộ Phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học   (15/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán   (13/12/2012)
Đội ngũ cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính   (13/12/2012)