Khoa Y tiến hành đánh giá và xếp loại viên chức năm 2018
Thực hiện công văn số 362/CĐYT-TCHC ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc triển khai đánh giá viên chức và người lao động năm 2018; chiều ngày 10/12/2018, toàn thể giảng viên, giáo viên khoa Y đã tiến hành họp góp ý để phân loại và đánh giá viên chức khoa Y năm 2018.


Các giảng viên, giáo viên tự đánh giá theo 04 tiêu chí: kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức (Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước). Ngoài 04 tiêu chí trên, các viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại Khoa còn đánh giá thêm 02 tiêu chí: năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Kết quả đánh giá góp phần  nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt hạn chế về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Trên cơ sở nhất trí về phần tự đánh giá của các viên chức tại bộ môn, khoa Y đã thông qua và tiến hành biểu quyết kết quả xếp loại cho từng cá nhân. Kết quả có: 04/17 viên chức khoa Y xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13/17 viên chức xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có viên chức xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ và không có viên chức xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.

 Cuộc họp diễn ra trong không khí khách quan, dân chủ, công khai và đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ và viên chức khoa Y năm 2018. Kết thúc cuộc họp, ban lãnh đạo Khoa đã tổng kết những kết quả đạt được, đồng thời kêu gọi các giảng viên, giáo viên khoa Y quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa trong năm 2019.

Hình ảnh hoạt động
                                   Trần Thị Hữu An- Khoa Y
Các tin tiếp
Khoa Y tiến hành đánh giá và xếp loại viên chức năm 2018   (13/12/2018)
Hoạt động dự giờ trong Khoa Y- Trường CĐYT Bình Thuận   (28/3/2017)
Biện luận cận lâm sàng sinh hóa máu   (27/10/2016)