KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 - KỲ THI 12/2018

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ


Số: 395/QĐ-CĐYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận tốt nghiệp - Kỳ thi tháng 12/2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 7174/QĐ-BGD&ÐT ngày 09/11/2007 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận trên cở sở Trường Trung học Y tế Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-CĐYT ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng  Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận;

Căn cứ Qui chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp được ban hành theo quyết định số: 22/2014/QĐ-BGDĐT ngày 09/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ cuộc họp của Hội đồng Thi Tốt nghiệp ngày 21/12/2018;         

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp đối với 29 học sinh trung cấp gồm: 25 học sinh ngành Dược khóa 2016 – 2018; 04 học sinh ngành Y sỹ khóa 2016 – 2018 (có danh sách kèm theo). Xem kết quả: Chọn vào đây

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Trưởng phòng QLĐT-NCKH, Trưởng phòng TC-HC và học sinh có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-       Vụ GDĐH - Bộ GD-ĐT;

-       UBND tỉnh Bình Thuận;

-       Sở LĐTBXH Bình Thuận

-       Sở GDĐT Bình Thuận;

-       Như điều 3;

-       Lưu: VT, ĐT-NCKH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 Phạm Văn Chương

Các tin tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp Cao đẳng điều dưỡng liên thông (học vào các buổi tối trong tuần) nhập học tháng 01/2019. (8/1/2019)
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP - KỲ THI THÁNG 12/2018 (12/11/2018)
Thông báo về việc gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học đối với các lớp tuyển sinh vào đợt 6 - năm 2018 (7/11/2018)
Thông báo thời gian tập trung các lớp CĐ Dược (lớp đêm) và CĐĐDLT (lớp T7,CN) (16/10/2018)
Thông báo gia hạn tuyển sinh Đại học Trà Vinh - Đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (18/9/2018)
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP - KỲ THI 08/2018 (7/9/2018)
THÔNG BÁO CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG & SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KHỐI LỚP MỚI (CĐ DƯỢC 2BC, Y SỸ 31, CĐ ĐD 11) (6/9/2018)
Thông báo thời gian thi Tốt nghiệp – Kỳ thi 08/2018 (14/8/2018)
THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI LỚP ĐẠI HỌC TRÀ VINH (10/8/2018)
Thông báo thời gian tập trung các sinh viên trúng tuyển khoá mới năm 2018 (7/8/2018)
Thông báo thời gian thi Tốt nghiệp - Kỳ thi 08/2018 (10/7/2018)
Điểm toàn khóa khối lớp Tốt nghiệp 2018 (3/7/2018)
Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018 Của Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận Đợt 5 (3/7/2018)
Thông báo Lớp Cao đẳng Dược 2 ( ban đêm) tập trung tại Trường lúc 18g ngày 7/5/2018 tại Giảng đường 4 học Quy chế. (3/5/2018)
Danh sách chia nhóm thực tế tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 8 và Y sỹ khóa 29 (13/4/2018)
Danh sách công nhận Tốt nghiệp lớp Dược sỹ 14 VLVH - Kỳ thi 03/2018 (3/4/2018)
Điểm toàn khóa khối lớp tốt nghiệp năm 2018 - Cập nhật đến 20/03/2018 (22/3/2018)
Thông báo khai giảng lớp Y sỹ văn bằng 2 – Khóa học 2018 – 2019 (14/3/2018)
ĐIỂM TOÀN KHÓA DƯỢC SỸ 14 VLVH - DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP KỲ THI 03/2018 (6/3/2018)
Thông báo nhận bằng Tốt nghiệp lần 2 (29/1/2018)