Quyết định 291 Miễn môn học năm học 2019_ CD Dược 1C ( Bổ Sung ), CDDD12
Quyết định Miễn môn học và miễn thi môn học cho sinh viên, học sinh.
Chi tiết
Quyết định 329 Ban hành Quy định thi kết thúc môn học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học
QUY ĐỊNH
Thi kết thúc môn học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-CĐYT ngày 28 tháng 10 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận)

Chi tiết
Quyết định 328 Ban hành Quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên
QUY ĐỊNH Bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 328 /QĐ-CĐYT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận)
Chi tiết
Quyết định 327 Ban hành Quy định miễn môn học trong chương trình đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng
QUY ĐỊNH Miễn môn học trong chương trình đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng (Ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-CĐYT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận)
Chi tiết

Tổng số : 4 bài viết
Trang
1