Quyết định 329 Ban hành Quy định thi kết thúc môn học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học
QUY ĐỊNH
Thi kết thúc môn học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-CĐYT ngày 28 tháng 10 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận)Xem nội dung Quy định thi kết thúc môn học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học

Các tin tiếp
Các Quyết định Miễn môn học năm học 2019 - 2020   (12/11/2019)
Quyết định 329 Ban hành Quy định thi kết thúc môn học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học   (6/11/2019)
Quyết định 328 Ban hành Quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên   (6/11/2019)
Quyết định 327 Ban hành Quy định miễn môn học trong chương trình đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng   (6/11/2019)