Các Quyết định Miễn môn học năm học 2019 - 2020

Quyết định Miễn môn học và miễn thi môn học cho sinh viên, học sinh.Xem nội dung Quyết định


Quyết định số 153/QĐ-CĐYT lớp Cao đẳng Dược 2A.

Quyết định số 212/QĐ-CĐYT lớp Cao đẳng Điều dưỡng LT 3C, 2A, CĐ Dược 1C, 2A, 2D, 2BC, Cao đẳng Điều dưỡng 11.

Quyết định số 291/QĐ-CĐYT lớp Cao đẳng Điều dưỡng 12, bổ sung Cao đẳng Dược 1C.

Quyết định số 372/QĐ-CĐYT lớp Cao đẳng Dược 3C, Y sỹ 32.

Quyết định số 08/QĐ-CĐYT lớp Cao đẳng Dược 3C, Y sỹ 32.Tải Biểu mẫu Miễn môn họcCác tin tiếp
Các Quyết định Miễn môn học năm học 2019 - 2020   (12/11/2019)
Quyết định 329 Ban hành Quy định thi kết thúc môn học, thi lại, học lại, điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học   (6/11/2019)
Quyết định 328 Ban hành Quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên   (6/11/2019)
Quyết định 327 Ban hành Quy định miễn môn học trong chương trình đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng   (6/11/2019)