THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)


 

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29
 (27/2 - 5/3/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
27/2

Sáng

TTBV

TTBV

 

TT GDTC
Thầy Định
(56/60)

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ2 (8/30)

TTBV

HAI
27/2

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 1
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 2

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 4 (8/40)

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3(21/45)

TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 4
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 5
TT VĐTT
Cô Thảo - Tổ 1

 

HAI
27/2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (23/55)

Chiều

TTBV

TTBV

THI KTHP L2
CSNL BỆNH  NỘI KHOA
 GĐ 1 (13h30)

 

TT GDTC
Thầy Định
(56/60)

TTBV

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 1
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 2

 

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3(30/45)

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ2 (8/45)

BÀO CHẾ  1
Cô Thọ
(18/30)
GĐ 4

TTBV

TTBV

TT YHCT
Thầy Tuấn
Tổ 1  (4/30)

BA
28/2

Sáng

TTBV

TTBV

TT HCM
Thầy Tự (25/45)
GĐ 6

TT GDTC
Thầy Định
(60/60)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
(15/45)
GĐ 2

TTBV

BA
28/2

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 2
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 3

YHCS 2
Cô Nga
GĐ1 (13/40)

YHCS 2
Cô Sen
GĐ 3 (15/45)

TT Thực vật
Cô Thư - Tổ 5
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 1
TT VĐTT
Cô Thảo - Tổ 2

TC QLYT
Thầy Huấn
GĐ4 (25/30)

BA
28/2

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 5 (5/60)

Chiều

TTBV

TTBV

 

 

TT GDTC
Thầy Định
(60/60)

TTBV

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 2
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 3

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ1 (8/45)

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3(25/45)

BÀO CHẾ  1
Cô Thọ
(22/30)
GĐ 2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (27/55)


1/3

Sáng

TTBV

TTBV

SK-NCSH & HVCN
Thầy Trọng Anh
GĐ 4 (5/15)

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự (10/60)
GĐ 2

ANH VĂN 2
Cô Loan
GĐ 6 (13/30)

TTBV


1/3

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 3
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 4

 

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 5(35/45)

YHCS 2
Cô Sen
GĐ 1 (20/45)

TT GDTC
 Thầy Bi  (45/45)

 


1/3

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 3 (10/60)

Chiều

TTBV

TTBV

 

TT GDTC
Thầy Định

GPSL
Cô Nguyên
GĐ 3 (4/20)

TTBV

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 3
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 4

THI KTHP L2
YHCS 1
GĐ 1
(13h30)

 

TTBV

TTBV

THI KTHP L2
 SKTE
 GĐ 1
(13h30)

NĂM
2/3

Sáng

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp Luật
Thầy Chương
GĐ 4(5/30)

TT GDTC
Thầy Định

GPSL
Thầy Thắng
GĐ3 (10/10)

TTBV

NĂM
2/3

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 4
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 5

 

YHCS 2
Cô Nga
GĐ6 (18/40)

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 1(30/45)

TIN HỌC
C. Huệ
PTT Tin học (24/30)

 

NĂM
2/3

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 5 (15/60)

Chiều

TTBV

TTBV

KHOA Y DỰ GiỜ
14h30 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ3 (21/41)

TT GDTC
Thầy Định

TTBV

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 4
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 5

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 1(39/45)

 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 2(24/30)

TTBV

TTBV

KHOA Y DỰ GiỜ
13h30

SÁU
3/3

Sáng

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Thầy Chương
GĐ1 (10/30)

ĐDCS1
Cô Tú Anh
(15/45)
GĐ 2

ĐLCMĐCSVN
Thầy Tự (10/60)
GĐ 6

TTBV

SÁU
3/3

 

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thọ- Tổ 5
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 1

 

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 3(35/45)

TIN HỌC
C. Huệ
PTT Tin học (28/30)

 

SÁU
3/3

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ5  (20/60)

Chiều

TTBV

TTBV

KHOA Y DỰ GiỜ
14h30 

ANH VĂN 2
Cô Lê
GĐ4 (12/30)

TT GDTC
Thầy Định

TTBV

TT BÀO CHẾ  2
Cô Thảo- Tổ 5
TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường- Tổ 1

 

THI KTHP L2
ANH VĂN
GĐ 1(13h30) 

PHÁP LUẬT
Cô Yến
GĐ 3(28/30)

TTBV

TTBV

THI KTHP
 BỆNH HỌC NGOẠI
 GĐ 1,2(13h30)

BẢY
4/3

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
4/3

 

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 1
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 2
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 3

 

BẢY
4/3

 

 

 

Chiều

 

 

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ3 (25/41)

 

 

 

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 2
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 3
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 4

 

 

 

 

CN
5/3

Sáng

 

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (45/45)

 

CN
5/3

 

 

 

 

YHCS 1
Thầy Năm
GĐ4 (41/52)

 

CN
5/3

 

 

 

Chiều

 

 

 

VẬT LÝ ĐCLS
T. Tuấn
GĐ7 (45/45)

 

 

 

 

 

 

TT Thực vật
Thầy Bách - Tổ 3
TT HPTĐT
Cô Hương - Tổ 4
TT VĐTT
Thầy Lầm - Tổ 5

 

 

 

 

GHI CHÚ:
- Thứ 3 (28/2): Chi Bộ 3 họp lúc 14h00.
- Thứ 5 (2/3): Khoa Y dự giờ Cô Oanh lúc 13h30 tại GĐ 4, Cô Dương lúc 14h30 tại PTT GP1.
- Thứ 6 (3/3): Khoa Y dự giờ Cô Ngân lúc 13h30 tại PTT GP1.
- Thứ 7 (4/3): HSSV tham gia Lễ ra quân "Tháng Thanh Niên" năm 2017.

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                        LẬP KẾ HOẠCH                                                                         


                   ĐỖ HUY SƠN                                                                                                       TRẦN THỊ HỮU AN                                                                     NGUYỄN LÊ XUÂN THU                                                                                    


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)