THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)

 UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35
(10/04/2017 - 16/04/2017)

 

 

 

 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
10/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(8/60)

 

TTBV

HAI
10/04

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 1 (13/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (17/60)

THI KTHP
VĐ TÊN THUỐC
GĐ 5,6,7

 

HAI
10/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TCYT-Pháp luật
Cô Yến
GĐ 1 (15/15)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(4/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
Cô Dương  - Tổ 2
(12/60)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 2 (13/30)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (12/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 4 (47/55)

BA
11/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(4/60)

TTBV

BA
11/04

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 1 (18/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

Dược liệu 2
Cô Thư
GĐ 2 (15/30)

DƯỢC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 2 (4/30)

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 3 (20/45)

BA
11/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

NCSH&HVCN
Thầy Trọng Anh
GĐ 4 (15/15)

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(12/60)

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (21/60)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

TTBV

TTBV

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 1 (51/55)


12/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(8/60)

 

TTBV


12/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 4 (20/30)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

HDDL1
Cô Châu
GĐ 2 (4/60)

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 3 (25/45)


12/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
GĐ 6 (12/30)

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(16/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(8/60)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 1 (17/30)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (16/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 4 (30/30)

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 2  (44/60)

NĂM
13/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(12/60)

TTBV

NĂM
13/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (21/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

THI KTHP
ANH VĂN CB
LẦN 2
GĐ 2

 

NĂM
13/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
GĐ 1 (12/30)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(12/60)

 

TTBV

 

 

YHCS 2
Cô Nga
GĐ 3 (45/45)

 

TT GDSK
Thầy Thắng
GĐ 2

TTBV

TTBV

KHOA DƯỢC
DỰ GIỜ
Cô Châu
GĐ 4

SÁU
14/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(20/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(16/60)

TTBV

SÁU
14/04

 

 

 

KHOA DƯỢC DỰ GIỜ
Cô Thư
GĐ 4

 

 

SÁU
14/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
GĐ 6 (16/30)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(16/60)

 

TTBV

KHOA DƯỢC DỰ GIỜ
Thầy Cường
GĐ 4

 

 

HPT ĐL
Cô Tho
GĐ 2 (4/45)

 

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 2 (8/30)

BẢY
15/04

Sáng

 

 

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
PTT (16/30)

 

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
Cô Dương  - Tổ 2
(16/60)

 

BẢY
15/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

Dược liệu 2
Cô Thư
GĐ 6 (20/30)

DƯỢC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 2 (9/30)

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 3 (30/45)

BẢY
15/04

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
HTA (20/20)

Chiều

 

 

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
PTT (20/30)

 

 

 

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 4 (25/60)

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 2 (8/60)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

 

 

CHÍNH TRỊ
Cô My
GĐ 3 (55/55)

CN
16/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
16/04

 

 

 

 

DUỌC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 2 (14/30)

HDDL1
Cô Châu
GĐ 2 (8/60)

CN
16/04

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 2 (12/60)

GDQP
Thầy Thuận
GĐ 2 (5/45)

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 4 (12/04): Hội đồng họp xét học bổng HK1 năm học 2016 - 2017 (14h00, HTB)
Thứ 5 (13/04): Khoa Dược dự giờ cô Châu (Dược lý, 14h00, Lớp Ysy29)
Thứ 6 (14/04): Khoa Dược dự giờ cô Thư (Dược liệu 2, 7h30, Lớp Ds18B) ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT
Thứ 6 (14/04): Khoa Dược dự giờ thầy Cường (Kiểm nghiệm, 14h00, Lớp Ds17)
Học lại: CĐ9AB học lại Tin học vào các buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 (17h00, PTT TH)
DS17ABCD học lại Tin học chung lớp DS14VLVH vào các buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 (17h00, PTT TH)
DS17ABCD học lại Tiếng Anh các tối thứ 2, thứ 3, thứ 6 (17h30, GĐ3)


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)