THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)


 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36
(17/04/2017 - 23/04/2017)

 

 

 

 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
17/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(20/60)

TT GPSL
Cô Dương  - Tổ 2
(16/60)

TTBV

HAI
17/04

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 2 (21/30)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (29/60)

 

THI TT HPTĐT
Cô Tho
Thầy Cường
Tổ 1

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1

HAI
17/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
GĐ 1 (20/30)
TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (4/30)

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(24/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(20/60)

TTBV

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 5 (22/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 3 (4/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 4 (25/60)

 

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 3  (48/60)

BA
18/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Hằng - Tổ 2
(24/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
Cô Dương  - Tổ 2
(20/60)

TTBV

BA
18/04

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 1 (26/30)

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 3 (25/30)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (30/60)

THI TT HPTĐT
Cô Tho
Thầy Cường
Tổ 2

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

BA
18/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
GĐ 1 (24/30)
TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
GĐ 2 (4/30)

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(28/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(24/60)

TTBV

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 5 (26/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (33/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(4/20)

 

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 4 (12/30)


19/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(28/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
Cô Dương  - Tổ 2
(24/60)

TTBV


19/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2 (4/20)

DƯỢC LIỆU 2
Cô Thư
GĐ 1 (25/30)

THI TT HPTĐT
Cô Tho
Thầy Cường
Tổ 3

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 2 (35/45)


19/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
GĐ 1 (24/30)
TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (8/30)

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(28/60)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
Thầy Khoa - Tổ 1
 (4/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (34/60)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 4 (16/30)

NĂM
20/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(32/60)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 2 (18/30)

TTBV

NĂM
20/04

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 3 (8/20)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3

 

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 3 (40/45)

NĂM
20/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1
GĐ 1 (28/30)
TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
GĐ 2 (8/30)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (13/30)

TT GPSL
Cô Dương  - Tổ 2
(28/60)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (37/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT YHCS2 (4/20)
Cô Ngân - Tổ 2
Cô Nguyên - Tổ 3

THI TT HPTĐT
Cô Tho
Thầy Cường
Tổ 4

 

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 4 (20/30)

SÁU
21/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(36/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(32/60)

TTBV

SÁU
21/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (39/60)

THI TT HPTĐT
Cô Tho
Thầy Cường
Tổ 5

 

SÁU
21/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 2
GĐ 1 (28/30)
TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (12/30)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 5 (17/30)

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (41/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(4/20)
Cô Nguyên - Tổ 3
(8/20)

 

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 4  (52/60)

BẢY
22/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
22/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2
TT YHCS2 (8/20)
Thầy Khoa - Tổ 1

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 1 (5/20)

 

BẢY
22/04

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

 

DUỌC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 2 (18/30)

 

 

 

 

CN
23/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
23/04

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 1 (10/20)

 

CN
23/04

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 2 (16/60)

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 2 (17/04): Lớp DS18C đóng học phí tại phòng Kế toán trước 18h00.
Thứ 6 (21/04): Họp giáo viên lúc 16h00, sinh hoạt công đoàn sau họp giáo viên.
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)