THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37
(24/04/2017 - 30/04/2017)

 

 

 

 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

 

 

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
24/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(32/60)
Cô Hằng - Tổ 2
(28/60)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (22/30)

TTBV

HAI
24/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 3
(12/20)
Cô Ngân - Tổ 4
(8/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (43/60)

THI KTHP
HPTĐT
GĐ: 5,6

 

HAI
24/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
GĐ 1 (12/30)

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(40/60)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (26/30)

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 1
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 2

 

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (45/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(8/20)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3

TTBV

TTBV

SKSS
Cô Ánh
GĐ 3 (56/60)

BA
25/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (22/30)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(28/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(32/60)

TTBV

BA
25/04

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 2 (30/30)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(12/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (48/60)

HDDL1
Cô Châu
GĐ 3 (20/60)

 

BA
25/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT SK_MT_VS
Cô An - Tổ 1 (13h30)
Cô An - Tổ 2 (15h00)
GĐ 1 (30/30)

 

 

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 2
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

Bảo quản
Thầy Bách
GĐ 3 (30/30)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 4 (49/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(8/20)

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 2

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 2 (24/30)


26/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Hằng - Tổ 2
(32/60)

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
Cô Tú - Tổ 2
(36/60)

TTBV


26/04

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 4
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(12/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 1 (53/60)

THI KTHP
YHCS1
GĐ: 5,6
Đợt 1: 18h15
Đợt 2: 19h15

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 1


26/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 1 (16/30)

TT GPSL
Cô Ngân - Tổ 2
(44/60)

TT GPSL
Cô Dương  - Tổ 2
(36/60)

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 3
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 2 (53/60)

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

 

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 3 (28/30)

NĂM
27/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 1 (27/30)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(32/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(40/60)

TTBV

NĂM
27/04

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

 

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(8/20)

HDDL1
Cô Châu
GĐ 3 (24/60)

HDDL2
Cô Nhi
GĐ 2 (45/45)

NĂM
27/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

HỘI ĐỒNG
DỰ GIỜ
Anh Văn
Cô Lê
GĐ 1 - 14h00

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
(44/60)
Cô Ngân - Tổ 2
(48/60)

 

TTBV

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 4
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 3 (57/60)

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(12/20)

 

TTBV

TTBV

VS_KST
Cô Oanh
GĐ 4 (30/30)

SÁU
28/04

Sáng

TTBV

TTBV

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
(48/60)
TT ĐDCS1
Cô Hằng - Tổ 2
(36/60)

VS_KST
Thầy Ân
GĐ 2 (27/30)

TTBV

SÁU
28/04

 

TT Bào chế
Cô Thọ - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

TT HPTĐL
Cô Hưng - Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4
TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(8/20)

HDDL1
Cô Nhi
GĐ 1 (58/60)

THI KTHP
THỰC VẬT DƯỢC
(Lần 2)
GĐ 4

 

SÁU
28/04

TTBV

TTBV

TTBV

Chiều

TTBV

TTBV

KHOA Y DỰ GIỜ
DD Tiết Chế
Thầy Sương
GĐ 5 - 13h30

THI KTHP
ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN
GĐ 1,2,3

TTBV

TT Bào chế
Cô Thảo - Tổ 5
TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 1

 

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

THI KTHP
TTGDSK
(ĐÃ THI)

TTBV

TTBV

Khoa Y
Hủy dự giờ
Cô Thảo

BẢY
29/04

Sáng

 

 

 

 

 

 

BẢY
29/04

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ
Thầy Tự
GĐ 1 (15/20)

 

BẢY
29/04

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 3 (28/60)

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 2 (24/04): Họp Chi bộ 1 (14h00, HTB)
Thứ 3 (25/04): Họp Chi bộ 3 (14h00, HTB)
Học sinh, sinh viên tham gia Olympic Chính Trị (18h00)
Thứ 4 (26/04): Họp Chi bộ 2 (14h00, HTB) ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT
Thứ 5 (27/04): Hội đồng dự giờ cô Lê (14h00, GĐ1)
Thứ 6 (28/04): Họp Hội đồng thi đua (14h00)
Họp Đảng ủy (15h00)


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)