THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39
(08/05/2017 - 14/05/2017)

 

3 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

1 tổ

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
08/05

Sáng

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (4/30)

AV5
Cô Mai
GĐ 2 (8/30)

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(57/60)

 

KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (4/30)

HAI
08/05

 

SH Lớp
Sau khi chào cờ
GĐ: 4

TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 3
(16/20)

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng
Tổ 4
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

HPT ĐL
Cô Tho
(16/45)
GĐ 3

THI TT
BÀO CHẾ 1
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 1

HAI
08/05

 

 

TTBV

Chiều

CSNBCC CSTC
Cô Huyền
GĐ 1 (20/20)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 1
GĐ 2 (4/30)

TTBV

 

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(44/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(52/60)

 

 

 

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 4
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (34/45)

THI TT
BÀO CHẾ 1
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 2

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 5
(24/45)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 6
(19/45)

TTBV

BA
09/05

Sáng

TH NCKH
Thầy Năm
GĐ 1 (15/15)

AV5
Cô Mai
GĐ 2 (13/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(41/60)

 

THI LẦN 2
LS_NỘI

BA
09/05

 

 

TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 1
(20/20)

Cô Ngân - Tổ 4
(16/20)

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

HPT ĐL
Cô Tho
(20/45)
GĐ 3

THI TT
BÀO CHẾ 1
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 3

BA
09/05

THI LÀN 2
LS_NHIỄM
9h30 Sáng Thứ 2 (08/05)
Học sinh bốc thăm bệnh án tại Khoa Nhiễm - BVĐK Tỉnh

TTBV

Chiều

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (8/30)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 2
GĐ 2 (4/30)

TTBV

TT GPSL
Cô Nguyên - Tổ 1
Cô Ngân - Tổ 2
(60/60)

 

 

 

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (38/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1

TTBV


10/05

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (5/30)

 

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(45/60)

TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 4 (10/15)


10/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4

TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 4
(16/20)
Cô Nguyên - Tổ 3
(20/20)

DUỌC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 3 (22/30)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2


10/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (5/30)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 2
(24/45)

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 1 (4/30)

 

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(45/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(48/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(56/60)

 

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

TT YHCS2
Thầy Khoa - Tổ 3
(20/20)

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

 

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 3 (4/30)

TTBV

NĂM
11/05

Sáng

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (13/30)

TH NCKH
Thầy Sơn
GĐ 2 (15/15)

TTBV

 

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(50/60)

TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 4 (15/15)

NĂM
11/05

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3

TT YHCS2
Cô Ngân - Tổ 2
(16/20)

GDQP
Thầy Thuận
GĐ 2 (4/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 2

NĂM
11/05

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 5 (29/45)

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (5/30)

TTBV

Chiều

 

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 1
GĐ 2 (8/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(49/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(52/60)
Cô Dương  - Tổ 2
(60/60)

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (18/30)

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (29/45)

THI TT HPTĐL
Cô Tho - Cô Hưng Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3

THI KTHP
BÀO CHẾ 1
GĐ: 7, 8

 

 

TTBV

SÁU
12/05

Sáng

CSNBCC CSTC
Thầy Cần
HTA (5/10)

TTBV

 

 

 

SÁU
12/05

 

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

 

GDQP
Thầy Thuận
Sân trường (8/45)

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 3

SÁU
12/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (10/30)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 2 (9/30)

TTBV

Chiều

 

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 2
GĐ 2 (8/30)

TTBV

TT ĐDCS1
Cô Huyền - Tổ 1
(53/60)

TT GPSL
Cô Oanh - Tổ 1
(56/60)

TIN HỌC
Cô Huệ
PTT TH (22/30)

THI KTHP
BẢO QUẢN
GĐ: 3,4,5,6,7,8

 

TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

TT HD_DL2
Cô Thảo - Tổ 1

 

 

TTBV

BẢY
13/05

Sáng

CSNBCC CSTC
Thầy Cần
HTA (10/10)

 

 

VS - KST
Thầy Ân
GĐ 1 (30/30)

 

BẢY
13/05

 

 

ANH VĂN
Cô Lê
GĐ 3 (33/45)

 

DUỌC LIỆU 1
Thầy Bách
GĐ 1 (27/30)

 

BẢY
13/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 1
(24
/30)
VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GP1 (16/30)
Thầy Huấn - Tổ 3
PTT GP2 (16/30)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDDL1
Cô Châu
GĐ 1 (30/60)

 

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 2
(24/30)
VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT GP2 (12/30)

CN
14/05

Sáng

 

 

 

 

 

 

CN
14/05

 

 

 

 

THI KTHP
VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC L2
T. Lầm - T.Việt
(18h00)
GĐ 2

 

CN
14/05

 

 

TT YHCT
Thầy Tuấn - Tổ 3
(20/30)

VS_KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GP1 (20/30)
TT SKSS
Cô Ánh - Tổ 1
PTT Sản (4/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI KTHP CHÍNH TRỊ
GĐ 4(18h00)

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 2 (08/05): Chào cờ toàn trường
Thứ 6 (12/05): Hội đồng KHKT duyệt đề cương NCKH (15h30, HTB)
ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)