THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41
(22/05/2017 - 28/05/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
22/05

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (14/30)

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 5 (9/20)

TTBV

 

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (12/30)
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 6 (16/30)

KSNK
Cô Huyền
GĐ 3 (18/30)

HAI
22/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 4

 

 

 

HDDL 1
Cô Châu
GĐ 1 (60/60)

THI TT
BÀO CHẾ 1
Lần 2
Cô Thọ - Cô Thảo

HAI
22/05

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 7 (4/30)

 

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 3
GĐ 1 (16/30)

 

TTBV

GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG
GĐ4

GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG
HTA

 

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 1

GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG
HTA

GDQP
Thầy Thân
GĐ 3 (3/19)

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 6 (41/45)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 5 (22/30)

TTBV

BA
23/05

Sáng

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 5 (15/20)

CS Giảm đau
Cô Nga
GĐ 1 (5/10)

TTBV

BA
23/05

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 1

 

HPTĐL
Cô Tho
GĐ 1 (32/45)

GDQP
Thầy Thân
GĐ 2 (8/19)

BA
23/05

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 6 (9/30)

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (10/30)

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 1 (17/30)

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 2 (13/20)

TTBV

 

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 2

THI KTHP
BÀO CHẾ 1 - Lần 2
GĐ 6

ANH VĂN 2
C.Mai
GĐ 3 (45/45)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 5 (26/30)

TTBV


24/05

Sáng

CSGĐ
Cô Nga
GĐ 5 (5/10)

AV5
Cô Mai
GĐ 2 (26/30)

TTBV


24/05

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 2

 

HPTĐL
Cô Tho
GĐ 1 (36/45)

GDQP
Thầy Thân
GĐ 1 (13/19)


24/05

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 6 (14/30)

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (15/30)

TTBV

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (18/30)

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 2 (17/20)

TTBV

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 3

 

GDQP
Thầy Định
(4/26)

 

TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 1
PTT TH (8/30)
Cô Huệ - Tổ 4
PTT TH (4/30)

TTBV

NĂM
25/05

Sáng

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 2  (20/20)

CS Giảm đau
Cô Nga
GĐ 1 (10/10)

TTBV

NĂM
25/05

 

HĐ DỰ GIỜ
Cô Châu - Dược lý
7h15
Thầy Bách
Bảo Quản
8h15
GĐ 6

HPTĐL
Cô Tho
GĐ 1 (40/45)

GDQP
Thầy Định
(9/26)

NĂM
25/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (25/30)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 5 (30/30)

TTBV

Chiều

 

CS Giảm đau
Cô Thảo
GĐ 2 (20/20)

TTBV

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 4

 

GDQP
Thầy Định
(13/26)

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 3 (18/30)

TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 1
PTT TH (12/30)
Thầy Dinh - Tổ 2
PTT TH (8/30)

TTBV

SÁU
26/05

Sáng

CSGĐ
Cô Nga
GĐ 5 (10/10)

 

TTBV

SÁU
26/05

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 3

GDQP
Thầy Thuận
(12/45) ST

GDQP
Thầy Thân
GĐ 2 (18/19)

SÁU
26/05

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (30/30)

TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 1
(17/30)
Thầy Dinh - Tổ 2
PTT TH (13/30)

TTBV

Chiều

CSNBCC - CSTC
Thầy Cần (Bổ sung)
GĐ 3

TTBV

 

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 4

GDQP
Thầy Định
(17/26)

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 2
Thầy Việt - Tổ 4
(4/30)

TIN HỌC
Thầy Chính
GĐ 1

TTBV

BẢY
27/05

Sáng

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (27/30)

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
PTT GP (17/30)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 1
PTT HS (12/30)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 4 (27/41)

 

BẢY
27/05

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 5

 

 

 

HPTĐL
Cô Tho
GĐ 1 (45/45)

 

BẢY
27/05

 

 

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 3 (5/60)

Chiều

AV5
Cô Loan
GĐ 1 (30/30)

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT GP (20/30)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 4 (29/41)

TT VS KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT GP (20/30)

 

 

THI TT
BÀO CHẾ 2
Cô Thảo - Cô Thọ
Tổ 5

 

 

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 4 (4/45)

 

 

 

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 3 (9/60)

CN
28/05

Sáng

 

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
PTT GP (22/30)

VS - KST
Thầy Ân
GĐ 3(30/30)

 

 

CN
28/05

 

 

 

 

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 4 (9/45)

 

CN
28/05

 

 

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 1 (14/60)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập trung tại Trường quân sự địa phương Tỉnh để nhận quân trang
(13h30 - 14h00)

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 4 (13/45)

 

 

 

VS_KST
Thầy Huấn - Tổ 3

CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 5 (25/05): Họp Chi bộ 2 (HTB, 14h00)
Học GDQP: Các lớp CĐ9AB, ĐD20, DS18AB học GDQP tuần 41 tại trường. Tuần 42 học tại Trường Quân sự địa phương Tỉnh Bình Thuận
Học lại: Các lớp theo dõi lịch học lại tại bảng Thông báo đào tạo. 
Thứ 2 (22/05): CĐ9A: Liên hệ Y tế cơ quan nhận lịch vệ sinh trường học ĐỖ HUY SƠN TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT
Thứ 3 (23/05): CĐ9B: Liên hệ Y tế cơ quan nhận lịch vệ sinh trường học (Sau giờ học GDQP)
Thứ 4 (24/05): ĐD20: Liên hệ Y tế cơ quan nhận lịch vệ sinh trường học (Sau giờ học GDQP)


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)