THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43
(05/06/2017 - 11/06/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
05/06

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (26/30)

 

 

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 1
PTT HS (12/30)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 3 (16/30)

 

HAI
05/06

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 3

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 4
Cô Châu - Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

 

YHCS 2
Thầy Huấn
GĐ 1 (25/45)

 

HAI
05/06

 

TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2
PTT TH (25/30)
Cô Huệ - Tổ 4
PTT TH (16/30)

 

Chiều

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 1 (21/30)

 

Tập trung tại Trường quân sự địa phương Tỉnh
14h00

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (12/30)
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 3 (16/30)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 1
PTT HS (8/30)

TT TIN HỌC
Cô Huệ
(20/30)

 

TT Kiểm nghiệm
Th. Cường - Tổ 5

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 1
Cô Châu - Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3

 

 

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 5 (37/45)

Tập trung tại Trường quân sự địa phương Tỉnh
14h00

BA
06/06

Sáng

Y Đức
Thầy Chương
GĐ 3 (5/30)

 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Địa điểm học: Trường quân sự địa phương Tỉnh

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 2
PTT HS (16/30)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (21/30)
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 5 (30/30)

NN&ĐĐ ĐD
Cô Huyền
GĐ 4 (5/30)

BA
06/06

THI TT KTHP BÀO CHẾ 2 (LẦN 2)
Cô Thảo  - Cô Thọ

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

 

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 4 (26/45)

 

BA
06/06

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 2
Thầy Việt - Tổ 4
(14/30)

 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Địa điểm học: Trường quân sự địa phương Tỉnh

Chiều

 

 

TT VS KST
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 3 (20/30)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 2
PTT HS (8/30)

TT TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 4 (20/30)

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 1

 

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 2
Cô Châu - Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

 

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 1 (27/30)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 2 (41/45)


07/06

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 2
GĐ 1 (30/30)

Y Đức
Thầy Chương
GĐ 3 (15/30)

TT VS KST
Cô Oanh - Tổ 2
PTT VS (25/30)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 4 (26/30)

TT TIN HỌC
Cô Huệ
(25/30)


07/06

 

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 1

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 3
Cô Châu - Tổ 4
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 4 (30/45)

 


07/06

 

 

Chiều

THI KTHP
CS GIẢM ĐAU
GĐ: 1,2,3

THI KTHP ĐDCS1 (LT)
GĐ: 5,6,7

KSNK
Cô Huyền
GĐ: 4 (22/30)

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 2

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 2
Cô Châu - Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4

 

 

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Thầy Việt - Tổ 3
(14/30)

ANH VĂN 2
C.Loan
GĐ 5 (45/45)

NĂM
08/06

Sáng

Y Đức
Thầy Chương
GĐ 3 (10/30)

DỰ GIỜ HỘI ĐỒNG
Cô Mai - AV
GĐ 4 - 7h15
Cô My -  C.Trị
GĐ 4 - 8h15

THI KTHP ĐDCS1
(TH)

 

TT TL GDSK
Thầy Huấn
 GĐ 2 (25/30)

NĂM
08/06

 

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 2

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 4
Cô Châu - Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

GDQP
Thầy Thuận
GĐ 4 (24/45)

 

NĂM
08/06

 

TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2
PTT TH (30/30)

Cô Huệ - Tổ 4
PTT TH (21/30)

Chiều

 

 

 

THI KTHP
ĐDCS1 (TH)
TT SHĐC - DT
Cô Liên - Tổ 2
(18h30)

KSNK
Cô Huyền
GĐ: 4 (26/30)

THI KTHP BÀO CHẾ 2 (LẦN 2)
GĐ: 2

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 1
Cô Châu - Tổ 4
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3

 

 

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 2
Thầy Việt - Tổ 4
(18/30)

 

SÁU
09/06

Sáng

 

Y Đức
Thầy Chương
GĐ 3 (20/30)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (17/30)
Cô Oanh - Tổ 2
GĐ 5 (30/30)

 

NN&ĐĐ ĐD
Cô Huyền
GĐ: 1 (10/30)

SÁU
09/06

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 3

 

 

DỰ GIỜ HỘI ĐỒNG
Cô Hưng
GĐ 4 - 7h15

GDQP
Thầy Thuận
GĐ 4 (28/45)

 

SÁU
09/06

 

TIN HỌC
Thầy Chính - Tổ 1
PTT TH (30/30)

Cô Huệ - Tổ 3
PTT TH (18/30)

Chiều

THI KTHP CSNBCC CSTC
GĐ: 1
Đợt 1: 13h30
Đợt 2: 14h30

THI KTHP CSNBCC CSTC
GĐ: 2
Đợt 1: 13h30
Đợt 2: 14h30

THI KTHP GPSL
GĐ: 5
Đợt 1: 13h30
Đợt 2: 14h30

THI KTHP GPSL
GĐ: 6
Đợt 1: 13h30
Đợt 2: 14h30
TT SHĐC - DT
Cô Liên - Tổ 1
(18h30)

KSNK
Cô Huyền
GĐ: 4 (30/30)

THI KTHP HD_DL3 (Học lại)
GĐ: 4

 

TT HD_DL1
Cô Châu - Tổ 1
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 3

 

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Thầy Việt - Tổ 3
(18/30)

TCQL YT
Thầy Chương
GĐ 3 (30/30)

BẢY
10/06

Sáng

 

 

GDSK - THĐD
Cô Thảo
GĐ 2 (10/15)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 4 (34/41)

 

TT TIN HỌC
Cô Huệ
(30/30)

BẢY
10/06

 

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 3

 

TT HD_DL1
Cô Châu - Tổ 2

YHCS 2
Thầy Huấn
GĐ 1 (30/45)

 

BẢY
10/06

 

 

TT YHCT (30/30)
Thầy Tuấn
Tổ 2

TT VS_KST (30/30)
Thầy Huấn - Tổ 3
PTT GP2 (7h - 8h30)
Cô  Oanh - Tổ 2
PTT GP1 (8h30)

Chiều

 

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
PTT GP (26/30)

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 4 (31/41)

 

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 4

 

TT HD_DL1
Cô Châu - Tổ 2

 

GDQP
Thầy Thuận
GĐ 4 (32/45)

 

 

 

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 1 (27/75)

CN
11/06

Sáng

 

 

 

 

 

TT TL GDSK
Thầy Huấn
 PTT GP (30/30)

CN
11/06

 

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 4

 

 

YHCS 2
Thầy Huấn
GĐ 1 (35/45)

 

CN
11/06

 

 

TT YHCT (28/30)
Thầy Tuấn
Tổ 3
TT SKSS
Cô Ánh - Tổ 2
PTT Sản (8/20)

Chiều

 

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT GP (24/30)

 

 

 

 

 

 

 

GDQP
Thầy Thuận
GĐ 4 (36/45)

 

 

 

TT YHCT (30/30)
Thầy Tuấn
Tổ 3

CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 2 (05/06): Toàn trường chào cờ đầu tháng
Thứ 2 (05/06): Lớp ĐD20: Tập trung tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành lúc 5h00 tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (Đồng phục áo thanh niên)
Thứ 5 (08/06): Dự giờ hội đồng Cô Mai, Cô My (7h15, GĐ 4)
Thứ 6 (09/06): Dự giờ hội đồng Cô Hưng (7h15, GĐ 4) QUÁCH TOÀN THẮNG TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT


Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)