THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44
(12/06/2017 - 18/06/2017)

 

 

2 tổ 

2 tổ

2 tổ

2 tổ

2 tổ

 

 

5 tổ

5 tổ

4 tổ

4 tổ

5 tổ

3 tổ

 

4 tổ

4 tổ

3 tổ

KHỐI

ĐIỀU DƯỠNG

THỨ
NGÀY

DƯỢC

THỨ
NGÀY

Y SỸ

THỨ
NGÀY

Buổi

CĐĐD
7A

CĐĐD
7B

CĐĐD
8

CĐĐD
9A

CĐĐD
9B

ĐD
20

DS
17AB

DS
17CD

DS
18A

DS
18B

DS 18C
Giờ học:
T2,3,4,5,6: 18h

DS
VLVH 14

YS
28AB

YS
28CD

YS 29A

HAI
12/06

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 1 (26/30)

 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Địa điểm học: Trường quân sự địa phương Tỉnh

 

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 2 (36/41)

 

HAI
12/06

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 5

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 4
Cô Châu - Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 2

THI TT HPT ĐL
LẦN 2
Cô Tho - Th Cường
(32 - 49)

THỰC TẬP - BÀI 1
Tổ 1- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 2- HD DL: C.Châu
Tổ 3- Dược liệu 1: C. Thọ
Tổ 4- Dược liệu 1: C. Thảo
Tổ 5- YHCS: C.Ngân

 

HAI
12/06

DD - VSATTP
Thầy Sơn
GĐ 4 (8/30)

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 3
PTT TH (22/30)

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Địa điểm học: Trường quân sự địa phương Tỉnh

Chiều

 

 

TT SHĐC - DT
Cô Liên - Tổ 1
(18h30)

 

 

 

TT KIỂM NGHIỆM
Th. Cường
 Tổ 5

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 3
Cô Châu - Tổ 2
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 1

THI TT HPT ĐL
LẦN 2
Cô Tho - Th Cường
(50 - 66)

 

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Thầy Việt - Tổ 3
(22/30)

 

BA
13/06

Sáng

Y Đức
Thầy Chương
GĐ 3 (15/30)

AV5
Cô Mai
GĐ 1 (30/30)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 2 (39/41)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT VS (30/30)

 

BA
13/06

 

 

THI TT HPT ĐL
LẦN 2
Cô Tho - Th Cường
(01 - 16)

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 2
Cô Châu - Tổ 3
TT Dược Liệu 2
Cô Thư - Tổ 4

THỰC TẬP  - BÀI 1
Tổ 2- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 3- HD DL: C.Châu
Tổ 4- Dược liệu 1: C. Thọ
Tổ 5- Dược liệu 1: C. Thảo
Tổ 1- YHCS: T.Khoa

 

BA
13/06

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 2
Thầy Việt - Tổ 4
(23/30)

DD - VSATTP
Thầy Sơn
GĐ 4 (10/30)

Chiều

 

 

TT SHĐC - DT
Cô Liên - Tổ 2
(18h30)

 

 

HỌC LẠI
BẢO QUẢN
T.Bách-GĐ 2 (4/15)

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 2
Cô Châu - Tổ 1

 

 

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Thầy Việt - Tổ 3
(27/30)

 


14/06

Sáng

Y Đức
Thầy Chương
GĐ 3 (20/30)

TT NCKH
Thầy Sơn - Tổ 2
GĐ 4 (21/30)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (22/30)

 

 


14/06

 

 

THI TT HPT ĐL
LẦN 2
Cô Tho - Th Cường
(17 - 31)

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 1
Cô Châu - Tổ 4

THỰC TẬP - BÀI 1
Tổ 3- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 4- HD DL: C.Châu
Tổ 5- Dược liệu 1: C. Thọ
Tổ 1- Dược liệu 1: C. Thảo
Tổ 2- YHCS: C.Ngân

 


14/06

 

TIN HỌC
Thầy Dinh - Tổ 2
PTT TH (30/30)

Cô Huệ - Tổ 4
PTT TH (26/30)

BTN_XH
Thầy Thiện
GĐ 2 (5/15)

Chiều

Dự giờ HĐ
13h30
Cô Tú - ĐDCS2
14h30
Cô Nguyên
CSNL Bệnh NK
GĐ 3

 

THI KTHP VẬT LÝ ĐCLS
(Lần 2)
GĐ: 1

THI KTHP
TL GDSK
GĐ: 2

 

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 1
Cô Châu - Tổ 4

 

THI KTHP
HD_DL2
(Lần 2)
GĐ: 1

THI KTHP AV2
GĐ: 5,6,7,8

TT SKSS
Cô Ánh - Tổ 1
PTT Sản (8/20)

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 2 (31/60)
18h00

NĂM
15/06

Sáng

TT NCKH
Thầy Năm - Tổ 1
GĐ 5 (30/30)

 

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (27/30)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 2
PTT HÓA SINH  (12/30)

NN&ĐĐ ĐD
Cô Huyền
GĐ: 1 (15/30)

NĂM
15/06

HỌC LẠI
BẢO QUẢN
T.Bách-GĐ 3 (9/15)

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 3
Cô Châu - Tổ 2

THỰC TẬP - BÀI 1
Tổ 4- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 5- HD DL: C.Châu
Tổ 1- Dược liệu 1: C. Thọ
Tổ 2- Dược liệu 1: C. Thảo
Tổ 3- YHCS: C.Nguyên

 

NĂM
15/06

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 2
Thầy Việt - Tổ 4
(27/30)

DD - VSATTP
Thầy Sơn
GĐ 4 (15/30)

BTN_XH
Thầy Thiện
GĐ 2 (10/15)

Chiều

 

Y Đức
Thầy Chương
GĐ 3 (25/30)

TT VS KST
Thầy Huấn - Tổ 1
GĐ 2 (30/30)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 1
PTT HÓA SINH  (12/30)

NN&ĐĐ ĐD
Cô Huyền
GĐ: 1 (19/30)

 

 

TT HD_DL1
Cô Nhi - Tổ 4
Cô Châu - Tổ 1

 

DD - VSATTP
Thầy Sơn
GĐ 4 (12/30)

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 3
PTT TH (26/30)
Thầy Chính - Tổ 1
PTT TH

TT SKSS
Cô Ánh - Tổ 2
PTT Sản (12/20)

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 2 (35/60)
18h00

SÁU
16/06

Sáng

 

Y Đức
Thầy Chương
GĐ 3 (30/30)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 2
PTT HÓA SINH (20/30)

 

NN&ĐĐ ĐD
Cô Huyền
GĐ: 1 (24/30)

SÁU
16/06

HỌC LẠI
BẢO QUẢN
T.Bách-GĐ 5 (14/15)

TT HD_DL1
Cô Châu - Tổ 2

 

THỰC TẬP - BÀI 1
Tổ 5- Hóa PTĐL: T.Bách
Tổ 1- HD DL: C.Châu
Tổ 2- Dược liệu 1: C. Thọ
Tổ 3- Dược liệu 1: C. Thảo
Tổ 4- YHCS: C.Ngân

 

SÁU
16/06

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 2
Thầy Việt - Tổ 4
(30/30)

DD - VSATTP
Thầy Sơn
GĐ 4 (20/30)

BTN_XH
Thầy Thiện
GĐ 2 (15/15)

Chiều

 

 

 

 

NN&ĐĐ ĐD
Cô Huyền
GĐ: 1 (28/30)

HỌC LẠI
BẢO QUẢN
T.Bách-GĐ 7 (15/15)

 

 

 

TIN HỌC
Cô Huệ - Tổ 1
Thầy Việt - Tổ 3
(30/30)

 

TT SKSS
Cô Ánh - Tổ 3
PTT Sản (4/20)

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 2 (39/60)
18h00

BẢY
17/06

Sáng

 

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 1
PTT GP (29/30)

TT HÓA SINH
Thầy Ân - Tổ 2
PTT HÓA SINH (24/30)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 1
(41/41)

NN&ĐĐ ĐD
Cô Huyền
GĐ: 8 (30/30)

BẢY
17/06

 

 

 

TT HD_DL1
Cô Châu - Tổ 3

YHCS 2
Thầy Huấn
GĐ 1 (40/53)

 

BẢY
17/06

TIN HỌC
Cô Huệ
GĐ 1 (30/30)

 

BTN_XH
Cô Sen
GĐ 2 (44/60)
18h00

Chiều

 

 

TT NCSH&HVCN
Thầy Huấn - Tổ 2
PTT GP (30/30)

SHĐC DT
Cô Liên
GĐ 1 (41/41)

 

 

 

 

TT HD_DL1
Cô Châu - Tổ 3

 

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 4 (34/45)

 

 

 

TT SKSS
Cô Ánh - Tổ 3
PTT Sản (8/20)

CN
18/06

Sáng

 

 

GDSK - THĐD
Cô Thảo
GĐ 2 (15/15)

 

 

 

CN
18/06

 

 

 

 

YHCS 2
Thầy Huấn
GĐ 1 (45/53)

 

CN
18/06

 

 

TT SKSS
Cô Ánh - Tổ 3
PTT Sản (12/20)

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANH VĂN CN
Cô Loan
GĐ 4 (38/45)

 

 

 

 
CHÚ Ý: BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG
Thứ 2 (12/06): Họp giao ban (14h00, HTB); Họp cấp Ủy (15h00, HTB)
Thứ 3 (13/06): Họp hội đồng nghiên cứu khoa học nghiệm thu sáng kiến lúc 14H00.
Thứ 4 (14/06): Dự giờ Hội đồng Cô Tú, Cô Nguyên (13h30, GĐ2)
Thứ 6 (16/06): Họp cán bộ chủ chốt: BGH, Trưởng, phó Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn. (16h00, HTB) QUÁCH TOÀN THẮNG TRẦN THỊ HỮU AN DƯƠNG PHÙNG QUỐC VIỆT
Học lại: YSY28: Học phần Vệ sinh phòng bệnh lại lúc 17h00 các ngày từ T4 đến T6 tại VP Bộ môn Y tế Công cộng

Các tin tiếp
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 01 (14/08/2017 - 20/08/2017)   (9/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 52 (07/08/2017 - 12/08/2017)   (3/8/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 51(31/07/2017 - 05/08/2017)   (25/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 (24/7/2017 - 30/7/2017)   (21/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 49 (17/7/2017 - 23/7/2017)   (13/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 (10/7/2017 - 16/7/2017)   (5/7/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47(03/07/2017 - 9/07/2017)   (29/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 (26/06/2017 - 2/07/2017)   (21/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 45 (19/06/2017 - 24/06/2017)   (15/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44(12/06/2017 - 18/06/2017)   (9/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 (05/06/2017 - 11/06/2017)   (1/6/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 (29/05/2017 - 04/06/2017)   (25/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 (22/05/2017 - 28/05/2017)   (18/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 (15/05/2017 - 21/05/2017)   (11/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 (08/05/2017 - 14/05/2017)   (4/5/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 (01/05/2017 - 07/05/2017)   (21/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 (24/04/2017 - 30/04/2017)   (20/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 (17/04/2017 - 23/04/2017)   (12/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 (10/04/2017 - 16/04/2017)   (5/4/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 (03/04/2017 - 09/04/2017)   (30/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (27/03/2017 - 02/04/2017)   (23/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 (20/03/2017 - 24/03/2017)   (16/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 (13/03 - 19/03)   (9/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 (06/03 - 12/03)   (2/3/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 (27/2 - 5/3/2017)   (22/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (20/2 - 26/2/2017)   (16/2/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27(13/2 - 19/2/2017)   (20/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (16/1 - 22/1/2017)   (12/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 (9/1/12 - 15/1/2017)   (5/1/2017)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 (2/1 - 8/1/2017)   (29/12/2016)